Ord Böjning Betydelse Språkprov Engelska
1dock
adverb
oböjligt i alla fall, ändå, likväl Efter ett par rosade novellsamlingar, som dock inte blev några försäljningssuccéer, började författaren att skriva romaner
korpus
however, nevertheless, still, yet
2studie
substantiv
studien
studier
studierna
förarbete (särskilt till ett konstverk); (mindre) undersökningkvantitativ studie

kvalitativ studie

genomföra en studie

bedriva studier

Lindberg baserar sina resonemang på empiriska studier
korpus
study
3beskriva
verb
beskrev
beskrivit;
beskriver
berätta om, redogöra för, framställaDe nya strukturerna inom skolväsendet beskrivs av flera intervjupersoner som öppnare och friare
korpus
describe
4social
adjektiv
socialt
sociala
1. som har att göra med samhället och människors samspel; <även> sällskaplig, trevlig
2. som har att göra med samhällets omvårdnad av medborgarna
social status

Människorna i staden kände varandra, den sociala kontrollen var stark och könsrollerna traditionella
korpus
public, social
5enligt
preposition
oböjligti överensstämmelse med, efterEnligt tidningsrapporter kom det ca 5000 åhörare för att lyssna på politikerns tal

I romanen går det, enligt min mening, en skarp skiljelinje mellan det onda och det goda
korpus
according to
6innebära
verb
innebar
inneburit;
innebär
betyda, medföraVårdnadsansvaret innebär både rättigheter och skyldigheter för dig som förälder

Romerskt medborgarskap innebar en mängd friheter och privilegier
korpus
imply, mean
7samt
konjunktion
oböjligtochI slutet av boken återfinns en kortfattad bibliografi samt en lista över centrala termer

Materialet består av gruppernas laborationsrapporter samt intervjuer med studenterna
korpus
and
8form
substantiv
formen
former
formerna
1. sätt på vilket något är ordnat; utseende
2. fysiskt tillstånd, förmåga att nå bra (idrotts)resultat
3. ett ords utseende när det böjs
De har upplevt följderna av andra världskriget i form av bombade hus och städer

Han valde att publicera sig i form av tidskriftsartiklar

Deras författarskap skiljer sig åt till både form och innehåll
korpus
form, mould, shape
9betydelse
substantiv
betydelsen
betydelser
betydelserna
1. mening, innebörd
2. värde, vikt
av stor betydelse

ordens centrala betydelse i Strindbergs dramatik
korpus
consequence, importance, meaning, sense, significance
10fall
substantiv
fallet
fall
fallen
1. handlingen att störta ner eller ramla <även bildligt> undergång, undergång
2. fors; stup
3. händelse, tillfälle; exempel
Förekommer det religiösa motiv i verken? I så fall, i vilken utsträckning?

I mer sällsynta fall bedrevs eftermiddagsundervisning efter skolans slut
korpus
case, fall
11begrepp
substantiv
begreppet
begrepp
begreppen
föreställning, uppfattningI sin bok från 1994 genomför Derrida en analys av begreppet "demokrati"
korpus
concept, conception, idea, notion
12relation
substantiv
relationen
relationer
relationerna
1. förhållande
2. känslomässigt (ofta sexuellt) förhållande; <även> (formell) förbindelse
I nyare forskning betonar man författarens relation till modernismen
korpus
relation, relationship
13möjlighet
substantiv
möjligheten
möjligheter
möjligheterna
möjlig utväg, tillfälleEtt flertal kommittéer har tillsatts för att utreda möjligheterna att minska utsläppen
korpus
possibility
14bild
substantiv
bilden
bilder
bilderna
foto, teckning, målning etc.; <även bildligt> skildring; <även> liknelseen positiv bild

