1. abstrakt2. acceptera3. agera4. akademi5. akademisk6. aktiv
7. aktivitet8. aktualisera9. aktuell10. aktör11. allmän12. allmänhet
13. alltmer14. alternativ15. alternativ16. ambition17. analys18. analysera
19. analytisk20. ange21. anknytning22. anpassa23. ansats24. anse
25. ansluta26. anslutning27. anspråk28. antagande29. antal30. antyda
31. användbar32. användning33. argument34. argumentation35. argumentera36. art
37. artikel38. aspekt39. association40. attityd41. auktoritet42. avgränsa
43. avgränsning44. avgörande45. avhandling46. avsaknad47. avse48. avseende
49. avsikt50. avsluta51. avsnitt52. avspegla53. avstånd54. avvika
55. avvikande56. bakgrund57. basera58. beakta59. bedriva60. bedöma
61. bedömning62. begrepp63. begränsa64. begränsad65. begränsning66. behov
67. bekräfta68. belysa69. bemärkelse70. benämna71. beroende72. berättelse
73. beröra74. beskriva75. beskrivning76. bestå77. bestående78. besvara
79. beteckna80. beteckning81. beteende82. betona83. betoning84. betrakta
85. beträffande86. betydande87. betydelse88. betydelsefull89. betydlig90. bevara
91. bidra92. bilda93. blivande94. brist95. bristande96. bruk
97. bryta98. budskap99. central100. centrum101. citat102. citera
103. debatt104. definiera105. definition106. dels107. delta108. deltagare
109. delvis110. desto111. detaljerad112. dialog113. different114. dimension
115. disciplin116. diskurs117. diskussion118. distinktion119. dock120. dokument
121. dominera122. dominerande123. drag124. dubbel125. dynamisk126. därefter
127. däremot128. därigenom129. därmed130. därtill131. effekt132. effektiv
133. egenskap134. egentlig135. ej136. ekonomisk137. element138. emellertid
139. enbart140. endast141. engagemang142. engagerad143. engelska144. enhet
145. enhetlig146. enkel147. enligt148. enskild149. entydig150. erfarenhet
151. erhålla152. ersätta153. etablera154. etablerad155. eventuell156. exempelvis
157. existera158. explicit159. extern160. faktor161. fall162. fas
163. fastställa164. felaktig165. fenomen166. finna167. flertal168. fokus
169. fokusera170. form171. forma172. formell173. formulera174. formulering
175. forskning176. framföra177. framförallt178. framgå179. framgångsrik180. framhålla
181. framhäva182. framkomma183. framstå184. framställa185. framställning186. framtida
187. framträda188. framträdande189. frihet190. frågeställning191. frånvaro192. främst
193. funktion194. fysisk195. fält196. följaktligen197. följande198. följd
199. föra200. förankra201. förankring202. fördel203. fördjupa204. förebild
205. förefalla206. föregå207. föregående208. förekomma209. förekommande210. förekomst
211. föreläsning212. föremål213. förena214. föreställning215. företeelse216. företrädare
217. författare218. förhoppning219. förhålla220. förhållande221. förhållningssätt222. förklaring
223. förknippa224. förlag225. förmedla226. förmåga227. förord228. förståelse
229. förstärka230. förutom231. förutsätta232. förutsättning233. förvänta234. förväntning
235. förändra236. förändring237. gemensam238. gemenskap239. general240. generation
241. generell242. generera243. genomföra244. genomgående245. genomgång246. gentemot
247. gestalta248. given249. givetvis250. grad251. granskning252. grund
253. grunda254. grundad255. grundläggande256. gräns257. handling258. hantera
259. helhet260. hierarki261. hierarkisk262. hinder263. historia264. historisk
265. hot266. huruvida267. huvudsak268. huvudsaklig269. huvudsakligen270. hållas
271. hållning272. händelse273. hänsyn274. hänvisa275. hänvisning276. härleda
277. hävda278. iakttagelse279. icke280. idé281. ideal282. identifiera
283. identifikation284. identitet285. ifråga286. ifrågasätta287. illustrera288. inbegripa
289. indelning290. indirekt291. individ292. individuell293. inflytande294. införa
295. ingå296. inkludera297. inleda298. inledande299. inledning300. inledningsvis
301. inlägg302. innebära303. innebörd304. innefatta305. innehåll306. inre
307. inrikta308. inriktning309. insats310. insikt311. inslag312. inspirera
313. inspirerad314. institution315. inställning316. inta317. integrera318. intellektuell
319. interaktion320. intern321. internationell322. intervju323. intressant324. intresse
325. intressera326. introducera327. introduktion328. inverkan329. jämföra330. jämförelse
331. kamp332. karakterisera333. karaktär334. karaktärisera335. kategori336. klargöra
337. klassisk338. knyta339. kollektiv340. kollektiv341. kombination342. kombinera
343. kommande344. kommentar345. kommentera346. kommunikation347. kompetens348. komplettera
349. komplex350. komplicerad351. konflikt352. konkret353. konsekvens354. konstatera
355. konstnärlig356. konstruera357. konstruerad358. konstruktion359. kontext360. kontrast
361. koppla362. koppling363. krav364. kriterium365. kritisera366. kritisk
367. kroppslig368. krävas369. kulturell370. kurs371. kvalitet372. kvinnlig
