SALDO

dokumentation (pdf)

utan

⇧[2]inte PRIM

utan (pp)

[korpus]


12
PRIM avvara bli_av2 dessförutan fattig2 fri3 förlora förutan i_brist_på sakna2 tom utan_spår_av
tyvärr sakna

429
accis accisfri
affekt affektfri
agg aggfri
alkohol alkoholfri
allians alliansfri
amortering amorteringsfri
ande andelös
ansikte ansiktslös
anspråk anspråklös anspråkslös
ansvar ansvarsfri ansvarslös
aptit aptitlöshet
arbete arbetsfri arbetslös
arbetstvist arbetsfred
arsenik arsenikfri
arv arvlös
avdrag brutto
avgift avgiftsfri
avseende2 förbigående
avsikt avsiktslös oavsiktlig ofrivillig
avund avundsfri
axel2 oaxlad2
bacill bacillfri
bakterie bakteriefri
balans obalans
barn barnlös
befruktning jungfrufödsel partenogenes
behov behovlös
behärskning förgå_sig
bekymmer bekymmersfri bekymmerslös lättsinnig obekymrad
ben2 benfri
besinning besinningslös
besvär3 besvärsfri
betalning betalningsfri
betoning obetonad
betydelse betydelselös
betyg betygsfri
bevakning obevakad
bevis obestyrkt obevisad
bil bilfri
bildning obildning
biljett biljettlös fripassagerare
bindeord asyndes
bly blyfri
bomb bombfri
bostad bostadslös
botten bottenlös
brand brandfri
brådska ingen_ko_på_isen
bröd brödlös
byggnadslov svartbygge
byxor byxlös
censur censurfrihet ocensurerad
chans chanslös
charm charmlös
choser chosefri
civilisation ociviliserad2
damm2 dammfri
datum odaterad
dimension nolldimensionell
dimma dimfri
disciplin odisciplinerad
distans distanslös
doft doftlös
drag3 dragfri
drogmissbruk drogfri
dubb dubbfri
dåd dådlös
effekt effektlös
effekt2 effektlös2
eftertanke förflugen förhasta_sig huvudlös obetänkt tanklös
egendom egendomslös
empati empatibefriad empatilös
energi energilös
fantasi fantasilös
far faderlös
feber feberfri
fel felfri
fisk fisktom
fläck fläcklös
flärd flärdfri flärdlös
foder2 ofodrad
folk2 folktom
fordring fordringslös
form formlös
fortplantningsförmåga könlös
fraktkostnad fraktfri
frid fridlös
frihet ofrihet
friktion friktionsfri
frost frostfri
fukt fuktfri
färg färglös
fågel fågeltom
fönster fönsterlös
förare förarlös
förbehåll förbehållslös
fördom fördomsfri
förhindra rida_spärr
förlust2 förlustfri
förnuft förnuftslös
förskönande_omskrivning osminkad2
försäkringsskada skadefri
förutsättning förutsättningslös
förälder föräldrafri föräldralös
gagn gagnlös
gestalt gestaltlös
gift2 giftfri
glans glanslös
gluten glutenfri
glädje glädjefattig glädjelös glädjetom
gren kalstammig
grund grundlös ogrundad
gräns gränslös obegränsad
gäld gäldfri
halt haltlös
halt2 haltlös2
handikapp2 scratchman
handske barhänt
harm harmlös
hejd hejdlös
helhet atomism
hem hemlös
hinder fri5 hinderslös
hjälp hjälplös själv2
hjälpmedel på_fri_hand
hopp förlorad förtvivlad hopplös
horn hornlös
hyfs ohyfsad
hyra2 hyresfri
hämning hämningslös ohämmad
händelse händelselös
hänsyn2 egenmäktig hänsynslös köra_över
håg håglös
hår flintskalle hårlös skallig
idrottsklubb klubblös
illusion illusionsfri
innehåll2 innehållsfattig innehållslös
innerslang slanglös
inredning oinredd
inspiration oinspirerad
intresse intresselös ljumhet
invändning invändningsfri
invånare obefolkad
is isfri
karaktär3 hållningslös karaktärslös
kast2 kastlös
kjol kjollös
klander klanderfri
klass klasslös
kläder naken oklädd
koldioxid koldioxidfri
komplikation komplikationsfri
kompromiss kompromisslös
konfession konfessionslös
kontrakt kontraktslös
kontur konturlös
krage kraglös
krav kravlös
kreatur kreaturslös
kritik kritiklös
kval kvalfri
kvist kvistfri kvistlös
känsel bedöva känslolös2
känsla2 känslolös
kärna2 kärnfri
kärnvapen kärnvapenfri
kött2 köttlös
lag laglös
laktos laktosfri
land landlös
land2 landlös2
