SALDO

dokumentation (pdf)

hyssja

⇧[2]hyssj PRIM

hyssja (vb)

[korpus]


3
PRIM hyssjande hyssjning
inte ohyssjad
*