SALDO

dokumentation (pdf)

omöjlig

⇧[2]möjlig inte

omöjlig (av)

[korpus]


11
PRIM cirkelns_kvadratur förgjord lönlös ogörlig omöjligen omöjliggöra omöjlighet oöverkomlig oöverstiglig stört_omöjlig tulipanaros

1561
abbreviera oabbrevierbar
abdikera oabdikerbar
abonnera oabonnerbar
abortera oaborterbar
abradera oabraderbar
absolvera oabsolverbar
absorbera oabsorberbar
absorbera2 oabsorberbar2
abstrahera oabstraherbar
accedera oaccederbar
accelerera2 oaccelererbar
accentuera oaccentuerbar
acceptera oacceptabel oaccepterbar
acklimatisera oacklimatiserbar
ackommodera oackommoderbar
ackommodera2 oackommoderbar2
ackompanjera oackompanjerbar
ackompanjera2 oackompanjerbar2
ackordera oackorderbar
ackreditera oackrediterbar
ackumulera oackumulerbar
ackvirera oackvirerbar
adaptera oadapterbar
addera oadderbar
adjungera oadjungerbar
administrera oadministrerbar
adoptera oadopterbar
adressera oadresserbar
adressera2 oadresserbar2
adressera3 oadresserbar3
adsorbera oadsorberbar
aducera oaducerbar
advocera oadvocerbar
afficiera oafficierbar
affinera oaffinerbar
affischera oaffischerbar
afrikanisera oafrikaniserbar
agera2 oagerbar
agglomerera oagglomererbar
agglutinera oagglutinerbar
agglutinera2 oagglutinerbar2
agitera oagiterbar
ajournera oajournerbar
aktivera oaktiverbar
aktualisera oaktualiserbar
alarmera oalarmerbar
alfabetisera oalfabetiserbar
alfabetisera2 oalfabetiserbar2
alfabetisera3 oalfabetiserbar3
alienera oalienerbar
alldeles stört
allegorisera oallegoriserbar
alliera oallierbar
allitterera oallittererbar
allokera oallokerbar
alludera oalluderbar
alternera oalternerbar
aluminera oaluminerbar
amalgamera oamalgamerbar
amalgamera2 oamalgamerbar2
ambulera oambulerbar
amerikanisera oamerikaniserbar
amortera oamorterbar
amplifiera oamplifierbar
amputera oamputerbar
analysera oanalyserbar
anglifiera oanglifierbar
anglisera oangliserbar
angripa oangripbar
animera oanimerbar
annektera oannekterbar
annihilera oannihilerbar
annonsera oannonserbar
annonsera2 oannonserbar2
annotera oannoterbar
annullera oannullerbar
anodisera oanodiserbar
anonymisera oanonymiserbar
antecipera oanteciperbar
antedatera oantedaterbar
antichambrera oantichambrerbar
antikisera oantikiserbar
använda oanvändbar
apostrofera oapostroferbar
appellera oappellerbar
applicera oapplicerbar
applicera2 oapplicerbar2
applådera oapplåderbar
apportera oapporterbar
appreciera oapprecierbar
appretera oappreterbar
approchera oapprocherbar
approximera oapproximerbar
aptera oapterbar
argumentera oargumenterbar
arkaisera oarkaiserbar
arkebusera oarkebuserbar
arkivera oarkiverbar
armera oarmerbar
armera2 oarmerbar2
arrangera oarrangerbar
arrangera2 oarrangerbar2
arrendera oarrenderbar
arrestera oarresterbar
arrondera oarronderbar
artikulera oartikulerbar
arvodera oarvoderbar
asfaltera oasfalterbar
aspirera oaspirerbar
aspirera2 oaspirerbar2
assignera oassignerbar
assimilera oassimilerbar
assistera oassisterbar
associera oassocierbar
assurera oassurerbar
atrofiera oatrofierbar
attackera oattackerbar
attestera oattesterbar
attrahera oattraherbar
attrappera oattrapperbar
attribuera oattribuerbar
auktionera oauktionerbar
auktorisera oauktoriserbar
auskultera oauskulterbar
autentisera oautentiserbar
automatisera oautomatiserbar
avaktivera oavaktiverbar
avancera oavancerbar
avannonsera oavannonserbar
avdramatisera oavdramatiserbar
avhjälpa oavhjälplig
avhända oavhändbar
avinstallera oavinstallerbar
avintellektualisera oavintellektualiserbar
avisera oaviserbar
avkolonisera oavkoloniserbar
avkriminalisera oavkriminaliserbar
avmagnetisera oavmagnetiserbar
avmystifiera oavmystifierbar
avnazifiera oavnazifierbar
avpatrullera oavpatrullerbar
avpolitisera oavpolitiserbar
avpollettera oavpolletterbar
avporträttera oavporträtterbar
avreagera oavreagerbar
avregistrera oavregistrerbar
avreglera oavreglerbar
avromantisera oavromantiserbar
avsocialisera oavsocialiserbar
avstalinisera oavstaliniserbar
avsätta oavsättlig
avvisa oavvislig
avyttra oavytterlig
axiomatisera oaxiomatiserbar
bagatellisera obagatelliserbar
balansera2 obalanserbar
ballotera oballoterbar
balsamera obalsamerbar
banalisera obanaliserbar
bankruttera obankrutterbar
barrikadera obarrikaderbar
basera obaserbar
beatifiera obeatifierbar
begripa obegriplig
beskriva obeskrivlig
bestämma obestämbar
betongera obetongerbar
beveka obeveklig
bevisa obevislig
biografera obiograferbar
bissera obisserbar
bivackera obivackerbar
blanchera oblancherbar
blankpolera oblankpolerbar
blessera oblesserbar
blindera oblinderbar
blockera oblockerbar
blommografera oblommograferbar
blondera oblonderbar
bo obeboelig
boasera oboaserbar
bogsera obogserbar
bokstavera obokstaverbar