en heltäckande bild

Mediernas uppgift är att förmedla en rättvisande bild av verkligheten
korpus
image, picture
15utifrån
preposition
oböjligt(med utgångspunkt) frånDenna undersökning behandlar undervisning om skönlitteratur utifrån följande perspektiv
korpus
from outside, on the basis of
16skapa
verb
skapade
skapat;
skapar
få något att existera, forma något nytt; åstadkommaOch kom ihåg: framtiden skapas av oss
korpus
create
17analys
substantiv
analysen
analyser
analyserna
noggrann undersökningAvhandlingen innehåller korta analyser av skönlitteratur från 1930-talet
korpus
analysis
18skillnad
substantiv
skillnaden
skillnader
skillnaderna
1. olikhet
2. differens
Några tydliga regionala skillnader går knappast att se i mitt material
korpus
difference, discrepancy, disparity, distinction, divergence, variance
19utgöra
verb
utgjorde
utgjort;
utgör
fungera som, vara; uppgå till (en viss summa)Makten och motståndet står i relation till varandra och utgör varandras förutsättningar (Foucault 2002)
korpus
consist of
20perspektiv
substantiv
perspektivet
perspektiv
perspektiven
(sätt att få fram) djup i bilder som är platta; <även> punkt eller riktning som man betraktar något frånett historiskt perspektiv

anlägga ett perspektiv
korpus
perspective
21resultat
substantiv
resultatet
resultat
resultaten
följd som värderas; prestationDetta stämmer väl överens med resultat från tidigare studier
korpus
result
22text
substantiv
texten
texter
texterna
1. sammanhängande skriftlig framställning
2. ord till en melodi
förhållandet mellan text och bild
korpus
lyrics, text
23anse
verb
ansåg
ansett;
anser
tyckaMånga av dem som svarat på enkäten anser att e-postsystemet fungerar bra
korpus
consider, think
24utveckling
substantiv
utvecklingen
utvecklingar
utvecklingarna
handlingen att utveckla något; det att utvecklas, tillväxtEn studie av regionens utveckling under 1800- och 1900-talet
korpus
development
25grund
substantiv
grunden
grunder
grunderna
1. underlag, botten; <även bildligt>
2. orsak, anledning
Ledarskap handlar i grund och botten om maktrelationer - vem som bestämmer och vilka som följer

På 60-talet emigrerade han från Grekland där han blivit jagad på grund av sina politiska sympatier
korpus
base, cause, foundation, reason, reef, sandbar, shallow, shoal
26kring
preposition
oböjligtruntom; <även> ungefärDenna studie fokuserar på hur geografilärare resonerar kring ämnet klimatförändringar
korpus
around
27forskning
substantiv
forskningen
forskningar
forskningarna
vetenskapligt arbeteBorgströms forskning om kvinnlig samkönad kärlek i 1800-talets litteratur
korpus
research
28därmed
adverb
oböjligtmed dettaFörfattarens syn på modernism förefaller därmed alltför förenklad
korpus
thus, with that
29förhållande
substantiv
förhållandet
förhållanden
förhållandena
1. omständighet
2. relation
Under 1980-talet stabiliserades andelen kejsarsnitt i Sverige i förhållande till det totala antalet förlossningar
korpus
circumstance, condition, relationship
30avhandling
substantiv
avhandlingen
avhandlingar
avhandlingarna
utförlig (vetenskaplig) uppsats eller bokTre viktiga begrepp i den här avhandlingen är team, kompetens och perspektiv

I avhandlingen analyseras hur diskursen kring nervösa besvär har övergått i en diskurs kring stress
korpus
dissertation, thesis, treatise
31diskutera
verb
diskuterade
diskuterat;
diskuterar
samtala om, överlägga om; ifrågasättaStudiens resultat diskuteras i kapitel 8
korpus
discuss
32situation
substantiv
situationen
situationer
situationerna
läge, tillståndStudien visar att glesbygdens situation är besvärlig
korpus
occasion, position, situation
33uttryck
substantiv
uttrycket
uttryck
uttrycken
1. yttre tecken (
1), manifestation
2. ordförbindelse, formulering
det svenska uttrycket "prata i nattmössan"

