Ord Böjning Betydelse Språkprov Engelska
1dock
adverb
oböjligt i alla fall, ändå, likväl Efter ett par rosade novellsamlingar, som dock inte blev några försäljningssuccéer, började författaren att skriva romaner
korpus
however, nevertheless, still, yet
2relation
substantiv
relationen
relationer
relationerna
1. förhållande
2. känslomässigt (ofta sexuellt) förhållande; <även> (formell) förbindelse
I nyare forskning betonar man författarens relation till modernismen
korpus
relation, relationship
3samt
konjunktion
oböjligtochI slutet av boken återfinns en kortfattad bibliografi samt en lista över centrala termer

Materialet består av gruppernas laborationsrapporter samt intervjuer med informanterna
korpus
and
4studie
substantiv
studien
studier
studierna
förarbete (särskilt till ett konstverk); (mindre) undersökningkvantitativ studie

kvalitativ studie

genomföra en studie

bedriva studier

Lindberg baserar sina resonemang på empiriska studier
korpus
study
5social
adjektiv
socialt
sociala
1. som har att göra med samhället och människors samspel; <även> sällskaplig, trevlig
2. som har att göra med samhällets omvårdnad av medborgarna
social status

Människorna i staden kände varandra, den sociala kontrollen var stark och könsrollerna traditionella
korpus
public, social
6begrepp
substantiv
begreppet
begrepp
begreppen
föreställning, uppfattningI sin bok från 1994 genomför Derrida en analys av begreppet demokrati
korpus
concept, conception, idea, notion
7form
substantiv
formen
former
formerna
1. sätt på vilket något är ordnat; utseende
2. fysiskt tillstånd, förmåga att nå bra (idrotts)resultat
3. ett ords utseende när det böjs
De har upplevt följderna av andra världskriget i form av bombade hus och städer

Han valde att publicera sig i form av tidskriftsartiklar

Deras författarskap skiljer sig åt till både form och innehåll
korpus
form, mould, shape
8betydelse
substantiv
betydelsen
betydelser
betydelserna
1. mening, innebörd
2. värde, vikt
av stor betydelse

ordens centrala betydelse i Strindbergs dramatik
korpus
consequence, importance, meaning, sense, significance
9analys
substantiv
analysen
analyser
analyserna
noggrann undersökningAvhandlingen innehåller korta analyser av skönlitteratur från 1930-talet.
korpus
analysis
10utifrån
preposition
oböjligt(med utgångspunkt) frånDenna undersökning behandlar undervisning om fiktionstexter utifrån ett vidgat textbegrepp
korpus
from outside, on the basis of
11perspektiv
substantiv
perspektivet
perspektiv
perspektiven
(sätt att få fram) djup i bilder som är platta; <även> punkt eller riktning som man betraktar något frånett historiskt perspektiv

anlägga ett perspektiv
korpus
perspective
12beskriva
verb
beskrev
beskrivit;
beskriver
berätta om, redogöra för, framställaDe nya strukturerna inom skolväsendet beskrivs av flera intervjupersoner som öppnare och friare
korpus
describe
13text
substantiv
texten
texter
texterna
1. sammanhängande skriftlig framställning
2. ord till en melodi
förhållandet mellan text och bild
korpus
lyrics, text
14innebära
verb
innebar
inneburit;
innebär
betyder, medförVårdnadsansvaret innebär både rättigheter och skyldigheter för dig som förälder

Romerskt medborgarskap innebar en mängd friheter och privilegier
korpus
imply, mean
15exempelvis
adverb
oböjligttill exempelStörre självständiga arbetsuppgifter, exempelvis att skriva uppsats, omfattar flera moment
korpus
for example
16utgöra
verb
utgjorde
utgjort;
utgör
fungerar som, är; uppgår till (en viss summa)Makten och motståndet står i relation till varandra och utgör varandras förutsättningar (Foucault 2002).
korpus
constitute, make, make up
17grund
substantiv
grunden
grunder
grunderna
1. underlag, botten; <även bildligt>
2. orsak, anledning
Genom 1862 års kommunalförfattningar lades grunden till vår tids moderna kommuner

Ledarskap handlar i grund och botten om maktrelationer, vem det är som bestämmer och vilka som följer

På 60-talet emigrerade han från militärjuntans Grekland där han blivit jagad på grund av sina vänstersympatier.
korpus
base, cause, foundation, reason, reef, sandbar, shallow, shoal
18såväl
konjunktion
oböjligtbåde Teorin exemplifieras med hänvisningar till böcker av engelskspråkiga författare – såväl män som kvinnor – från slutet av 1950-talet
korpus
as well
19enligt
preposition
oböjligti överensstämmelse med, efterEnligt tidningsrapporter kom det ca 5000 åhörare för att lyssna på politikerns tal

I romanen går det, enligt min mening, en skarp skiljelinje mellan det onda och osedliga och det goda och kyska.
korpus
according to
20därmed
adverb
oböjligtmed dettaFörfattarens syn på modernism förefaller därmed alltför förenklad
korpus
thus, with that
21diskussion
substantiv
diskussionen
diskussioner
diskussionerna
samtal, överläggning, debattSammanfattning och diskussion

För en diskussion om skolans värdegrundsbegrepp se Skolverkets material från 1999.
korpus
debate, deliberation, discussion
22sammanhang
substantiv
sammanhanget
sammanhang
sammanhangen
1. logisk ordning
2. samband, förbindelse
En komplicerande omständighet i sammanhanget

Heideggers terminologi diskuteras och sätts in i sitt sammanhang
korpus
coherence, connection, consistency, context
23forskning
substantiv
forskningen
forskningar
forskningarna
vetenskapligt arbeteEva Borgströms forskning om kvinnlig samkönad kärlek i 1800-talets litteratur.
korpus
research
24dels
konjunktion
oböjligtbådeInvesteringar kan göras dels i mark, maskiner och kommunikationsanläggningar, dels i utbildning och kunskap.
korpus
partly... partly
25tolkning
substantiv
tolkningen
tolkningar
tolkningarna
1. översättning
2. tydning, förklaring
Japansk poesi i urval och tolkning av Per Erik Wahlund
korpus
interpretation
26skillnad
substantiv
skillnaden
skillnader
skillnaderna
1. olikhet
2. differens
Några tydliga regionala skillnader går knappast att se i mitt material.
korpus
difference, discrepancy, disparity, distinction, divergence, variance
27främst
adverb
oböjligtlängst framme; <även bildligt> framför allt, i första handHon har i sin avhandling främst undersökt romska elevers skolsituation under det tidiga 2000-talet

