SALDO

dokumentation (pdf)

nationalistisk

⇧[2]nationalism PRIM

nationalistisk (av)

[korpus]


2
extrem ultranationalistisk
höger2 högernationalistisk

1
liberal nationalliberal