SALDO

dokumentation (pdf)

ljudfrekvens

⇧[2]frekvens ljud

ljudfrekvens (nn)

[korpus]

* *