bolagisera obolagiserbar
bombardera obombarderbar
bonitera oboniterbar
bortresonera obortresonerbar
bota obotlig
brikettera obriketterbar
brisera obriserbar
brodera obroderbar
brodera2 obroderbar2
bromera obromerbar
bronsera obronserbar
broschera obroscherbar
brunera obrunerbar
brutalisera obrutaliserbar
bryta obrytbar
bryta3 obrytbar2
bryta5 obrytbar3
bränna obrännbar
bräsera obräserbar
budgetera obudgeterbar
buteljera obuteljerbar
byråkratisera obyråkratiserbar
byta_ut outbytbar outbytlig
böja oböjlig
böja2 oböjlig2
cedera ocederbar
celebrera ocelebrerbar
cementera ocementerbar
cementera2 ocementerbar2
censurera ocensurerbar
centralisera ocentraliserbar
centrera ocentrerbar
centrifugera ocentrifugerbar
cernera ocernerbar
chargera ochargerbar
charmera ocharmerbar
chevrotera ochevroterbar
chiffrera ochiffrerbar
chikanera ochikanerbar
chockera ochockerbar
cirkulera ocirkulerbar
ciselera ociselerbar
citera ociterbar
civilisera ociviliserbar
datera odaterbar
datorisera odatoriserbar
deaktivera odeaktiverbar
debarkera odebarkerbar
debattera odebatterbar
debitera odebiterbar
decentralisera odecentraliserbar
dechiffrera odechiffrerbar
decimera odecimerbar
dedicera odedicerbar
deducera odeducerbar
defilera odefilerbar
definiera odefinierbar
deflorera odeflorerbar
deformera odeformerbar
degenerera odegenererbar
degradera odegraderbar
dekantera odekanterbar
dekapitera odekapiterbar
deklamera odeklamerbar
deklarera odeklarerbar
deklassera odeklasserbar
deklinera odeklinerbar
deklinera2 odeklinerbar2
deklinera3 odeklinerbar3
dekorera odekorerbar
dekorera2 odekorerbar2
dekouragera odekouragerbar
dekretera odekreterbar
dela odelbar
delegera odelegerbar
demaskera odemaskerbar
dementera odementerbar
demilitarisera odemilitariserbar
demobilisera odemobiliserbar
demokratisera odemokratiserbar
demolera odemolerbar
demonisera odemoniserbar
demonstrera odemonstrerbar
demonstrera2 odemonstrerbar2
demontera odemonterbar
demoralisera odemoraliserbar
denaturalisera odenaturaliserbar
denaturera odenaturerbar
denotera odenoterbar
denudera odenuderbar
deodorisera odeodoriserbar
depatriera odepatrierbar
depensera odepenserbar
deplacera odeplacerbar
deponera odeponerbar
deportera odeporterbar
depreciera odeprecierbar
derangera oderangerbar
derivera oderiverbar
desarmera odesarmerbar
desavouera odesavouerbar
desensibilisera odesensibiliserbar
designera odesignerbar
desinficera odesinficerbar
desinformera odesinformerbar
desorganisera odesorganiserbar
destabilisera odestabiliserbar
destillera odestillerbar
destinera odestinerbar
destruera odestruerbar
detachera odetacherbar
detektera odetekterbar
determinera odeterminerbar
detonera odetonerbar
detronisera odetroniserbar
devalvera odevalverbar
diagnosticera odiagnosticerbar
dialysera odialyserbar
differentiera odifferentierbar
diffundera odiffunderbar
diftongera odiftongerbar
digerera odigererbar
digitalisera odigitaliserbar
diktera odikterbar
diktera2 odikterbar2
dimensionera odimensionerbar
diplomera odiplomerbar
dirigera odirigerbar
disambiguera odisambiguerbar
disciplinera odisciplinerbar
disharmoniera odisharmonierbar
diskontera odiskonterbar
diskreditera odiskrediterbar
diskriminera odiskriminerbar
diskutera odiskuterbar
diskvalificera odiskvalificerbar
dispaschera odispascherbar
dispensera odispenserbar
dispergera odispergerbar
disponera odisponerbar
disponera2 odisponerbar2
disponera3 odisponerbar3
disputera odisputerbar
disputera2 odisputerbar2
dissekera odissekerbar
dissimilera odissimilerbar
dissimilera2 odissimilerbar2
dissociera odissocierbar
distansera odistanserbar
distrahera odistraherbar
distribuera odistribuerbar
divergera odivergerbar
diversifiera odiversifierbar
dividera odividerbar
dividera2 odividerbar2
dogmatisera odogmatiserbar
dokumentera odokumenterbar
domesticera odomesticerbar
domiciliera odomicilierbar
dominera odominerbar
domptera odompterbar
donera odonerbar
dosera odoserbar
dosera2 odoserbar2
dotera odoterbar
dragera odragerbar
dramatisera odramatiserbar
drapera odraperbar
dressera odresserbar
dricka odrickbar
dränera odränerbar
dubblera odubblerbar
dupera oduperbar
duplicera oduplicerbar
dyrka_upp dyrkfri
edera oederbar
effacera oeffacerbar
effektivera oeffektiverbar
effektivisera oeffektiviserbar
effektuera oeffektuerbar
efterdatera oefterdaterbar
efterdebitera oefterdebiterbar
efterlikna oefterliknelig
efterrationalisera oefterrationaliserbar
eftersynkronisera oeftersynkroniserbar
eftertaxera oeftertaxerbar
egalisera oegaliserbar
ekipera oekiperbar
eklatera oeklaterbar
eklärera oeklärerbar
ekonomisera oekonomiserbar
elaborera oelaborerbar
elastisera oelastiserbar