373. källa374. kännedom375. känneteckna376. kärna377. kön378. led
379. likaså380. like381. likhet382. likväl383. linje384. litteratur
385. litterär386. lokal387. lämplig388. lärande389. läsare390. läsning
391. lösning392. make393. manlig394. markera395. material396. materiell
397. medel398. medföra399. medium400. medverka401. medvetenhet402. mening
403. mental404. metafor405. metod406. modell407. modern408. moment
409. motiv410. motivera411. motsats412. motsatt413. motstånd414. motsvara
415. motsvarande416. motsvarighet417. motsättning418. mån419. mångfald420. mått
421. mängd422. möjligen423. möjliggöra424. mönster425. nationell426. naturlig
427. nedan428. negativ429. neutral430. nivå431. nordisk432. norm
433. normativ434. not435. notera436. nutida437. nuvarande438. nämligen
439. nämna440. närma441. närvarande442. nätverk443. nödvändig444. nödvändigtvis
445. oavsett446. oberoende447. objekt448. objektiv449. observera450. offentlig
451. oklar452. olikhet453. omdöme454. omfatta455. omfattande456. omfattning
457. omgivning458. omständighet459. omtala460. omvärld461. orsak462. ort
463. osäkerhet464. ovan465. parallell466. parallell467. part468. passiv
469. pedagogisk470. per471. period472. personlig473. perspektiv474. position
475. positiv476. potential477. potentiell478. poängtera479. praktik480. praktisk
481. presentera482. primär483. princip484. privat485. problematik486. problematisera
487. problematisk488. process489. producera490. produkt491. produktion492. professor
493. program494. projekt495. prägel496. prägla497. pröva498. psykologisk
499. publicera500. pågående501. påpeka502. påstående503. påtaglig504. påverka
505. påverkan506. påvisa507. ram508. reaktion509. redogöra510. redogörelse
511. redovisa512. redskap513. reducera514. referens515. referera516. reflektion
517. relatera518. relation519. relativt520. relevant521. religion522. religiös
523. representant524. representera525. resonemang526. resonera527. respektive528. resultat
529. resultera530. resurs531. rikta532. rimlig533. roll534. roller
535. rubrik536. råda537. rådande538. sakna539. saknas540. samarbete
541. samband542. samhällelig543. samlad544. samling545. samman546. sammanfalla
547. sammanfatta548. sammanfattning549. sammanhang550. samspel551. samt552. samtida
553. samtlig554. sannolik555. sannolikhet556. serie557. sist558. sistnämnda
559. situation560. självklar561. självständig562. skapa563. skapande564. ske
565. skede566. skilja567. skillnad568. skrift569. skäl570. slutligen
571. slutsats572. småningom573. snarare574. snarast575. social576. speciell
577. specifik578. spegla579. spridning580. språkbruk581. språklig582. spänning
583. status584. strategi585. struktur586. strukturell587. sträva588. strävan
589. student590. studie591. studium592. ståndpunkt593. ställa594. ställning
595. ställningstagande596. ständig597. subjekt598. subjektiv599. svenska600. svårighet
601. syfta602. syfte603. symbol604. symbolisk605. synliggöra606. synpunkt
607. synsätt608. synvinkel609. system610. systematisk611. således612. såsom
613. såväl614. sällan615. särskilja616. tal617. tas618. tecken
619. teknisk620. tema621. tendens622. tendera623. teoretisk624. teori
625. term626. termer627. text628. tidskrift629. tidsperiod630. tilldela
631. tillgång632. tillgänglig633. tillhörande634. tillkomma635. tillskriva636. tillämpa
637. tillämpning638. titel639. tolka640. tolkning641. torde642. total
643. tradition644. traditionell645. tvärtom646. tydliggöra647. typ648. tysk
649. tämligen650. tänkande651. undantag652. underlag653. underlätta654. underordnad
655. understryka656. undervisning657. unik658. universitet659. uppbygga660. uppdelning
661. uppdrag662. uppfatta663. uppfattning664. uppfylla665. uppgift666. upphov
667. uppkomma668. uppleva669. upplevelse670. uppmaning671. uppmärksamma672. uppnå
673. upprätthålla674. uppsats675. uppstå676. uppvisa677. ursprung678. ursprunglig
679. urval680. utesluta681. utforma682. utformning683. utföra684. utförlig
685. utge686. utgå687. utgångspunkt688. utgöra689. utifrån690. utmaning
691. utmärka692. utmärkande693. utredning694. utrymme695. utsaga696. utsträckning
697. uttalad698. uttalande699. uttryck700. uttrycka701. utveckla702. utvecklad
703. utvecklas704. utveckling705. utöva706. utöver707. vanligen708. vanligtvis
709. varav710. vardag711. vardaglig712. variant713. variation714. variera
715. verk716. verklighet717. verksam718. verksamhet719. verktyg720. version
721. vetenskaplig722. via723. vikt724. villkor725. visserligen726. vittna
727. värde728. värdefull729. värdera730. värdering731. väsentlig732. västerländsk
733. ytterlig734. ytterligare735. ytterst736. yttra737. yttre738. åsikt
739. återfinna740. återge741. återkomma742. återkommande743. ägna744. önskan
745. överensstämma746. överföra747. övergripande748. övergång749. översättning750. övrig