ledning2 trådlös
licens licensfri
lidelse lidelsefri
liv6 livlös2
ljud ljudlös tyst
lott2 lottlös
ludd luddfri
luft lufttom
lukt luktfri luktlös
luktsinne anosmi
lärare lärarlös
makt maktlös
malm ofyndig
manskap obemannad
marginal2 nätt_och_jämnt
massa2 masslös
mast omastad
medborgarskap statslös
medel2 medellös
medkänsla hjärtlös
medvetande2 medvetslös omtöcknad
men2 menlös
mening meningslös
minne minneslös
minne3 minneslös2
moln molnfri
mor moderlös
moral amoralisk
motstånd motståndslös
motsägelse motsägelselös
mål4 mållös3
mål7 mållös
måtta måttlös
måttenhet dimensionslös
möbel omöblerad
mössa barhuvad
namn anonym namnlös
narkotika narkotikafri
norm normlös
nummer onumrerad
nyans nyanslös
nytta bortkastad
nåd obarmhärtig
objekt2 intransitiv
olja2 oljefri
omdöme omdömeslös
omljud oomljudd
ord icke-verbal ordlös
ordning kaos oordning
orsak orsakslös spontan2
parfym oparfymerad
pass passfrihet
passagerare däckspassagerare passagerartom
passion passionsfri
pengar pank
pietet pietetslös
pigment albinism
plan planlös
plats ingenstans
poesi poesilös
poäng2 poänglös
prick3 prickfri
princip principlös
pris onoterad
problem problemfri
proportion oproportionerlig
protest stillatigande
prål prålfri
recept2 receptfri
reflektion reflektionslös
reflektion2 reflektionslös2
regel regellös
regn regnfri
relation relationslös
relation2 relationslös2
religion religionslös
resistans supraledning
respekt respektlös
resultat ingenvart resultatlös
rh-faktor rh-negativ
roder roderlös
ryggrad ryggradslös
rynka rynkfri
ränta räntefri
rättighet rättslös
rök rökfri
sadel rida_barbacka
saft saftlös
sammanhang osammanhängande
samvetsbetänklighet nogräknad
seger segerlös
sjukdomssymptom symtomfri
själ själlös
sjövana landkrabba
skaft oskaftad
skal skallös
skam skamlös
skatt skattefri
sko barfota
skog skoglös
skott skottfri
skrupel skrupelfri
skrynkla skrynkelfri
skugga skugglös
skuld skuldfri
skuld2 skuldfri2 skuldlös
skydd fredlös oskyddad
skyldighet till_intet_förpliktigande
skägg skägglös
sladd sladdlös
slut oändlig ändlös
smink osminkad
smitta obesmittad
smitta2 smittfri
smärta smärtfri
snö barmark barvinter snöfri
socker sockerfri
sol3 sollös
solnedgång polardag
spermie azoospermi
spik spiklös
spricka2 sprickfri
spänning2 nollspänning
spår spårlös
sten stenfri
stig stiglös
stil stillös
stjärt stjärtlös
storm stormfri
straff strafflös
strumpa barbent kippskodd
strålning strålningsfri
ström2 strömlös
styrning vind_för_våg
styrsel styrsellös
stöd fribärande
svek svekfri
svärd svärdslös
synd syndfri
syre anaerob syrefri
syssla2 sysslolös
sömn sömnlös
tak taklös
talang talanglös
tand anodonti tandlös
tanke tanketom
temperament temperamentsfri
tendens tendenslös
tid tidlös
titel2 obetitlad
tjäle tjälfri
tjänst tjänstfri
trafik otrafikerad
tro2 gudlös
trumfkort trumfmatt
trä träfri
träd trädlös
tröst tröstlös
tukt tuktlös
tullavgift tullfri
tvekan utan_tvekan2
tvivel otvivelaktig utan_tvivel2
tvång tvångfri
tygel tygellös
tyngd tyngdlös
tålamod otålig
tår tårlös
udd uddlös
undantag undantagslös
uniform civilklädd
urskillning urskillningslös
uttryck uttryckslös
vapen civilmotstånd obeväpnad vapenlös
vatten vattenfri
vegetation vegetationslös
verkan verkningslös
vett vettlös
vibration vibrationsfri
vikt viktlös
vilja2 viljelös
villkor in_blanco villkorslös
vinge vinglös
vinst nit3
vision visionslös
vulkanaska askfri
väg väglös
värde värdelös
värdering värderingsfri
värmeutbyte adiabatisk
värn värnlös
våld icke-våld
ändamål ändamålslös
ära ärelös
ärm ärmlös
åtskillnad åtskillnadslös
öga anoftalmi
öra öronlös
överblick perspektivlös
överensstämmelse diskordans