Dikten kan tolkas som ett uttryck för rädslan att offra sig själv för andra
korpus
expression
34diskussion
substantiv
diskussionen
diskussioner
diskussionerna
samtal, överläggning, debattSammanfattning och diskussion

För en diskussion om skolans värdegrund se Skolverkets material från 1999
korpus
debate, deliberation, discussion
35individ
substantiv
individen
individer
individerna
enskild varelse, människa För Anna-Maria Lenngren står individen och familjen i fokus
korpus
individual
36roll
substantiv
rollen
roller
rollerna
1. person (karaktär) i en teaterpjäs eller film
2. socialt beteende; uppgift
Peter Pohls bakgrund har spelat stor roll för hur hans författarskap har gestaltat sig

en teori om kulturens roll i det socialistiska samhället
korpus
matter, part
37erfarenhet
substantiv
erfarenheten
erfarenheter
erfarenheterna
upplevelse; kunskap (genom egna upplevelser)Hur vill du beskriva din erfarenhet av Svenska kyrkan?
korpus
experience
38tydlig
adjektiv
tydligt
tydliga
lätt att uppfatta, märkbar, klarett tydligt exempel

en tydlig koppling

Under 1990-talet såg man en tydlig minskning av antalet minkfarmer
korpus
clear, legible
39syfte
substantiv
syftet
syften
syftena
avsikt, ändamålSyfte och frågeställningar

Syftet med denna avhandling är att belysa studenternas skrivande inom juridikutbildningen vid Uppsala universitet
korpus
aim, end, purpose
40exempelvis
adverb
oböjligttill exempelStörre uppgifter, exempelvis att skriva uppsats, omfattar flera moment
korpus
for example
41utveckla
verb
utvecklade
utvecklat;
utvecklar
göra något (större och) bättre; <även> förklara närmareEfter avhandlingen har hon utvecklat sina teorier i en rad olika studier (se t.ex. Olsson 1999 och 2002 )
korpus
develop
42ställa
verb
ställer
ställt;
ställer
1. placera upprätt eller stående; placera
2. framföra, rikta
3. sätta på ett visst sätt, ställa in
Styrelsen ställde inga frågor för att närmare utreda vad som hänt
korpus
set, pose
43sammanhang
substantiv
sammanhanget
sammanhang
sammanhangen
1. logisk ordning
2. samband, förbindelse
En komplicerande omständighet i sammanhanget

Heideggers terminologi diskuteras och sätts in i sitt sammanhang
korpus
coherence, connection, consistency, context
44antal
substantiv
antalet
antal
antalen
mängd (uttryckt i siffror)Antalet missionärer ökade efter andra världskrigets slut
korpus
number, quantity
45verksamhet
substantiv
verksamheten
verksamheter
verksamheterna
fortlöpande sysselsättning, arbete; <även bildligt>Under första världskriget bedrev FBI en omfattande verksamhet

I den dagliga verksamheten på skolorna finns begränsat utrymme för reflektion och eftertanke
korpus
activity
46påverka
verb
påverkade
påverkat;
påverkar
utöva påverkan påindividers möjlighet att påverka historiens gång

man har försökt påverka hushållen att köpa bilar som drar mindre bensin
korpus
affect
47förändring
substantiv
förändringen
förändringar
förändringarna
ändring, förvandlingUniversitetet har genomgått ett antal strukturella och organisatoriska förändringar under 1900-talets senare del
korpus
change
48betrakta
verb
betraktade
betraktat;
betraktar
1. se på
2. anse, bedöma
Boken kan betraktas som ett viktigt inlägg i den socialpolitiska debatt som fördes under 1920-talet
korpus
view, regard
49uppfatta
verb
uppfattade
uppfattat;
uppfattar
1. förstå, tolka
2. lyckas höra
En text är koherent när läsaren tydligt uppfattar hur olika enheter i texten hänger samman
korpus
understand, interpret
50endast
adverb
oböjligtbara, enbart, blottFöreningen, som från början endast var för kvinnor, är idag öppen för alla intresserade
korpus
only
51samband
substantiv
sambandet
samband
sambanden
(logisk) förbindelse mellan olika företeelserRekommendationer för att undvika risker i samband med graviditet
korpus
connection, relation
52material
substantiv
materialet
material
materialen
ämne som (ofta) inte är färdigt utan ska bearbetas; <även> kunskapsstoff material och metod