elektrifiera oelektrifierbar
elektrisera oelektriserbar
elidera oeliderbar
eliminera oeliminerbar
eloxera oeloxerbar
eludera oeluderbar
eluera oeluerbar
emaljera oemaljerbar
emancipera oemanciperbar
emballera oemballerbar
embarkera oembarkerbar
embellera oembellerbar
emendera oemenderbar
emigrera oemigrerbar
emittera oemitterbar
emulgera oemulgerbar
endossera oendosserbar
enervera oenerverbar
engagera oengagerbar
enlevera oenleverbar
enrollera oenrollerbar
ensilera oensilerbar
entusiasmera oentusiasmerbar
epilera oepilerbar
erigera oerigerbar
erodera oeroderbar
ersätta oersättlig
eskalera oeskalerbar
eskortera oeskorterbar
esteticera oesteticerbar
estimera oestimerbar
etablera oetablerbar
eterisera oeteriserbar
etikettera oetiketterbar
etnifiera oetnifierbar
etymologisera oetymologiserbar
europeisera oeuropeiserbar
evakuera oevakuerbar
evaluera oevaluerbar
evalvera oevalverbar
evaporera oevaporerbar
examinera oexaminerbar
examinera2 oexaminerbar2
excerpera oexcerperbar
excitera oexciterbar
exekvera oexekverbar
exemplifiera oexemplifierbar
exercera oexercerbar
exkludera oexkluderbar
exkommunicera oexkommunicerbar
expandera oexpanderbar
expatriera oexpatrierbar
expediera oexpedierbar
expektorera oexpektorerbar
explicera oexplicerbar
exploatera oexploaterbar
explodera oexploderbar
exponera oexponerbar
exponera2 oexponerbar2
exportera oexporterbar
expropriera oexproprierbar
exstirpera oexstirperbar
extemporera oextemporerbar
extrahera oextraherbar
extrapolera oextrapolerbar
fabricera ofabricerbar
fabricera2 ofabricerbar2
fabulera ofabulerbar
fakturera ofakturerbar
falsifiera ofalsifierbar
fantisera ofantiserbar
fara ofarbar
fara_över oöverfarbar
fascinera ofascinerbar
fasettera ofasetterbar
fasonera ofasonerbar
fatta2 ofattbar ogripbar
favorisera ofavoriserbar
fermentera ofermenterbar
fetera ofeterbar
filera ofilerbar
filera2 ofilerbar2
filmatisera ofilmatiserbar
filtrera ofiltrerbar
finansiera ofinansierbar
fingera ofingerbar
finjustera ofinjusterbar
finlandisera ofinlandiserbar
fixera ofixerbar
fixera2 ofixerbar2
flambera oflamberbar
flankera oflankerbar
flattera oflatterbar
flektera oflekterbar
fluidisera ofluidiserbar
fluoridera ofluoriderbar
fokusera ofokuserbar
foliera ofolierbar
foliera2 ofolierbar2
fondera ofonderbar
forcera oforcerbar
forcera2 oforcerbar2
formalisera oformaliserbar
formera oformerbar
formulera oformulerbar
fosfatera ofosfaterbar
fossilisera ofossiliserbar
fotografera ofotograferbar
fragmentera ofragmenterbar
fraktionera ofraktionerbar
framkomlig oframkomlig
frankera ofrankerbar
frasera ofraserbar
frekventera ofrekventerbar
frisera ofriserbar
fritera ofriterbar
frondera ofronderbar
frottera ofrotterbar
frustrera ofrustrerbar
frånskilja ofrånskiljbar
furnera ofurnerbar
fusionera ofusionerbar
fysiljera ofysiljerbar
färsera ofärserbar
förannonsera oförannonserbar
förena oförenlig
förklara oförklarlig
förlåta oförlåtlig
förneka oförneklig
förnimma oförnimbar
förskottera oförskotterbar
förstöra oförstörbar
försvara oförsvarbar
förutse oberäknelig oförutsebar
förutsäga oförutsägbar
gallisera ogalliserbar
gallisera2 ogalliserbar2
galoschera ogaloscherbar
galvanisera ogalvaniserbar
garagera ogaragerbar
garantera ogaranterbar
gardera ogarderbar
garnera ogarnerbar
garnera2 ogarnerbar2
garnisonera ogarnisonerbar
garrottera ogarrotterbar
gastroskopera ogastroskoperbar
gelatinera ogelatinerbar
gelatinera2 ogelatinerbar2
geminera ogeminerbar
genera ogenerbar
genera2 ogenerbar2
generalisera ogeneraliserbar
generera ogenererbar
genom ogenomtränglig
genomföra ogenomförbar
geometrisera ogeometriserbar
germanisera ogermaniserbar
giljotinera ogiljotinerbar
girera ogirerbar
glamorisera oglamoriserbar
glasera oglaserbar
glorifiera oglorifierbar
godta oantagbar
goffrera ogoffrerbar
goutera ogouterbar
gradera ograderbar
graduera ograduerbar
grafitera ografiterbar
granulera ogranulerbar
granulera2 ogranulerbar2
gratinera ogratinerbar
gratulera ogratulerbar
gravera ograverbar
gravera2 ograverbar2
griljera ogriljerbar
grimera ogrimerbar
grundera ogrunderbar
gruppera ogrupperbar
gummera ogummerbar
gymnastisera ogymnastiserbar
hallucinera ohallucinerbar
halvera ohalverbar
hantera ohanterbar
hantera2 ohanterbar2
harangera oharangerbar
harmonisera oharmoniserbar
harpunera oharpunerbar
hasardera ohasarderbar
haverera ohavererbar
hejda ohejdbar
hektografera ohektograferbar
heroisera oheroiserbar
historisera ohistoriserbar
holografera oholograferbar
homogenisera ohomogeniserbar
honorera ohonorerbar
hospitalisera ohospitaliserbar
humanisera ohumaniserbar
hundsfottera ohundsfotterbar
hybridisera ohybridiserbar
hydrera ohydrerbar
hypnotisera ohypnotiserbar
