(Förord till Ordbok Öfver svenska medeltids-språket. Supplement. Vol IV-V. (Lund 1953--1973))

FÖRORD

De samlingar, som ligger till grund för detta Supplement till K. F. Söderwalls "Ordbok över svenska medeltids-språket", har i sin grundstomme skapats av professor Söderwall själv, allt efter som nya texter blev kända och utgivna i Fornskrift-sällskapets samlingar. De har sedan kompletterats av de andra tre utgivarna (Walter Åkerlund, Karl Gustav Ljunggren och Elias Wessén= med språkprov ur det omfångsrika material från framför allt yngre fornsvensk tid, som Söderwall icke hade hunnit att gå igenom eller som har publicerats, sedan han år 1924 gick bort, samt med litteraturhänvisningar av ordhistoriskt eller kulturhistoriskt intresse.

Söderwall hade själv utarbetat manuskript till första häftet, som sedan efter hans död befordra­tdes till trycket 1925--26 av professor Emil Olson. Under åren 1932--37 hade docenten Walter Åkerlund hand om ordboken och utarbetade häftena 2--6. År 1942 övertogs arbetet av Professor Karl Gustav Ljunggren, som bär ansvaret för h. 7--32, t.o.m. art. vinterkoster. Vid professor Ljunggrens bortgång (år 1967) förelåg ytterligare ordboksmanuskript av hans hand t.o.m. art. visdomber. sålunda för hela h. 33 och ytterligare några sidor (s. 1073--1076). Manuskriptet för detta h. 33 färdigställdes sedan för tryckning av prof. Elias Wessén, varvid texten naturligt nog något bearbetades och kompletterades. Arbetet har sedan avslutats av Wessén; det förelåg i fullt färdigt korrektur i början av år 1971. H. 34, omfattande art. vinternot--vört, sålunda till slutet av bokstaven V, kom ut år 1971. Sluthäftet, h. 35, omfattar ordmaterialet på bokstäverna Y--Ö.

Denna fornsvenska ordbok är sålunda i huvudsak ett arbete av K. G. Ljunggren (868 2.). Det har påbörjats av Söderwall, Emil Olson och Walter Åkerlund (208 s.) och avslutats av Wessén (73 s.).

Professor Emil Olson har läst ett korrektur på s. 33-208 och professor Noreen ett på s. 209--336. Fr.o.m. h. 6 (1935) har korrekturet granskats av läroverksadjunkten Sten Näslund, Malmö.

Sällskapet har mottagit bidrag till kostnaderna för utarbetandet av supplementet av Svenska Akademien alltsedan det 10:e häftet. För såväl utarbetandet som tryckningen har bidrag dessutom lämnats av Humanistiska fonden till häftena 14--27 och av Statens humansistiska forskningsråd till häftena 28--35.

Stockholm i februari 1973.

Elias Wessén

PROVISORISKT FÖRORD

Av typografiska skäl har det visat sig nödvändigt att fr. o. m. bokstaven O övergå till nya stilsorter. Då återstoden av supplementet kan beräknas komma att omfatta omkring 14--15 32-sidiga häften, kan den som så önskar, låta binda i ett band för sig det parti, som har tryckts med de gamla stilarna (A--N). Slutgiltigt föror, källförteckning o. d. kan dock givetvis icke utarbetas, förrän supplementet i sin helhet föreligger färdigt.

De samlingar, som ligger till grund för detta supplement, har i sin grundstomme skapats av K. F. Söderwall själv, men undertecknade har efter förmåga strävat efter att komplettera dem med språkprov ur det omfångsrika material från framför allt yngre fornsvensk tid, som Söderwall själv icke hade hunnit att genomgå eller som har publicerats sedan han 1924 gick bort, samt med litteraturhänvisningar av ordhistoriskt eller hulturhistoriskt intresse. K. F. Söderwall har själv utarbetat manuskriptet till häfte 1 (s. 1--32), vilket efter hans död befordrades till trycket 1925--26 av Emil Olsson. Åren 1932--1937 hade undertecknad Åkerlund hand om ordboksarbetet och utarbetade häftena 2--6 (s. 33--208). 1942 tillträdde undertecknad Ljunggren, som bär ansvaret fr. o. m. häfte 7 (s. 209 ff).

Professor Emil Olson har läst ett korrektur på s. 33--208 och professor Erik Noreen ett på s. 209--336.

Lund i december 1952.

K. G. Ljunggren. Walter Åkerlund.