(Förord till Ordbok Öfver svenska medeltids-språket. Vol I-III. (Lund 1884--1918).)

Denna ordbok, hvilken nu föreligger färdig, är afsedd att omfatta vårt medelstids­språk sådant det -- med bortseende från Forngutniskan och från språket i runin­skrifterna -- framträder hufvudsakligen i den litteratur, som när utgifvandet började fans tillgänglig såsom tryckt, och närmast i de skrifter, som då voro offentliggjorda i Samlingar utgifna af Svenska Fornskrift-sällskapet. Någon egentlig lexikalisk be­handling af landskaps-, lands- och stads-lagarne, hvilkas språk i Schlyters Ordbok till Samlingen af Sveriges Gamla Lagar blifvit behandladt med öfverlägsen insikt och omsorg, har emellertid icke varit åsyftad, men hänsyn till dessa lagars ordför­råd har dock tagits, i det att ett ords förekomst i dem angifvits genom ett till nämda ordbok hänvisande L., äfvensom ordformer ur lagarne anförts i en viss utsträckning, förnämligast i arbetets senare partier. -- Ehuru redogörelse för person- och ortnamn icke ingår i förevarande ordboks plan, har uppmärksamheten ofta blifvit fäst vid appellativa substantivs användning som personnamn (tillnamn), likasom det ej sällan påpekats, när dylika substantiv brukas eller ingå i ortnamn.

Om det skrifter, ut hvilka det här upptagna ordförrådet väsentligen är hämtadt, lämnar källförteckningen upplysning. Äfven ur andra skrifter anföras stundom ord och språkprof; då källan varit otryckt, nämnes meddelaren. Språkprofven anföras i undantag deraf, att stora begynnelsebokstäfver blifvit utbytta mot små, att æ, a' i aftrycken af Fornsvensk text blifvit i öfverensstämmelse med det sedan mer än sex­tio år tillbaka i Fornskrift-sällskapets editioner i allmänhet tillämpade förfarings­sättet utbytta mot ä, likasom xxxxx mot ouml;, och att de i editionerna förekommande skiljetecknen stundom uteslutits. Jag har emellertid ansett mig böra fästa uppmärksamheten på rättelser, som på grund af förnyad handskriftsgranskning gjorts af senare forskare.

Att vid ett ordboksarbete, i synnerhet om det är af större omfattning, ofull­ständigheter, förbiseenden och misstag skola förekomma, lärer svårligen kunna undgås; sådana arbeten äro, såsom Sahlstedt säger, "af den natur, att de utan ända tåla tilläggning och förbättring". De bristfälligheter, som vidlåda detta arbete, har jag dock sökt att åtminstone i någon mån afhjälpa genom de "Tillägg och rättelser", som fogats till detsamma; i dessa har jag för öfrigt ofta begagnat tillfället att hänvisa äfven tlll litteratur, som utkommit efter tryckningen af det ark, hvari veder­börande ordboksartikel förekommer.

Tidigare hade jag tänkt mig att dessa tillägg och rättelser skulle ingå i det supplement, som är afsedt att behandla medeltidsskrifter, hvilkas ordförråd icke alls eller åtminstone icke på ett mera planmässigt eller fullständigt sätt blifvit tillgodo­gjort i ordboken. Då det emellertid icke låter beräkna sig, huru snart supplementet kan vara färdigt till tryckning, och då det särskilt i betraktande af min framskridna ålder är ytterst ovisst, om jag kommer att upplefva dess fullbordan, har jag, under önskan om att ifrågavarande tillägg och rättelser snart måtte komma ordbokens begag­nare till tjenst, icke velat uppskjuta deras offentliggörande.

En kär plikt är det för mig att gifva uttryck åt min tacksamhet för understöd, bistånd och uppmuntran, som på skilda sätt kommit mig till del vid utförandet af detta arbete. Under årens lopp har sålunda Svenska Regeringen gång på gång fri­kostigt understödt det med anslag af statsmedel. Betydande bidrag till kostnaden för ordbokens utgifvande hafva också utbetalats af Svenska Akademien. I stor tack­samhetsskuld står jag vidare till Svenska Fornskrift-sällskapet och dess styrelse, på hvars initiativ och uppdrag detta företag kommit till stånd och som städse med vaket intresse följt detamma och sörjt för dess ekonomiska betryggande; särskilt tillåter jag mig nämna styrelsemedlemmarne J. E. Rydqvist, F. A. Dahlgren, G. E. Klemming, H. Wieselgren, El. Tegnér, E. W. Dahlgren och R. Geete. I synnerhet har jag att tacka Förste Bibliotekarien Geete för verksamt bistånd, i det att han icke allenast under flere år såsom Sällskapets sekreterare och skattmästare främjat ordboksföretaget, utan äfven efter Styrelsens uppdrag, alltifrån det ordboken började komma ut, läst ett korrek­tur på hvarje ark och härvid lämnat värdefulla meddelanden. Under största delen af utgifningstiden har Förste Bibliotekarien A. Malm på hvarje ark läst flere korrektur, kontrollerat citaten och i sammanhang härmed ofta gjort viktiga anmärkningar. Professorerna G. Cederschiöld, A. Kock och S. Söderberg samt Öfverbibliotek­rien C. af Petersens hafva längre eller kortare tider, hufvudsakligen under de första utgifningsåren, genomläst korrektur coh härvid meddelat flere anmärkningar, som kommit arbetet till godo. Professor E. Olson har haft godheten att i korrektur genomgå "Tillägg och rättelser"; Professor G. Cederschiöld och Förste Bibliotekarien E. Ljung­gren hafva för "Tillägg och rättelser" benäget ställt till mitt förfogande värderika anmärkningar, den förre till ett antal ord i Erikskrönikan, den sedare till vissa ord i Schacktafvels lek och i ett par andra medeltidsskrifter. En tacksamhetens gärd egnar jag slutligen åt hågkomsten af den år 1915 bortgångna Fröken Carolina von Rosen, hvilken under en lång följd af år nedlade ett synnerligen omsorgsfullt arbete på manuskriftets utskrifvande för tryckning.

Lund i januari 1918.

K.F. Söderwall. -----