hypotisera ohypotiserbar
hysa ohysbar
hysa2 ohysbar2
härbärgera ohärbärgerbar
härma oefterhärmlig ohärmbar
höra ohörbar
i_fatt oupphinnelig
idealisera oidealiserbar
identifiera oidentifierbar
ignorera oignorerbar
illuminera oilluminerbar
illuminera2 oilluminerbar2
illustrera oillustrerbar
imitera oimiterbar
immatrikulera oimmatrikulerbar
immigrera oimmigrerbar
immunisera oimmuniserbar
implantera oimplanterbar
implementera oimplementerbar
implicera oimplicerbar
implicera2 oimplicerbar2
implodera oimploderbar
imponera oimponerbar
importera oimporterbar
impregnera oimpregnerbar
improvisera oimproviserbar
inackordera oinackorderbar
inaktivera oinaktiverbar
inaugurera oinaugurerbar
indexera oindexerbar
indexera2 oindexerbar2
indexera3 oindexerbar3
indexera4 oindexerbar4
indexreglera oindexreglerbar
indicera oindicerbar
individualisera oindividualiserbar
indoktrinera oindoktrinerbar
inducera oinducerbar
industrialisera oindustrialiserbar
infantilisera oinfantiliserbar
infektera oinfekterbar
infiltrera oinfiltrerbar
inflammera oinflammerbar
influera oinfluerbar
informera oinformerbar
ingravera oingraverbar
inhalera oinhalerbar
inhibera oinhiberbar
inhibitera oinhibiterbar
initiera oinitierbar
injektera oinjekterbar
injicera oinjicerbar
inkarnera oinkarnerbar
inkassera oinkasserbar
inklarera oinklarerbar
inkludera oinkluderbar
inkorporera oinkorporerbar
inkvartera oinkvarterbar
innervera oinnerverbar
inokulera oinokulerbar
inplantera oinplanterbar
inrangera oinrangerbar
inrapportera oinrapporterbar
inregistrera oinregistrerbar
inscenera oinscenerbar
inseminera oinseminerbar
insinuera oinsinuerbar
inspektera oinspekterbar
inspirera oinspirerbar
inspirera2 oinspirerbar2
installera oinstallerbar
installera2 oinstallerbar2
institutionalisera oinstitutionaliserbar
institutionalisera2 oinstitutionaliserbar2
instruera oinstruerbar
instrumentera oinstrumenterbar
instudera oinstuderbar
inta ointaglig
integrera ointegrerbar
integrera2 ointegrerbar2
intellektualisera ointellektualiserbar
intensifiera ointensifierbar
interfoliera ointerfolierbar
internalisera ointernaliserbar
internationalisera ointernationaliserbar
internera ointernerbar
interpellera ointerpellerbar
interpolera ointerpolerbar
interpolera2 ointerpolerbar2
interpretera ointerpreterbar
interpunktera ointerpunkterbar
intervenera ointervenerbar
intonera ointonerbar
intressera ointresserbar
introducera ointroducerbar
invadera oinvaderbar
invalidisera oinvalidiserbar
inventera oinventerbar
invertera oinverterbar
investera oinvesterbar
invitera oinviterbar
involvera oinvolverbar
involvera2 oinvolverbar2
invända oemotsäglig
irritera oirriterbar
islamisera oislamiserbar
isolera oisolerbar
iterera oitererbar
jazzifiera ojazzifierbar
jodera ojoderbar
jonglera ojonglerbar
jonisera ojoniserbar
justera ojusterbar
justera2 ojusterbar2
jämföra ojämförbar ojämförlig
kalandrera okalandrerbar
kalcinera okalcinerbar
kalibrera okalibrerbar
kalkera okalkerbar
kalkylera okalkylerbar
kalmera okalmerbar
kamouflera okamouflerbar
kanalisera okanaliserbar
kandera okanderbar
kandidera okandiderbar
kannelera okannelerbar
kanonisera okanoniserbar
kapitalisera okapitaliserbar
kapitalisera2 okapitaliserbar2
karakterisera okarakteriserbar
karambolera okarambolerbar
karbonisera okarboniserbar
karbonisera2 okarboniserbar2
karikera okarikerbar
kartera okarterbar
kartonnera okartonnerbar
kassera okasserbar
kastrera okastrerbar
katalogisera okatalogiserbar
katalysera okatalyserbar
kategorisera okategoriserbar
katetrisera okatetriserbar
kauterisera okauteriserbar
klarera oklarerbar
klarera2 oklarerbar2
klassificera oklassificerbar
klorera oklorerbar
koaffera okoafferbar
koagulera okoagulerbar
kodifiera okodifierbar
kollationera okollationerbar
kollektivisera okollektiviserbar
kolonisera okoloniserbar
kolorera okolorerbar
kolorera2 okolorerbar2
kolportera okolporterbar
kombinera okombinerbar
kommatera okommaterbar
kommendera okommenderbar
kommentera okommenterbar
kommersialisera okommersialiserbar
kommunalisera okommunaliserbar
kommunicera okommunicerbar
kommutera okommuterbar
komparera okomparerbar
komparera2 okomparerbar2
kompensera okompenserbar
kompilera okompilerbar
kompilera2 okompilerbar2
komplettera okompletterbar
komplicera okomplicerbar
komplimentera okomplimenterbar
komponera okomponerbar
komponera2 okomponerbar2
kompostera okomposterbar
komprimera okomprimerbar
kompromettera okomprometterbar
koncentrera okoncentrerbar
koncessionera okoncessionerbar
koncipiera okoncipierbar
koncipiera2 okoncipierbar2
kondemnera okondemnerbar
kondensera okondenserbar
konditionera okonditionerbar
konditionera2 okonditionerbar2
kondolera okondolerbar
