SALDO

dokumentation (pdf)

hur_dags

⇧[2]när PRIM

hur_dags (abm), hurdags (ab)

[korpus]

* *