SALDO

dokumentation (pdf)

bortkommen

⇧[2]osäker PRIM

bortkommen (av)

[korpus]


2
PRIM bortkommenhet desorienterad
*