konfigurera okonfigurerbar
konfirmera okonfirmerbar
konfirmera2 okonfirmerbar2
konfiskera okonfiskerbar
konfrontera okonfronterbar
konfundera okonfunderbar
kongruera okongruerbar
konjugera okonjugerbar
konkludera okonkluderbar
konkretisera okonkretiserbar
konservera okonserverbar
konsignera okonsignerbar
konsolidera okonsoliderbar
konstatera okonstaterbar
konsternera okonsternerbar
konstituera okonstituerbar
konstruera okonstruerbar
konsultera okonsulterbar
konsumera okonsumerbar
kontaminera okontaminerbar
kontera okonterbar
kontingentera okontingenterbar
kontorisera okontoriserbar
kontrahera okontraherbar
kontrahera2 okontraherbar2
kontraktera okontrakterbar
kontramandera okontramanderbar
kontrasignera okontrasignerbar
kontrastera okontrasterbar
kontribuera okontribuerbar
kontrollera okontrollerbar
kontrollera2 okontrollerbar2
konturera okonturerbar
konvergera okonvergerbar
konvergera2 okonvergerbar2
konversera okonverserbar
konvertera2 okonverterbar
konvertera3 okonverterbar2
konvojera okonvojerbar
koordinera okoordinerbar
kopiera okopierbar
koreografera okoreograferbar
korrelera okorrelerbar
korrigera okorrigerbar
korrodera okorroderbar
korrugera okorrugerbar
korrumpera okorrumperbar
korsettera okorsetterbar
kostymera okostymerbar
krackelera okrackelerbar
kreditera okrediterbar
kreera okreerbar
kreera2 okreerbar2
kremera okremerbar
krepera okreperbar
krevera okreverbar
kriminalisera okriminaliserbar
kristallisera okristalliserbar
kritisera oantastlig okritiserbar
krossa krossfri okrossbar
kryptera okrypterbar
kubera okuberbar
kubera2 okuberbar2
kujonera okujonerbar
kultivera okultiverbar
kumulera okumulerbar
kupera okuperbar
kupera2 okuperbar2
kupera3 okuperbar3
kurera okurerbar
kurera2 okurerbar2
kursivera okursiverbar
kurtisera okurtiserbar
kuva okuvlig
kuvertera okuverterbar
kvadrera okvadrerbar
kvalificera okvalificerbar
kvantifiera okvantifierbar
kvittera okvitterbar
kvittera2 okvitterbar2
kvotera okvoterbar
känna_igen oigenkännlig
labialisera olabialiserbar
lackera olackerbar
lamentera olamenterbar
laminera olaminerbar
langettera olangetterbar
lansera olanserbar
lapisera olapiserbar
lasera olaserbar
latinisera olatiniserbar
lavera olaverbar
legalisera olegaliserbar
legera olegerbar
legitimera olegitimerbar
leverera olevererbar
liberalisera oliberaliserbar
licensera olicenserbar
licentiera olicentierbar
liera olierbar
likvidera olikviderbar
likvidera2 olikviderbar2
linjera olinjerbar
lissera olisserbar
litografera olitograferbar
logera ologerbar
lokalisera olokaliserbar
lokalisera2 olokaliserbar2
luteinisera oluteiniserbar
lyxrenovera olyxrenoverbar
lädera oläderbar
läka2 oläkbar
läsa oläslig
lösa olöslig
lösa2 olöslig2
madrassera omadrasserbar
magasinera omagasinerbar
magnetisera omagnetiserbar
magnetisera2 omagnetiserbar2
makulera omakulerbar
malfobera omalfoberbar
malträtera omalträterbar
manifestera omanifesterbar
manikyrera omanikyrerbar
manipulera omanipulerbar
manipulera2 omanipulerbar2
manövrera omanövrerbar
marginalisera omarginaliserbar
marinera omarinerbar
markera omarkerbar
marmorera omarmorerbar
marschera omarscherbar
martera omarterbar
maskera omaskerbar
maskulinisera omaskuliniserbar
massakrera omassakrerbar
massera omasserbar
matelassera omatelasserbar
materialisera omaterialiserbar
mattera omatterbar
maximera omaximerbar
medaljera omedaljerbar
medicinera omedicinerbar
mekanisera omekaniserbar
memorera omemorerbar
mercerisera omerceriserbar
meritera omeriterbar
metallisera ometalliserbar
mikroskopera omikroskoperbar
militarisera omilitariserbar
minera ominerbar
mineralisera omineraliserbar
miniatyrisera ominiatyriserbar
minimera ominimerbar
missivera omissiverbar
misskreditera omisskrediterbar
mobilisera omobiliserbar
modellera omodellerbar
modellera2 omodellerbar2
moderera omodererbar
modernisera omoderniserbar
modifiera omodifierbar
modulera omodulerbar
modulera2 omodulerbar2
modulera3 omodulerbar3
monoftongera omonoftongerbar
monopolisera omonopoliserbar
montera omonterbar
morsera omorserbar
mortifiera omortifierbar
motivera omotiverbar
motorisera omotoriserbar
muljera omuljerbar
multiplicera omultiplicerbar
mumifiera omumifierbar
muta omutbar omutlig
mutera omuterbar
mystifiera omystifierbar
märka omärkbar
mäta omätbar
mätta2 omättlig
möblera omöblerbar
nasalera onasalerbar
nationalisera onationaliserbar
naturalisera onaturaliserbar
naturalisera2 onaturaliserbar2
navigera onavigerbar
nedmontera onedmonterbar
nedtransformera onedtransformerbar
nedtransponera onedtransponerbar
nedvärdera onedvärderbar
negera onegerbar
negligera onegligerbar
negociera onegocierbar
neutralisera oneutraliserbar
niellera oniellerbar