Först och främst vill jag tacka mina handledare
korpus
first, foremost, in front, mainly
28förhållande
substantiv
förhållandet
förhållanden
förhållandena
1. omständighet
2. relation
Under 1980-talet stabiliserades andelen kejsarsnitt i Sverige i förhållande till det totala antalet förlossningar
korpus
circumstance, condition, relationship
29endast
adverb
oböjligtbara, enbart, blottVissa biografiska fakta beaktas i diktanalyserna men endast som jämförelsematerial för att förtydliga dikternas budskap
korpus
only
30individ
substantiv
individen
individer
individerna
enskild varelse, människa För Anna-Maria Lenngren står individen och familjen i fokus
korpus
individual
31material
substantiv
materialet
material
materialen
ämne som (ofta) inte är färdigt utan ska bearbetas; <även> kunskapsstoff material och metod

Allt empiriskt material har kontollerats av professor Valerie DeMarinis.
korpus
material
32beskrivning
substantiv
beskrivningen
beskrivningar
beskrivningarna
berättelse, redogörelseI artikeln ges en översiktlig beskrivning av den orientaliska dans som lärs ut i Stockholm och av den musik som hör till

Feminism som teori kan sägas ha sitt ursprung i litteraturen, just som en serie beskrivningar och reflektioner, om kvinnans plats i samhället, om sexualitet, om moral, om äktenskap och lagar
korpus
account, depiction, description, portrayal
33avhandling
substantiv
avhandlingen
avhandlingar
avhandlingarna
utförlig (vetenskaplig) uppsats eller bokFyra viktiga begrepp i den här avhandlingen är profession, team, kompetens och perspektiv

I avhandlingen analyseras hur diskursen kring neuroser och nervösa besvär successivt övergår i en diskurs kring stress.
korpus
dissertation, thesis, treatise
34utgångspunkt
substantiv
utgångspunkten
utgångspunkter
utgångspunkterna
ställe där man börjar, startpunktDen klassiska retoriken var fortfarande under Gustaf III:s tid en självklar utgångspunkt för talare och skribenter.
korpus
starting point
35syfte
substantiv
syftet
syften
syftena
avsikt, ändamålSyfte och frågeställningar

Syftet med denna avhandling är att belysa och analysera skrivande och textrespons inom juridikutbildningen vid Uppsala universitet
korpus
aim, end, purpose
36aspekt
substantiv
aspekten
aspekter
aspekterna
synpunkt; synvinkelSpråket i lagar och författningar har undersökts ur en rad olika aspekter
korpus
aspect
37respektive
adverb
ingen böjningoch i det senare fallet (för förtydligande)Detta projekt studerar eventuella skillnader mellan kvinnors respektive mäns möjligheter att nå samhällets högsta positioner
korpus
respectively, respective
38berättelse
substantiv
berättelsen
berättelser
berättelserna
historia, skildringEn berättelse om hur den lille Schmeril Lapinski från Pommern med bevågenhet och list blev den store affärsidkaren Abraham Herner.
korpus
narrative, story, tale
39förutsättning
substantiv
förutsättningen
förutsättningar
förutsättningarna
omständighet som utgör ett nödvändigt villkor för någoten undersökning av idrottsrörelsens ekonomiska förutsättningar under pionjäråren
korpus
condition, prerequisite
40central
adjektiv
centralt
centrala
1. som hör till centrum
2. viktig, ledande, huvud-
Läraren spelar en central roll när det gäller att att hjälpa studenter att reducera stressen till en hanterbar nivå
korpus
central, centre
41resultat
substantiv
resultatet
resultat
resultaten
följd som värderas; prestationDetta stämmer väl överens med resultat från tidigare studier
korpus
result
42kontext
substantiv
kontexten
kontexter
sammanhang, situationDet går alltså inte att frigöra sig från kontexten och förstå texter utan att samtidigt förstå och analysera den diskursiva praktik som de är en del av
korpus
context
43utveckling
substantiv
utvecklingen
utvecklingar
utvecklingarna
handlingen att utveckla något; det att utvecklas, tillväxtEn studie av den svenska patientjournalens utveckling under 1700-, 1800- och 1900-talet
korpus
development
44tolka
verb
tolkade
tolkat;
tolkar
1. översätter från ett språk till ett annat
2. säger vad något (egentligen) betyder
Inom Svenska kyrkan finns olika sätt att tolka och förhålla sig till bibeltexterna
korpus
interpret, construe
45samband
substantiv
sambandet
samband
sambanden
(logisk) förbindelse mellan olika företeelserRekommendationer för att undvika risker i samband med graviditet och födande
korpus
connection, relation
46roll
substantiv
rollen
roller
rollerna
1. person (karaktär) i en teaterpjäs eller film
2. socialt beteende; uppgift
Peter Pohls bakgrund och hans erfarenheter har spelat en stor roll för hur hans författarskap har kommit att gestalta sig

en teori om kulturens roll i det socialistiska samhället
korpus
matter, part, rôle
47ske
verb
skedde
skett;
sker
äga rum, hända, inträffaInsamlandet av material har skett genom fältarbete och intervjuer
korpus
happen, occur
48struktur
substantiv
strukturen
strukturer
strukturerna
1. organisation, uppställning
2. utformning hos en yta
en studie av det framväxande industrisamhälles ekonomiska, sociala och politiska strukturer
korpus
structure, texture
49däremot
adverb
oböjligtemellertid; tvärtomBakom kulisserna kan vi däremot se en viss tveksamhet och osäkerhet bland tjänstemännen
korpus
however, on the other hand
50övrig
adjektiv
övrigt
övriga
återståendeAristokratin blev allt rikare medan den övriga befolkningen fick allt mindre att klara sig på

Två av deras tre söner blev för övrigt präster
korpus
other, remaining
51avsnitt
substantiv
avsnittet
avsnitt
avsnitten
del, avdelning, styckeEn rad nya genrer och undergenrer växer fram under sent 1700-tal ( se avsnitt 2.3)
korpus
episode, instalment, part, section
52enskild
adjektiv
enskilt
enskilda
privat; enstakavad betyder det för enskilda individer att vara same?