Allt empiriskt material har kontollerats av professor Valerie DeMarinis
korpus
material
53uppgift
substantiv
uppgiften
uppgifter
uppgifterna
1. meddelande om ett faktum
2. avgränsat arbete (särskilt i skolan)
statistiska upgifter

biografiska uppgifter

Författaren menar att förskolans viktigaste uppgift är att stärka barnen i deras sociala utveckling
korpus
information, task
54enskild
adjektiv
enskilt
enskilda
privat; enstakavad betyder det för enskilda individer att vara same?

Försäkringskassan ska ta hänsyn till förhållandena i varje enskilt fall
korpus
individual, private
55respektive
adverb
oböjligtoch i det senare fallet (för förtydligande)Detta projekt studerar eventuella skillnader mellan kvinnors respektive mäns möjligheter att nå samhällets högsta positioner
korpus
respectively, respective
56utgångspunkt
substantiv
utgångspunkten
utgångspunkter
utgångspunkterna
ställe där man börjar, startpunktDen klassiska retoriken var fortfarande under Gustaf III:s tid en självklar utgångspunkt för talare och skribenter
korpus
starting point
57intresse
substantiv
intresset
intressen
intressena
1. lust att ägna något sin uppmärksamhet <även> förmåga att fånga uppmärksamhet
2. något som man kan ha fördel av, engagemang
Sju föräldrar anmälde intresse av att delta i pilotstudien

Enkätsvaren visar att det finns ett grundläggande intresse för demokratifrågor hos lärarna
korpus
interest
58process
substantiv
processen
processer
processerna
1. förlopp, utveckling
2. rättegång, mål
Synen på läsning som en process där mening skapas i dialog mellan text och läsare
korpus
case, lawsuit, legal action, process
59såväl
konjunktion
oböjligtbådeTeorin exemplifieras med hänvisningar till böcker av såväl manliga som kvinnliga författare
korpus
as well
60mening
substantiv
meningen
meningar
meningarna
1. åsikt, uppfattning
2. betydelse
3. avsikt, syfte
4. en eller flera satser som uttrycker en tanke (och som i skrift brukar avslutas med punkt)
Det råder delade meningar om vilket inflytande arv och miljö har på människans musikalitet

I texter av Bourdieu är det inte ovanligt med långa meningar
korpus
idea, intention, meaning, opinion, sense, sentence
61uppfattning
substantiv
uppfattningen
uppfattningar
uppfattningarna
1. det att kunna uppfatta något
2. mening, åsikt
Enligt min uppfattning måste definitionen nyanseras och utvecklas
korpus
opinion, understanding
62förutsättning
substantiv
förutsättningen
förutsättningar
förutsättningarna
omständighet som utgör ett nödvändigt villkor för någoten undersökning av idrottsrörelsens ekonomiska förutsättningar under sent 1900-tal
korpus
condition, prerequisite
63central
adjektiv
centralt
centrala
1. som hör till centrum
2. viktig, ledande, huvud-
Läraren spelar en central roll när det gäller att att hjälpa studenter att hantera stress
korpus
central, centre
64teori
substantiv
teorin
teorier
teorierna
system av antaganden som ska förklara vissa faktaInom feministisk teori talar man bl.a. om patriarkala strukturer
korpus
theory
65nivå
substantiv
nivån
nivåer
nivåerna
äge i höjdled; <även bildligt>För att kunna genomföra studien krävdes att deltagarnas språkkunskaper låg på en relativt hög nivå
korpus
level
66handling
substantiv
handlingen
handlingar
handlingarna
1. något man gör, gärning
2. det som händer i en roman e.d., intrig
3. akt, dokument
en symbolisk handling

protokoll och andra handlingar

Det är hög tid att dessa tankar omsätts i handling
korpus
act, action, document, plot, story
67intervju
substantiv
intervjun
intervjuer
intervjuerna
utfrågning av någon (särskilt för press, radio, tv)Studien bygger på intervjuer med 33 elever i skolår nio
korpus
interview
68uttrycka
verb
uttryckte
uttryckt;
uttrycker
ge uttryck för; formulerauttrycka frustration

