SALDO

dokumentation (pdf)

station

⇧[2]stanna2 PRIM

station (nn)

[korpus]


14
PRIM mötesstation
ankomst ankomststation
bunkring bunkringsstation
buss busstation
etapp etappstation
fjäll fjällstation
godstrafik godsstation
handel handelsstation
järnväg järnvägsstation
rymd rymdstation
rälsbuss rälsbusstation
taxi taxistation
tullkontroll tullstation
tunnelbana tunnelbanestation

1
byggnad stationsbyggnad