Försäkringskassan ska ta hänsyn till förhållandena i varje enskilt fall
korpus
individual, private
53förekomma
verb
förekom
förekommit;
förekommer
hända, ske, inträffaUnderförstådda budskap är vanligt förekommande i valaffischer
korpus
occur
54funktion
substantiv
funktionen
funktioner
funktionerna
1. sätt att fungera, verksamhet
2. uppgift
Hon har forskat om biktens roll och funktion under medeltiden.
korpus
function, operation, purpose
55påverka
verb
påverkade
påverkat;
påverkar
utöva påverkan påindividers möjlighet att påverka historiens gång

de har försökt påverka hushållen att köpa mindre och bensinsnålare bilar
korpus
influence, have (exert) an influence on, affect
56således
adverb
oböjligtföljaktligen, alltså Den centrala frågeställningen är således: Hur ändrades de ekonomiska förutsättningarna för aristokratin?

Riddarspelet skulle således kunna ses som ett slags substitut för äkta fältslag.
korpus
thus
57skapa
verb
skapade
skapat;
skapar
få något att existera, forma något nytt; åstadkommaOch kom ihåg: framtiden skapas av oss
korpus
create, make, cause
58verksamhet
substantiv
verksamheten
verksamheter
verksamheterna
fortlöpande sysselsättning, arbete; <även bildligt>Under första världskriget bedrev FBI en omfattande verksamhet, men som vid krigets slut inte längre ansågs vara nödvändig.

I den dagliga verksamheten på skolorna finns begränsat utrymme för reflektion och eftertanke
korpus
activity
59historisk
adjektiv
historiskt
historiska
som tillhör historien; <även bildligt> värd att minnasManligt och omanligt i ett historiskt perspektiv

Olsson ger en historisk bakgrund till pjäsen

historiska uppgifter om hur pjäserna kom till
korpus
historical, historic
60tradition
substantiv
traditionen
traditioner
traditionerna
sed eller vana som överförs mellan generationerkristen tradition

västerländsk tradition
korpus
tradition
61emellertid
adverb
oböjligtdockArbetet med klorgas var emellertid både obehagligt och riskfyllt, varom åtskilliga dödsfall på grund av klorgasförgiftning vittnade.
korpus
however
62förändring
substantiv
förändringen
förändringar
förändringarna
ändring, förvandlingUniversitetet har genomgått ett antal strukturella och organisatoriska förändringar under 1900-talets senare del.
korpus
change
63ovan
adverb
oböjligt1. på en plats högre upp
2. tidigare i texten
De ovan beskrivna skillnaderna kommer att diskuteras utförlgare i kapitel 6.
korpus
above, above, unaccustomed, unused
64specifik
adjektiv
specifikt
specifika
speciellI universitetets engelska kurskatalog kan man läsa att universitetet genom undervisningen på engelska specifikt riktar sig till utländska studenter utan kunskaper i svenska.
korpus
specific
65kulturell
adjektiv
kulturellt
kulturella
som har att göra med kulturspråklig och kulturell variation

det är stora kulturella skillnader mellan USA och Sverige
korpus
cultural
66handling
substantiv
handlingen
handlingar
handlingarna
1. något man gör, gärning
2. det som händer i en roman e.d., intrig
3. akt, dokument
en symbolisk handling

Det är hög tid att dessa tankar omsätts i handling

Växjö stads- och landsförsamlings protokoll och handlingar
korpus
act, action, document, plot, story
67uppfattning
substantiv
uppfattningen
uppfattningar
uppfattningarna
1. det att kunna uppfatta något
2. mening, åsikt
Enligt min uppfattning måste dock denna definition nyanseras och utvecklas
korpus
opinion, understanding
68författare
substantiv
författaren
författare
författarna
person som skriver längre texter (särskilt skönlitteratur)Det är sannolikt att författaren medvetet använt sig av ordets tvetydighet.
korpus
author, writer
69kategori
substantiv
kategorin
kategorier
kategorierna
klass, grupp (med vissa typiska egenskaper)Även om Birro har utgått från det autentiska förortslivet i sina dramer har han inte blivit placerad i kategorin invandrarförfattare i massmedierna.
korpus
category
70karaktär
substantiv
karaktären
karaktärer
karaktärerna
1. personliga egenskaper; moralisk styrka
2. typiskt drag
3. roll; skådespelare i en viss roll
När kvinnliga karaktärer visar prov på handlingskraft och viljestyrka, beskrivs detta gärna i termer av okvinnlighet.
korpus
characteristic, character
71förståelse
substantiv
förståelsen

1. förmåga att förstå, insikt
2. sympati, medkänsla
En rapport om ungdomars förståelse av danska, svenska och norska
korpus
comprehension, understanding
72erfarenhet
substantiv
erfarenheten
erfarenheter
erfarenheterna
upplevelse; kunskap (genom egna upplevelser)Hur vill du beskriva din erfarenhet av Svenska kyrkan?
korpus
experience
73bidra
verb
bidrog
bidragit;
bidrar
hjälpa, medverkaKartläggningen kan bidra med viktig kunskap om de språkliga krav som elever ställs inför i mötet med skolans ämnesundervisning
korpus
contribute
74nivå
substantiv
nivån
nivåer
nivåerna
äge i höjdled; <även bildligt>Deltagarnas kunskaper i svenska inte var tillräckliga för att de skulle kunna genomföra diskussioner på den språkliga nivå som krävdes i studien.
korpus
level
75föreställning
substantiv
föreställningen
föreställningar
föreställningarna
1. framförande på scen
2. tanke, idé
Det är en vanlig föreställning att vetenskap är exakt och precis i sin användning av begrepp och i sina slutsatser.
korpus
conception, idea, performance
76fall
substantiv
fallet
fall
fallen
1. handlingen att störta ner eller ramla <även bildligt> undergång, undergång
2. fors; stup
3. händelse, tillfälle; exempel
Förekommer det religiösa motiv i verken? I så fall, i vilken utsträckning?