Många tillfrågade har uttryckt stark oro inför de kommande förändringarna
korpus
express
69beskrivning
substantiv
beskrivningen
beskrivningar
beskrivningarna
berättelse, redogörelseen översiktlig beskrivning

Nedan följer en kort beskrivning av de två delarna
korpus
account, depiction, description, portrayal
70behov
substantiv
behovet
behov
behoven
något man måste ha, nödvändighetEn del elever har stort behov av uppmärksamhet
korpus
necessity, need, requirement, want
71bidra
verb
bidrog
bidragit;
bidrar
hjälpa, medverkaKartläggningen kan bidra med viktig kunskap om de språkliga krav som elever ställs inför i mötet med skolan
korpus
contribute
72gemensam
adjektiv
gemensamt
gemensamma
som tillhör flera, allmän, ömsesidiggemensamma intressen

1944 träffades representanter för företagen för att dra upp riktlinjerna inför ett gemensamt bolag
korpus
common
73främst
adverb
oböjligtlängst framme; <även bildligt> framför allt, i första handHon har i sin avhandling främst undersökt romska elevers skolsituation under det tidiga 2000-talet

Först och främst vill jag tacka mina handledare
korpus
first, foremost, in front, mainly
74däremot
adverb
oböjligtemellertid; tvärtomI intervjuerna framgår däremot en viss osäkerhet bland de tillfrågade
korpus
however, on the other hand
75tolkning
substantiv
tolkningen
tolkningar
tolkningarna
1. översättning
2. tydning, förklaring
Japansk poesi i urval och tolkning av Per Erik Wahlund
korpus
interpretation
76övrig
adjektiv
övrigt
övriga
återståendeAristokratin blev rikare medan den övriga befolkningen fick det allt sämre ställt

Två av deras tre söner blev för övrigt präster
korpus
other, remaining
77dels
konjunktion
oböjligtbådeInvesteringar kan göras dels i mark och maskiner, dels i utbildning och kunskap
korpus
partly . . . partly
78snarare
adverb
oböjligthellre, rättareDe tillfrågade studenterna var inte tveksamma inför valet av universitet, utan snarare inför valet av utbildning
korpus
if anything, rather, sooner
79tolka
verb
tolkade
tolkat;
tolkar
1. översätta från ett språk till ett annat
2. säga vad något (egentligen) betyder
Inom Svenska kyrkan finns olika sätt att tolka och förhålla sig till bibeltexterna
korpus
interpret
80aspekt
substantiv
aspekten
aspekter
aspekterna
synpunkt; synvinkelSpråket i lagar och författningar har undersökts ur en rad olika aspekter
korpus
aspect
81skilja
verb
skilde eller skiljde
skilt eller skiljt;
skild;
skiljer
1. avlägsna
2. se skillnaden, särskilja
En kritisk fråga som ställts är om den nya organisationen verkligen skiljer sig från den tidigare
korpus
separate, distinguish
82grad
substantiv
graden
grader
graderna
1. en måttenhet för värme
2. en måttenhet för vinklar
3. rang, värdighet
4. utsträckning, omfattning
Sedan mitten av 1990-talet bygger undervisningen i hög grad på att eleverna själva tar ansvar för sin egen inlärning
korpus
degree, extent, grade, rank
83nämna
verb
nämnde
nämnt;
nämner
(i förbigående) tala om; framhållaSkolans uppdrag formuleras , som tidigare nämnts, av staten
korpus
mention
84praktik
substantiv
praktiken
praktiker
praktikerna
1. praktisk övning (i ett yrke)
2. en läkares eller advokats verksamhet; mottagning
Regional tillväxt - i teori och praktik
korpus
experience, practice
85uppleva
verb
upplevde
upplevt;
upplever
1. vara med om
2. uppfatta, tycka
Många kommuner upplever en konkurrenssituation mellan kommunala och fristående skolor
korpus
experience, understand
86innehåll
substantiv
innehållet
innehåll
innehållen
det som finns inuti något, substansI studien fokuseras hur tio lärare ser på ämnets syfte, innehåll och centrala metoder
korpus
substance
87ingå
verb
ingick
ingått;
ingår
1. utgöra en del, vara inräknad
2. gå in i, komma överens om
I studien ingår sju fokusgrupper
korpus
be included in
88presentera
verb
presenterade
presenterat;
presenterar
göra en person bekant med en annan; <även> visa fram, demonstreraÅr 2008 presenterade Högskoleverket en rapport som bekräftar bilden av att allt färre män väljer att påbörja högre studier
korpus
present
89samtal
substantiv
samtalet
samtal
samtalen
muntligt utbyte av tankarGruppernas samtal registrerades av en bandspelare
korpus
conversation, discussion, talk
90förekomma
verb
förekom
förekommit;
förekommer
hända, ske, inträffaDen mest förekommande aktiviteten i hemmet för 11-åringar är att titta på tv

