SALDO

dokumentation (pdf)

återanskaffningsvärde

⇧[2]värde återanskaffa

återanskaffningsvärde (nn)

[korpus]

* *