SALDO

dokumentation (pdf)

mitt_i

⇧[2]i2 mitt

mitt_i (ppm)

[korpus]

* *