nitrera onitrerbar
nivellera onivellerbar
nivellera2 onivellerbar2
njuta onjutbar
nobilisera onobiliserbar
nominera onominerbar
nonchalera ononchalerbar
normalisera onormaliserbar
normalisera2 onormaliserbar2
normera onormerbar
notera onoterbar
notera2 onoterbar2
notera3 onoterbar3
notificera onotificerbar
notisera onotiserbar
numrera onumrerbar
nyansera onyanserbar
närvaro förhinder
nästan hart_när
onåbar
obducera oobducerbar
objektivera oobjektiverbar
objektivera2 oobjektiverbar2
obligera oobligerbar
observera oobserverbar
observera2 oobserverbar2
occidentalisera ooccidentaliserbar
ockupera oockuperbar
offerera ooffererbar
oktrojera ooktrojerbar
oktrojera2 ooktrojerbar2
okulera ookulerbar
omdirigera oomdirigerbar
omformulera oomformulerbar
omlokalisera oomlokaliserbar
ommöblera oommöblerbar
omorganisera oomorganiserbar
omplacera oomplacerbar
omprioritera oomprioriterbar
omskulpturera oomskulpturerbar
omstrukturera oomstrukturerbar
omvärdera oomvärderbar
ondulera oondulerbar
operationalisera ooperationaliserbar
operera inoperabel oopererbar
operera2 oopererbar2
operera3 oopererbar3
opponera oopponerbar
optimera ooptimerbar
ordinera oordinerbar
organisera oorganiserbar
orientera2 oorienterbar
orientera3 oorienterbar2
orkestrera oorkestrerbar
ornamentera oornamenterbar
ornera oornerbar
oxidera ooxiderbar
pacificera opacificerbar
pacificera2 opacificerbar2
paginera opaginerbar
paketera opaketerbar
palatalisera opalataliserbar
paljettera opaljetterbar
palpera opalperbar
panera opanerbar
panorera opanorerbar
pantografera opantograferbar
paradera oparaderbar
parafera oparaferbar
paraffinera oparaffinerbar
parafrasera oparafraserbar
parallellisera oparallelliserbar
paralysera oparalyserbar
parera oparerbar
parfymera oparfymerbar
parkera oparkerbar
parkera2 oparkerbar2
parkettera oparketterbar
parodiera oparodierbar
passera opasserbar
passera2 opasserbar2
passivisera opassiviserbar
passivisera2 opassiviserbar2
pastörisera opastöriserbar
patentera opatenterbar
patinera opatinerbar
patrullera opatrullerbar
pauperisera opauperiserbar
pausera opauserbar
pelletera opelleterbar
penetrera openetrerbar
pensionera opensionerbar
percipiera opercipierbar
perforera operforerbar
periodisera operiodiserbar
permittera opermitterbar
permutera opermuterbar
persiflera opersiflerbar
personifiera opersonifierbar
persvadera opersvaderbar
pervertera operverterbar
petrifiera opetrifierbar
pikera opikerbar
pincera opincerbar
placera oplacerbar
plagiera oplagierbar
planera oplanerbar
plantera oplanterbar
platinera oplatinerbar
plissera oplisserbar
plombera oplomberbar
plombera2 oplomberbar2
plombera3 oplomberbar3
plätera opläterbar
pochera opocherbar
polarisera opolariserbar
polarisera2 opolariserbar2
polera opolerbar
politisera opolitiserbar
pollettera opolletterbar
pollinera opollinerbar
pomadera opomaderbar
popularisera opopulariserbar
portionera oportionerbar
porträttera oporträtterbar
positionera opositionerbar
postdatera opostdaterbar
postera oposterbar
postponera opostponerbar
postulera opostulerbar
potentiera opotentierbar
poängtera opoängterbar
praktisera opraktiserbar
praktisera2 opraktiserbar2
precisera opreciserbar
predestinera opredestinerbar
predicera opredicerbar
predisponera opredisponerbar
prefabricera oprefabricerbar
preferera oprefererbar
prefigera oprefigerbar
preludiera opreludierbar
premiera opremierbar
preparera opreparerbar
presentera opresenterbar
preservera opreserverbar
preskribera opreskriberbar
prestera opresterbar
presumera opresumerbar
prioritera oprioriterbar
privatisera oprivatiserbar
privilegiera oprivilegierbar
probera oproberbar
problematisera oproblematiserbar
producera oproducerbar
profanera oprofanerbar
professionalisera oprofessionaliserbar
profilera oprofilerbar
prognostisera oprognostiserbar
programmera oprogrammerbar
projektera oprojekterbar
projicera oprojicerbar
proklamera oproklamerbar
proletarisera oproletariserbar
prolongera oprolongerbar
promovera opromoverbar
promulgera opromulgerbar
pronera opronerbar
prononcera oprononcerbar
proponera oproponerbar
proportionera oproportionerbar
proskribera oproskriberbar
prospektera oprospekterbar
protegera oprotegerbar
protokollera oprotokollerbar
provocera oprovocerbar
psykologisera opsykologiserbar
publicera opublicerbar
pulvrisera opulvriserbar
punktera opunkterbar
punktera2 opunkterbar2
purgera opurgerbar
påannonsera opåannonserbar
påverka opåverkbar
rabattera orabatterbar
radera oraderbar
radiera oradierbar
radikalisera oradikaliserbar
raffinera oraffinerbar
ramponera oramponerbar
randomisera orandomiserbar
rangera orangerbar
ransonera oransonerbar
rappellera orappellerbar