I mer sällsynta fall bedrevs eftermiddagsundervisning efter skolans slut
korpus
case, fall
77teori
substantiv
teorin
teorier
teorierna
system av antaganden som ska förklara vissa faktaInom feministisk teori talar man bl.a. om patriarkala strukturer
korpus
theory
78utgå
verb
utgick
utgått;
utgår
1. starta
2. strykas, uteslutas
3. utbetalas
4. ta slut, upphöra, gå ut
Resultaten visar att det kan vara missvisande att enbart utgå från en elevs skattning av sin egen språkbehärskning
korpus
come, start out, emanate, expire
79antal
substantiv
antalet
antal
antalen
mängd (uttryckt i siffror)Antalet missionärer växte successivt under efterkrigsåren

samma år var antalet arbetslösa och personer i arbetsmarknadsåtgärder 11 %.
korpus
number, quantity
80analysera
verb
analyserade
analyserat;
analyserar
noggrant undersökaPredikningarna har analyserats utifrån klassisk retorisk teori
korpus
analyse
81betona
verb
betonade
betonat;
betonar
lägger tonvikt på; <även bildligt> framhåller, understryker Simone de Beauvoir betonar vikten av att inte enbart se kvinnan som ett objekt, utan också som en person som har kapacitet och förmåga att tolka
korpus
emphasize, stress
82såsom
konjunktion
oböjligt(på samma sätt) som; i egenskap av ; <även> till exempel Många av Strindbergs dramer, såsom Fadren, Fröken Julie och Ett drömspel, underkastas ständigt nya analyser
korpus
as
83praktik
substantiv
praktiken
praktiker
praktikerna
1. praktisk övning (i ett yrke)
2. en läkares eller advokats verksamhet; mottagning
Kriterier och indikatorer på hållbar utveckling: exempel från teori och praktik
korpus
experience, practice
84typ
substantiv
typen
typer
typerna
sort, kategori, slag; <även> (obehaglig) person; ungefär Samma typ av formuleringar återkommer i alla broschyrerna

En annan typ av föreningar är intresseorganisationer som LRF och Skogsägarna
korpus
type
85fokus
substantiv
fokuset eller fokusen

brännpunkt; <även bildligt> centrum (för uppmärksamhet) En studie av barns lärande med fokus på läsning och skrivning

I denna text är det den mänskliga själens resa som står i fokus
korpus
focus
86position
substantiv
positionen
positioner
positionerna
ställning, läge; <även bildligt> social statusOddaverjar hade en mäktig position på Island, med kopplingar till den norska kungamakten

Kyrkoherden skall, utifrån en arbetsledande position, hålla ihop församlingen och driva den framåt.
korpus
position
87litteratur
substantiv
litteraturen
litteraturer
litteraturerna
1. texter med konstnärlig inriktning, skönlitteratur
2. böcker (och andra skrivna källor) inom ett område
Inom svensk litteratur betraktas ofta 1940-talet som decenniet då modernismen kulminerar.
korpus
literature
88process
substantiv
processen
processer
processerna
1. förlopp, utveckling
2. rättegång, mål
Synen på läsning som en dynamisk process där mening skapas i dialog mellan text och läsare
korpus
case, lawsuit, legal action, process
89identitet
substantiv
identiteten
identiteter
identiteterna
vem eller vad någon eller något är; <även> särart Från och med sekelskiftet 1900 märks en strävan i litteraturen att markera en norrländsk identitet
korpus
identity
90framgå
verb
framgick
framgått;
framgår
vara tydlig av sammanhangetTiden kring 1958 var, som redan framgått, politiskt turbulent i landet

Resultatet av beräkningen framgår av figur 4
korpus
be clear/evident
91religiös
adjektiv
religiöst
religiösa
som har att göra med en religion; from, troendeSveriges muslimska råd är en ideell religiös organisation
korpus
religious
92likhet
substantiv
likheten
likheter
likheterna
överensstämmelse (i utseende)De båda dramerna uppvisar stora tematiska likheter

I likhet med Sartre och Camus riktade Eyvind Johnson stark kritik mot nazismen.
korpus
likeness, similarity
93aktuell
adjektiv
aktuellt
aktuella
som har intresse just nu; viktig, angelägenHur många personer har deltagit i den aktuella verksamheten?
korpus
current, interest, of current, topical
94uttrycka
verb
uttryckte
uttryckt;
uttrycker
ge uttryck för; formuleraUttrycka frustration

Många tillfrågade har uttryckt stark oro inför omstruktureringen
korpus
express
95uttryck
substantiv
uttrycket
uttryck
uttrycken
1. yttre tecken (
1), manifestation
2. ordförbindelse, formulering
Dikten kan tolkas som ett uttryck för rädslan att offra sig själv för andra

Det inte särskilt överraskande att fler elever förstår uttrycket "sätta färg på något" än uttrycket "prata i nattmössan".
korpus
expression
96innehåll
substantiv
innehållet
innehåll
innehållen
det som finns inuti något, substansPå den tiden styrde den socialistiska ideologin innehållet i praktiskt taget all undervisning i landet

I studien fokuseras hur tio lärare ser på ämnets syfte, innehåll och centrala metoder
korpus
substance
97anse
verb
ansåg
ansett;
anser
tyckaMånga av dem som svarat på enkäten anser att e-postsystemet fungerar bra
korpus
consider, think
98återfinna
verb
återfann
återfunnit;
återfinner
finna, hitta (igen)Liknande tankegångar återfinns hos sociologen Anthony Giddens