Denna typ av undersökningar är vanligt förekommande i ekonomiska tidskrifter
korpus
occur
91metod
substantiv
metoden
metoder
metoderna
(systematiskt) sätt att utföra något kvantitativ metod

kvalitativ metod

material och metod

År 1868 utvecklade den brittiske kemisten Henry Deacon en ny metod för att framställa klor
korpus
method
92ske
verb
skedde
skett;
sker
äga rum, hända, inträffaNär kommundelsnämnden ska fördela sina pengar sker det i förhandling med rektorerna
korpus
happen, occur
93institution
substantiv
institutionen
institutioner
institutionerna
1. bestående inrättning i samhället; <även bildligt> tradition
2. avdelning (för ett visst ämne) vid universitet
Testet har utvecklats vid Psykologiska institutionen vid Umeå universitet
korpus
department, faculty, institution
94ekonomisk
adjektiv
ekonomiskt
ekonomiska
1. som har att göra med ekonomi
2. sparsam
den ekonomiska krisen på 90-talet

Hållbar utveckling förknippas med tre områden: det ekologiska, det ekonomiska och det sociala
korpus
careful, economical, economic, financial, thrifty
95universitet
substantiv
universitetet
universitet
universiteten
inrättning för forskning och högre utbildning, högskolaGöteborgs universitet

Från och med 2008 är lärarhögskolan i Stockholm en del av Stockholms universitet
korpus
university
96berättelse
substantiv
berättelsen
berättelser
berättelserna
historia, skildringKallifatides berättelse om att vara främling i Grekland är gripande
korpus
narrative, story, tale
97föreställning
substantiv
föreställningen
föreställningar
föreställningarna
1. framförande på scen
2. tanke, idé
Folkhemmet baserades på en föreställning om en enad nation som arbetade mot gemensam framtid
korpus
conception, idea, performance
98således
adverb
oböjligtföljaktligen, alltsåResultaten skiljer sig således en del från tidigare studier
korpus
thus
99bakgrund
substantiv
bakgrunden
bakgrunder
bakgrunderna
det som ligger längst bort från åskådaren; <även bildligt>Enligt undersökningen dricker ungdomar med svensk bakgrund oftare än ungdomar med utländsk bakgrund
korpus
background
100funktion
substantiv
funktionen
funktioner
funktionerna
1. sätt att fungera, verksamhet
2. uppgift
Att vetenskap och religion har olika funktioner i människors liv är helt uppenbart
korpus
function, operation, purpose