rapportera orapporterbar
rasera oraserbar
ratificera oratificerbar
rationalisera orationaliserbar
reaktivera oreaktiverbar
realisera orealiserbar
realisera2 orealiserbar2
realisera3 orealiserbar3
reassurera oreassurerbar
recensera orecenserbar
recipiera orecipierbar
recitera oreciterbar
redigera oredigerbar
reducera oreducerbar
referera orefererbar
reflektera oreflekterbar
reflektera2 oreflekterbar2
reformera oreformerbar
refusera orefuserbar
regalera oregalerbar
regenerera oregenererbar
regera oregerbar
regissera oregisserbar
registrera oregistrerbar
reglementera oreglementerbar
reglera oreglerbar
regummera oregummerbar
rehabilitera orehabiliterbar
rehabilitera2 orehabiliterbar2
reinkarnera oreinkarnerbar
rekapitulera orekapitulerbar
reklamera oreklamerbar
rekognoscera orekognoscerbar
rekommendera orekommenderbar
rekompensera orekompenserbar
rekonstruera orekonstruerbar
rekrytera orekryterbar
rektificera orektificerbar
rekvirera orekvirerbar
relatera orelaterbar
relativisera orelativiserbar
relegera orelegerbar
remittera oremitterbar
remittera2 oremitterbar2
remittera3 oremitterbar3
remplacera oremplacerbar
rendera orenderbar
renovera orenoverbar
reorganisera oreorganiserbar
reparera irreparabel oreparerbar
repartisera orepartiserbar
repatriera orepatrierbar
repellera orepellerbar
repetera orepeterbar
repetera2 orepeterbar2
representera orepresenterbar
reprisera orepriserbar
reproducera oreproducerbar
reproducera2 oreproducerbar2
reservera oreserverbar
reservera2 oreserverbar2
resolvera oresolverbar
resorbera oresorberbar
respektera orespekterbar
respirera orespirerbar
restaurera orestaurerbar
restituera orestituerbar
resumera oresumerbar
retablera oretablerbar
retardera oretarderbar
returnera oreturnerbar
retuschera oretuscherbar
revalvera orevalverbar
revetera oreveterbar
revidera oreviderbar
revidera2 oreviderbar2
revolutionera orevolutionerbar
ritualisera oritualiserbar
robotisera orobotiserbar
rockera orockerbar
romantisera oromantiserbar
rotera oroterbar
rubba orubblig
rubricera orubricerbar
ruinera oruinerbar
russifiera orussifierbar
rytmisera orytmiserbar
räkna_upp ouppräknelig
röra orörbar orörlig
sabotera osaboterbar
sabrera osabrerbar
saldera osalderbar
salutera osaluterbar
samtaxera osamtaxerbar
sanera osanerbar
sanera2 osanerbar2
sanforisera osanforiserbar
sanktifiera osanktifierbar
sanktionera osanktionerbar
saponifiera osaponifierbar
satinera osatinerbar
satisfiera osatisfierbar
saturera osaturerbar
sautera osauterbar
sauvera osauverbar
schablonera oschablonerbar
schablonisera oschabloniserbar
schamponera oschamponerbar
schattera oschatterbar
schematisera oschematiserbar
sedimentera osedimenterbar
segmentera osegmenterbar
segregera osegregerbar
sekondera osekonderbar
sekularisera osekulariserbar
sekundera osekunderbar
sekvestrera osekvestrerbar
selektera oselekterbar
semaforera osemaforerbar
seminera oseminerbar
sensibilisera osensibiliserbar
sentera osenterbar
separera oseparerbar
separera2 oseparerbar2
servera oserverbar
sexualisera osexualiserbar
sigillera osigillerbar
signalera2 osignalerbar
signera osignerbar
silhuettera osilhuetterbar
simplifiera osimplifierbar
simulera osimulerbar
simulera2 osimulerbar2
skalpera oskalperbar
skandalisera oskandaliserbar
skandera oskanderbar
skissera oskisserbar
skraffera oskrafferbar
skraffera2 oskrafferbar2
skulptera oskulpterbar
skulpturera oskulpturerbar
skönja oskönjbar
slavisera oslaviserbar
slita_ut outslitlig
släcka2 osläcklig
smida osmidbar
smälta2 osmältbar2
smälta4 osmältbar
snedrekrytera osnedrekryterbar
socialisera osocialiserbar
solvera osolverbar
sondera osonderbar
sordinera osordinerbar
sortera osorterbar
soulagera osoulagerbar
sovjetisera osovjetiserbar
spaljera ospaljerbar
spallera ospallerbar
specialisera ospecialiserbar
specificera ospecificerbar
speciminera ospeciminerbar
spekulera ospekulerbar
spekulera2 ospekulerbar2
spela ospelbar
spendera ospenderbar
spoliera ospolierbar
stabilisera ostabiliserbar
staffera ostafferbar
standardisera ostandardiserbar
stationera ostationerbar
statuera2 ostatuerbar
stencilera ostencilerbar
stenografera ostenograferbar
stereotypera ostereotyperbar
sterilisera osteriliserbar
sterilisera2 osteriliserbar2
stigmatisera ostigmatiserbar
stilisera ostiliserbar
stimulera ostimulerbar
stipendiera ostipendierbar
stipulera ostipulerbar
stoffera ostofferbar
stoffera2 ostofferbar2
strangulera ostrangulerbar
stratifiera ostratifierbar
strukturera ostrukturerbar
studera ostuderbar
studera2 ostuderbar2
stå_emot oemotståndlig
sublimera osublimerbar
sublimera2 osublimerbar2
subordinera osubordinerbar
subsidiera osubsidierbar
subskribera osubskriberbar