Liknande föreställningar och motiv återfinns i några av Östen Sjöstrands diktsamlingar
korpus
be found
99grad
substantiv
graden
grader
graderna
1. en måttenhet för värme
2. en måttenhet för vinklar
3. rang, värdighet
4. utsträckning, omfattning
I Aronsons texter skildras hur människan i hög grad är fast i sina omständigheter

Sedan mitten av 1990-talet bygger undervisningen i hög grad på att eleverna själva tar ansvar för sin egen inlärning
korpus
degree, extent, grade, rank
100skilja
verb
skilde eller skiljde
skilt eller skiljt;
skild;
skiljer
1. avlägsnar
2. ser skillnaden, särskiljer
En kritisk fråga som väckts är huruvida denna nya ekonomi verkligen skiljer sig från den tidigare
korpus
separate, distinguish
101uppfatta
verb
korpus-
102verk
substantiv
korpusagency, works, work
103ingå
verb
korpus-
104norm
substantiv
korpusnorm, standard
105utsträckning
substantiv
korpusextent
106förhålla
verb
korpus-
107språklig
adjektiv
korpuslinguistic
108institution
substantiv
korpusdepartment, faculty, institution
109konsekvens
substantiv
korpusconsequence
110period
substantiv
korpusperiod
111konkret
adjektiv
korpusconcrete
112gemensam
adjektiv
korpuscommon
113utvecklas
verb
korpusdevelop, grow
114läsare
substantiv
korpus-
115jämföra
verb
korpus-
116snarare
adverb
korpusif anything, rather, sooner
117metod
substantiv
korpusmethod
118grundläggande
particip
korpusbasic, essential, fundamental
119tas
verb
korpus-
120formulera
verb
korpus-
121följande
particip
korpusfollowing
122positiv
adjektiv
korpusbarrel organ, positive, the positive
123definiera
verb
korpus-
124resonemang
substantiv
korpusdiscussion
125allmän
adjektiv
korpuscommon, general, public, vague
126uppgift
substantiv
korpusinformation, task
127framstå
verb
korpus-
128framhålla
verb
korpus-
129uppmärksamma
verb
korpus-
130svenska
substantiv
korpusSwedish
131faktor
substantiv
korpusfactor, foreman, overseer
132skrift
substantiv
korpusbooklet, handwriting, paper, publication, script, writing, written document
133bakgrund
substantiv
korpusbackground
134traditionell
adjektiv
korpustraditional
135helhet
substantiv
korpusentirety, whole
136ange
verb
korpus-
137samtlig
adjektiv
korpus-
138nationell
adjektiv
korpusnational
139avse
verb
korpus-
140källa
substantiv
korpussource, well
141jämförelse
substantiv
korpuscomparison
142modern
adjektiv
korpusfashionable, modern
143religion
substantiv
korpusreligion
144tema
substantiv
korpusprincipal parts a, theme
145konstatera
verb
korpus-
146aktiv
adjektiv
korpusactive
147övergripande
particip
korpusall-embracing, comprehensive, overall
148hävda
verb
korpus-
149nämligen
adverb
korpusas, for, since
150påpeka
verb
korpus-
151relativt
adverb
korpusrelatively
152diskurs
substantiv
korpus-
153teoretisk
adjektiv
korpustheoretical
154utveckla
verb
korpus-
155definition
substantiv
korpusdefinition
156beroende
particip
korpusaddiction, dependence, dependent on
157intressant
adjektiv
korpusinteresting
158termer
substantiv
korpus-
159förhållningssätt
substantiv
korpus-
160krav
substantiv
korpusdemand, requirement
161system
substantiv
korpussystem
162egenskap
substantiv
korpuscapacity, characteristic, property, quality
163presentera
verb
korpus-
164begränsad
particip
korpus-
165beröra
verb
korpus-
166gräns
substantiv
korpusborder, boundary, frontier
167representera
verb
korpus-
168citat
substantiv
korpusquotation
169enbart
adverb
korpusalone, only, solely
170delvis
adverb
korpuspartly
171intresse
substantiv
korpusinterest
172inledning
substantiv
korpusbeginning, introduction
173gemenskap
substantiv
korpusfellowship
174koppling
substantiv
korpusclutch, connection, coupling
175individuell
adjektiv
korpusindividual
176generell
adjektiv
korpusgeneral
177framställa
verb
korpus-
178prägla
verb
korpus-
179ram
substantiv
korpusframe
180mån
substantiv
korpusdegree
181upplevelse
substantiv
korpusexperience
182nämna
verb
korpus-
183samman
partikel
korpustogether
184kritisk
adjektiv
korpuscritical, crucial
185princip
substantiv
korpusprinciple
186given
particip
korpusgiven
187deltagare
substantiv
korpusparticipant, participator
188kön
substantiv
korpusgender, sex
189intervju
substantiv
korpusinterview
190förutsätta
verb
korpus-
191värde
substantiv
korpusvalue, worth
192avseende
substantiv
korpusattention, consideration, importance, reference, regard, respect
193negativ
adjektiv
korpusnegative, negative
194beteckna
verb
korpus-
195relatera
verb
korpus-
196artikel
substantiv
korpusarticle, commodity, item
197projekt
substantiv
korpusproject
198undervisning
substantiv
korpuseducation, teaching, tuition
199fenomen
substantiv
korpusphenomenon
200bestå
verb
korpus-
201konflikt
substantiv
korpusconflict
202omfatta
verb
korpus-
203användning
substantiv
korpusemployment, usage, use
204ekonomisk
adjektiv
korpuscareful, economical, economic, financial, thrifty
205förmedla
verb
korpus-
206situation
substantiv
korpusoccasion, position, situation
207gentemot
preposition
korpusas regards, to, towards
208fokusera
verb
korpus-
209icke
adverb
korpusnon-, not
210nedan
adverb
korpusbelow
211framträda
verb
korpus-
212benämna
verb
korpus-
213debatt
substantiv
korpusdebate
214resurs
