SALDO

dokumentation (pdf)

skolt

⇧[2]same Kolahalvön

skolt (nn)

[korpus]

* *