substantivera osubstantiverbar
substituera osubstituerbar
subsumera osubsumerbar
subtrahera osubtraherbar
subventionera osubventionerbar
succedera osuccederbar
suffigera osuffigerbar
sufflera osufflerbar
suggerera osuggererbar
summera osummerbar
supplera osupplerbar
supponera osupponerbar
surfa osurfbar
suspendera osuspenderbar
symbolisera osymboliserbar
synas2 osynlig
synkopera osynkoperbar
synkronisera osynkroniserbar
syntetisera osyntetiserbar
systematisera osystematiserbar
säga_upp2 ouppsägbar
sälja osäljbar
sänka osänkbar
såra osårbar
ta3 otagbar
tabellera otabellerbar
tabuera otabuerbar
tamponera otamponerbar
tangera otangerbar
tangera2 otangerbar2
tapetsera otapetserbar
tarera otarerbar
tariffera otarifferbar
tatuera otatuerbar
taxera otaxerbar
teknifiera oteknifierbar
telefonera otelefonerbar
telegrafera otelegraferbar
televisera oteleviserbar
tempera2 otemperbar
temperera otempererbar
temperera2 otempererbar2
tentera otenterbar
terrassera oterrasserbar
terrorisera oterroriserbar
tesaurera otesaurerbar
testamentera otestamenterbar
tillgå oåtkomlig
titrera otitrerbar
titulera otitulerbar
tolerera intolerabel otolererbar
tordera otorderbar
torpedera otorpederbar
tortera otorterbar
touchera otoucherbar
tradera otraderbar
tradera2 otraderbar2
trafikera otrafikerbar
trakassera otrakasserbar
traktera otrakterbar
traktera2 otrakterbar2
tranchera otrancherbar
transferera otransfererbar
transformera otransformerbar
transitera otransiterbar
transkribera otranskriberbar
translitterera otranslittererbar
transmittera otransmitterbar
transmutera otransmuterbar
transplantera otransplanterbar
transponera otransponerbar
transportera otransporterbar
transumera otransumerbar
trassera otrasserbar
traumatisera otraumatiserbar
travestera otravesterbar
trepanera otrepanerbar
triangulera otriangulerbar
triera otrierbar
trivialisera otrivialiserbar
trycka2 otryckbar
tryffera otryfferbar
träffa2 oanträffbar
trösta otröstlig
tupera otuperbar
turnera2 oturnerbar
tvista oomtvistlig
tyda otydbar
typifiera otypifierbar
typisera otypiserbar
tyrannisera otyranniserbar
tämja otämjbar
tänja otänjbar
tåla odräglig olidlig
tömma outtömlig
underbalansera ounderbalanserbar
underdimensionera ounderdimensionerbar
underexponera ounderexponerbar
underminera ounderminerbar
undertaxera oundertaxerbar
undervärdera oundervärderbar
undvika oundviklig
unifiera ounifierbar
uniformera ouniformerbar
uniformera2 ouniformerbar2
uppdatera ouppdaterbar
uppfatta ouppfattbar
uppgradera ouppgraderbar
uppjustera ouppjusterbar
uppnå ouppnåelig
uppreklamera ouppreklamerbar
uppskatta ouppskattbar
uppsummera ouppsummerbar
upptaxera oupptaxerbar
uppvärdera ouppvärderbar
urbanisera ourbaniserbar
ursäkta oursäktlig
usurpera ousurperbar
utackordera outackorderbar
utannonsera outannonserbar
utarrendera outarrenderbar
utbalansera outbalanserbar
utbasunera outbasunerbar
utbrodera outbroderbar
utdebitera outdebiterbar
utexaminera outexaminerbar
utexperimentera outexperimenterbar
utföra outförbar
uthärda outhärdlig
utklarera outklarerbar
utkommendera outkommenderbar
utkonkurrera outkonkurrerbar
utkristallisera outkristalliserbar
utkvittera outkvitterbar
utlokalisera outlokaliserbar
utmanövrera outmanövrerbar
utminutera outminuterbar
utplacera outplacerbar
utplåna outplånlig
utpostera outposterbar
utradera outraderbar
utrangera outrangerbar
utreda outredbar
utrota outrotlig
utstoffera outstofferbar
utsäga outsägbar outsäglig utsägbar
uttala2 outtalbar
uttaxera outtaxerbar
utvärdera outvärderbar
vaccinera ovaccinerbar
vaddera ovadderbar
valutera ovaluterbar
valvera ovalverbar
vandalisera ovandaliserbar
variera ovarierbar
vederlägga ovederlägglig
velourisera ovelouriserbar
ventilera oventilerbar
ventilera2 oventilerbar2
verbalisera overbaliserbar
verifiera overifierbar
versifiera oversifierbar
veta ovetbar
vidimera ovidimerbar
vindicera ovindicerbar
vindicera2 ovindicerbar2
visera oviserbar
visitera ovisiterbar
visualisera ovisualiserbar
vitalisera ovitaliserbar
vitaminera ovitaminerbar
vokalisera ovokaliserbar
vokalisera2 ovokaliserbar2
vulgarisera ovulgariserbar
vulkanisera ovulkaniserbar
värdera ovärderbar
värdera2 ovärderbar2
äta oätlig
återinplantera oåterinplanterbar
återinstallera oåterinstallerbar
återrapportera oåterrapporterbar
återremittera oåterremitterbar
öppna i_baklås
överblick oöverskådlig
överbrygga oöverbrygglig
överdimensionera oöverdimensionerbar
överdosera oöverdoserbar
överexponera oöverexponerbar
överflytta oöverflyttbar
överkompensera oöverkompenserbar
översätta oöversättlig
övertrassera oövertrasserbar
överträffa oslagbar oöverträfflig
övervinna oövervinnelig
övervärdera oövervärderbar