substantiv
korpusresource
215läsning
substantiv
korpusreading
216inkludera
verb
korpus-
217konstruktion
substantiv
korpusconstruction, design
218syfta
verb
korpus-
219värdering
substantiv
korpusvaluation
220strategi
substantiv
korpusstrategy
221universitet
substantiv
korpusuniversity
222aktör
substantiv
korpusactor, operator, participant, player
223inslag
substantiv
korpuselement, segment
224relevant
adjektiv
korpusrelevant
225särskilja
particip
korpus-
226synsätt
substantiv
korpusapproach, outlook
227identifiera
verb
korpus-
228återkomma
verb
korpus-
229förmåga
substantiv
korpusability, capacity, power
230belysa
verb
korpus-
231vetenskaplig
adjektiv
korpusscientific
232tendens
substantiv
korpustendency, trend
233lokal
adjektiv
korpuslocal, premises
234företeelse
substantiv
korpusoccurrence, phenomenon
235förvänta
verb
korpus-
236tänkande
substantiv
korpus-
237subjekt
substantiv
korpussubject
238innebörd
substantiv
korpusmeaning, significance
239personlig
adjektiv
korpuspersonal
240kritisera
verb
korpus-
241medföra
verb
korpus-
242variera
verb
korpus-
243enhet
substantiv
korpusunit
244avgörande
particip
korpusconclusion, conclusive, decision, decisive, settlement
245redovisa
verb
korpus-
246term
substantiv
korpusterm
247genomföra
verb
korpus-
248aktivitet
substantiv
korpusactivity
249slutsats
substantiv
korpusconclusion, inference
250undantag
substantiv
korpusexception
251problematisk
adjektiv
korpusproblematic
252via
preposition
korpusvia
253etablera
verb
korpus-
254möjliggöra
verb
korpus-
255verklighet
substantiv
korpusreality
256följd
substantiv
korpusconsequence, result, sequence, series, succession
257omfattande
particip
korpusextensive
258koppla
verb
korpus-
259referens
substantiv
korpusreference
260orsak
substantiv
korpuscause
261sammanfatta
verb
korpus-
262mening
substantiv
korpusidea, intention, meaning, opinion, sense, sentence
263flertal
substantiv
korpusmajority, plural
264tillskriva
verb
korpus-
265offentlig
adjektiv
korpusofficial, public
266uppvisa
verb
korpus-
267motsvarande
particip
korpuscorresponding
268praktisk
adjektiv
korpuspractical
269framställning
substantiv
korpusaccount, description, manufacture, request
270ej
adverb
korpusnot
271argumentera
verb
korpus-
272ideal
substantiv
korpusideal
273översättning
substantiv
korpustranslation
274objekt
substantiv
korpusobject
275litterär
adjektiv
korpusliterary
276nordisk
adjektiv
korpusNordic
277illustrera
verb
korpus-
278hänsyn
substantiv
korpusconsideration, respect
279dimension
substantiv
korpusdimension
280villkor
substantiv
korpuscondition
281status
substantiv
korpusstatus
282referera
verb
korpus-
283komplex
adjektiv
korpuscomplex, complex
284ifrågasätta
verb
korpus-
285notera
verb
korpus-
286bedömning
substantiv
korpusassessment, estimate, judgement
287motsvara
verb
korpus-
288bruk
substantiv
korpuscustom, factory, mill, practice, usage, use, works
289publicera
verb
korpus-
290framkomma
verb
korpus-
291vikt
substantiv
korpusimportance, weight
292alternativ
substantiv
korpusalternative, alternative
293ambition
substantiv
korpusambition
294medel
substantiv
korpusfunds, means
295alternativ
adjektiv
korpusalternative, alternative
296samtida
adjektiv
korpuscontemporary
297anslutning
substantiv
korpusassociation, connection
298tillämpa
verb
korpus-
299grunda
verb
korpus-
300hänvisa
verb
korpus-
301agera
verb
korpus-
302behov
substantiv
korpusnecessity, need, requirement, want
303etablerad
particip
korpusestablished
304medium
substantiv
korpusmedium
305urval
substantiv
korpuschoice, selection
306ytterlig
adjektiv
korpus-
307reflektion
substantiv
korpus-
308frågeställning
substantiv
korpusproblem, question at issue
309formulering
substantiv
korpusformulation, wording
310ursprung
substantiv
korpusorigin
311allmänhet
substantiv
korpusthe public
312finna
verb
korpus-
313anpassa
verb
korpus-
314sammanfattning
substantiv
korpus-
315hantera
verb
korpus-
316primär
adjektiv
korpusprimary
317inriktning
substantiv
korpusalignment, concentration, direction
318produktion
substantiv
korpusproduction
319markera
verb
korpus-
320återkommande
particip
korpus-
321sannolik
adverb
korpuslikely, probable
322argument
substantiv
korpusargument
323inleda
verb
korpus-
324händelse
substantiv
korpusaccident, chance, coincidence, event, occurrence
325drag
substantiv
korpuscharacteristic, draught, feature, line, lure, move, stroke, trait, trolling spoon
326tal
substantiv
korpusnumber, speech, sum
327förändra
verb
korpus-
328motivera
verb
korpus-
329inflytande
substantiv
korpuseffect, influence
330utformning
substantiv
korpus-
331mönster
substantiv
korpusmodel, pattern, standard
332modell
substantiv
korpusdesign, model
333bemärkelse
substantiv
korpussense
334konstruera
verb
korpus-
335uppnå
verb
korpus-
336kommunikation
substantiv
korpuscommunication, transportation
337fysisk
adjektiv
korpusphysical
338dominera
verb
korpus-
339titel
substantiv
korpustitle
340hänvisning
substantiv
korpusreference
341förlag
substantiv
korpuspublishing house
342aktualisera
verb
korpus-
343rikta
verb
korpus-
344engagemang
substantiv
korpuscommitment, engagement, involvement
345gestalta
verb
korpus-
346känneteckna
