SALDO

dokumentation (pdf)

avgud

⇧[2]gud idol

avgud (nn)

[korpus]

*
3
avbild avgudabild
dyrka avgudadyrkare
dyrkan avgudadyrkan