verb
korpus-
347internationell
adjektiv
korpusinternational
348variation
substantiv
korpusvariation
349interaktion
substantiv
korpus-
350återge
verb
korpus-
351därigenom
adverb
korpusby that means
352enkel
adverb
korpuseasy, simple, single
353uppdelning
substantiv
korpusdividing up
354närma
verb
korpus-
355symbol
substantiv
korpussymbol
356materiell
adjektiv
korpusmaterial, tangible
357komplettera
verb
korpus-
358framförallt
adverb
korpus-
359part
substantiv
korpusparty
360motsats
substantiv
korpuscontrast, opposite
361delta
verb
korpusdelta
362begränsa
verb
korpus-
363uppstå
verb
korpus-
364påstående
substantiv
korpusassertion, statement
365oberoende
particip
korpusindependence, independent
366förstärka
verb
korpus-
367väsentlig
adjektiv
korpusessential
368synliggöra
verb
korpus-
369resultera
verb
korpus-
370innefatta
verb
korpus-
371tydliggöra
verb
korpus-
372motiv
substantiv
korpusmotif, motive, reason
373yttre
adjektiv
korpusexterior, external, outer
374dialog
substantiv
korpusdialogue
375unik
adjektiv
korpusunique
376svårighet
substantiv
korpusdifficulty
377tillgänglig
adjektiv
korpusaccessible, available
378inrikta
particip
korpus-
379tidskrift
substantiv
korpusperiodical
380bedriva
verb
korpus-
381distinktion
substantiv
korpusdistinction
382dominerande
particip
korpus-
383poängtera
verb
korpus-
384synpunkt
substantiv
korpusattitude, point of view, standpoint, viewpoint
385not
substantiv
korpusnote
386kollektiv
adjektiv
korpuscollective, collective
387kontrast
substantiv
korpuscontrast
388förekomst
substantiv
korpusincidence, occurrence
389metafor
substantiv
korpusmetaphor
390strävan
substantiv
korpusambition, aspiration
391vardaglig
adjektiv
korpuseveryday
392forma
verb
korpus-
393kriterium
substantiv
korpuscriterion
394framträdande
particip
korpusappearance, outstanding, prominent, salient
395kommentar
substantiv
korpuscommentary
396huruvida
subjunktion
korpuswhether
397problematisera
verb
korpus-
398självklar
adjektiv
korpusnatural, obvious
399torde
verb
korpus-
400samarbete
substantiv
korpuscollaboration, cooperation
401upprätthålla
verb
korpus-
402motsättning
substantiv
korpusantagonism, opposition
403utmärka
verb
korpus-
404begränsning
substantiv
korpusbounds, limitation, restriction, scope
405rådande
particip
korpusexisting, prevailing
406kombinera
verb
korpus-
407förekommande
particip
korpus-
408budskap
substantiv
korpusannouncement, message
409kamp
substantiv
korpusfight, struggle
410betydelsefull
adjektiv
korpus-
411samhällelig
adjektiv
korpuspublic, social
412studium
substantiv
korpusstudy
413potential
substantiv
korpuspotential
414inledande
particip
korpus-
415beteckning
substantiv
korpus-
416utsaga
substantiv
korpusstatement
417saknas
verb
korpusbe missing
418småningom
adverb
korpusby degrees, gradually, little by, little
419utöver
preposition
korpusin addition to
420västerländsk
adjektiv
korpuswestern
421bedöma
verb
korpus-
422kombination
substantiv
korpuscombination
423brist
substantiv
korpuslack, scarcity, want
424tämligen
adverb
korpusfairly
425betoning
substantiv
korpusaccent, accentuation, emphasis, stress
426abstrakt
adjektiv
korpusabstract
427inledningsvis
adverb
korpusby way of introduction
428företrädare
substantiv
korpuspredecessor, representative
429självständig
adjektiv
korpusindependent
430antagande
substantiv
korpusassumption, supposition
431hållning
substantiv
korpusattitude, carriage, conduct, posture
432tillgång
substantiv
korpusaccess, asset, supply
433uppsats
substantiv
korpusarticle, paper
434verksam
adjektiv
korpuseffective, working
435förena
verb
korpus-
436tendera
verb
korpus-
437variant
substantiv
korpusvariant, variation
438avstånd
substantiv
korpusdistance, space
439oavsett
preposition
korpusirrespective of
440attityd
substantiv
korpusattitude
441inre
adjektiv
korpusinner, inside, interior, internal
442avsluta
particip
korpus-
443ställa
verb
korpus-
444element
substantiv
korpuscomponent, element, part, radiator
445klassisk
adjektiv
korpusclassical, classic, standard
446mångfald
substantiv
korpusmultitude
447förväntning
substantiv
korpusexpectation
448anspråk
substantiv
korpusclaim, demand, pretension, requirement
449förklaring
substantiv
korpusdeclaration, explanation
450kommande
particip
korpus-
451basera
verb
korpus-
452språkbruk
substantiv
korpus-
453idé
substantiv
korpusidea, point
454eventuell
adjektiv
korpusany, possible
455pågående
particip
korpus-
456kompetens
substantiv
korpuscapability, competence
457omfattning
substantiv
korpusextent
458centrum
substantiv
korpuscentre
459representant
substantiv
korpusrepresentative
460formell
adjektiv
korpusformal
461introducera
verb
korpus-
462effekt
substantiv
korpuseffect, effects, output, power
463vardag
substantiv
korpusweekday
464inställning
substantiv
korpusattitude
465fördjupa
verb
korpus-
466föremål
substantiv
korpusarticle, object, thing
467producera
verb
korpus-
468kommentera
verb
korpus-
469skäl
substantiv
korpusargument, cause, motive, reason
470student
substantiv
korpusstudent
471ursprunglig
adjektiv
korpusoriginal
472roller
substantiv
korpus-
473förutom
preposition
korpusapart from
474understryka
verb
korpus-
475oklar
adjektiv
korpusindistinct
476krävas
verb
korpus-
477införa
verb
korpus-
478samspel
substantiv
korpusensemble, teamwork
479verktyg
substantiv
korpustool
480påverkan
substantiv
korpusinfluence
481utge
particip
korpus-
482sistnämnda
particip
korpus-
483föregå
verb
korpus-
484ersätta
verb
korpus-
485genomgående
particip
korpuscommon, general
486huvudsakligen
adverb
korpus-
487medvetenhet
substantiv
korpus-
488rimlig
adjektiv
korpusfair, plausible, reasonable
489symbolisk
adjektiv
korpussymbolic, token
490sträva
verb
korpus-
491omvärld
substantiv
korpusthe world around one
492underlätta
verb
korpus-
493problematik
substantiv
korpuscomplex of problems
494subjektiv
adjektiv
korpussubjective
495genomgång
substantiv
korpusexposition, review, survey
496objektiv
adjektiv
korpuslens, objective
497teknisk
adjektiv
korpusadept, technical
498motstånd
substantiv
korpusopposition, resistance
499utforma
verb
korpus-
500uttalande
substantiv
korpusstatement
501tysk
adjektiv
korpusGerman, German
502varav
frågande/relativt adverb
korpusof which, of whom
503introduktion
substantiv
korpusintroduction
504redogöra
verb
korpus-
505version
substantiv
korpusversion
506bilda
verb
korpus-
507karaktärisera
verb
korpus-
508underordnad
particip
korpussecondary, subordinate
509uppdrag
substantiv
korpuscommission
510motsvarighet
substantiv
korpuscorrespondence, equivalence
511framtida
adjektiv
korpusfuture
512uttalad
particip
korpuspronounced
513akademisk
adjektiv
korpusacademic
514argumentation
substantiv
korpusargumentation
515nödvändig
adjektiv
korpusnecessary
516spegla
verb
korpus-
517naturlig
adjektiv
korpusnatural
518överföra
verb
korpus-
519entydig
adjektiv
korpusclear-cut, unambiguous
520förebild
substantiv
korpusmodel, pattern
521bristande
particip
korpus-
522ansluta
verb
korpus-
523hot
substantiv
korpusmenace, threat
524pedagogisk
adjektiv
korpus-
525sammanfalla
verb
korpus-
526överensstämma
verb
korpus-
527utföra
verb
korpus-
528följaktligen
adverb
korpusaccordingly, consequently
529association
substantiv
korpusassociation
530omgivning
substantiv
korpussurroundings
531ytterligare
adverb
korpusadditional, further
532indirekt
adverb
korpusindirect
533underlag
substantiv
korpusbasis, foundation, ground, surface
534rubrik
substantiv
korpusheading, headline
535redogörelse
substantiv
korpusaccount, report
536värdera
verb
korpus-
537utrymme
substantiv
korpusspace
538spridning
substantiv
korpusspread
539förord
substantiv
korpusforeword
540moment
substantiv
korpuselement
541parallell
substantiv
korpusparallel, parallel
542produkt
substantiv
korpusproduct
543total
adjektiv
korpuscomplete
544tillämpning
substantiv
korpusapplication
545avvika
verb
korpus-
546led
substantiv
korpusevil, joint, line, link, nasty, way
547upphov
substantiv
korpusorigin
548sällan
adverb
korpusrarely, seldom
549nödvändigtvis
adverb
korpusnecessarily
550serie
substantiv
korpuscartoon, series, set, strip, succession
551erhålla
verb
korpus-
552inbegripa
verb
korpus-
553avgränsning
substantiv
korpus-
554alltmer
adverb
korpus-
555skapande
substantiv
korpus-
556akademi
substantiv
korpusacademy
557nätverk
substantiv
korpusnetwork
558fas
substantiv
korpusphase
559tillkomma
verb
korpus-
560förankring
substantiv
korpussupport
561tidsperiod
substantiv
korpus-
562different
substantiv
korpus-
563ställningstagande
substantiv
korpusstandpoint
564fält
substantiv
korpusfield
565inta
verb
korpus-
566övergång
substantiv
korpuschangeover, crossing, transition
567uppkomma
verb
korpus-
568utförlig
adverb
korpusdetailed
569bekräfta
verb
korpus-
570visserligen
adverb
korpus-
571hierarkisk
adjektiv
korpus-
572intressera
verb
korpus-
573olikhet
substantiv
korpusdifference
574program
substantiv
korpusprogramme, program, software
575utesluta
verb
korpus-
576explicit
adjektiv
korpusexplicit
577psykologisk
adjektiv
korpus-
578avgränsa
verb
korpus-
579egentlig
adjektiv
korpusactual, proper, real
580strukturell
adjektiv
korpus-
581ståndpunkt
substantiv
korpusstandpoint
582huvudsaklig
adjektiv
korpus-
583like
substantiv
korpusequal
584åsikt
substantiv
korpusopinion, view
585parallell
adverb
korpusparallel, parallel
586avvikande
particip
korpus-
587påtaglig
adjektiv
korpusevident, obvious
588förknippa
particip
korpus-
589desto
adverb
korpus-
590iakttagelse
substantiv
korpusobservation
591analytisk
adjektiv
korpus-
592manlig
adjektiv
korpusmale, masculine
593normativ
adjektiv
korpus-
594generera
verb
korpus-
595beakta
verb
korpus-
596ort
substantiv
korpuslocality, neighbourhood
597disciplin
substantiv
korpusdiscipline
598detaljerad
particip
korpusdetailed
599kvalitet
substantiv
korpusquality
600intern
adjektiv
korpusinmate, internal
601omständighet
substantiv
korpuscircumstance
602uppleva
verb
korpus-
603anknytning
substantiv
korpusattachment, connection
604utredning
substantiv
korpusinquiry
605enhetlig
adjektiv
korpushomogeneous, uniform
606generation
substantiv
korpusgeneration
607dynamisk
adjektiv
korpusdynamic
608systematisk
adjektiv
korpussystematic
609huvudsak
substantiv
korpusmain thing
610förankra
particip
korpus-
611vanligen
adverb
korpususually
612lämplig
adjektiv
korpusappropriate, suitable
613knyta
verb
korpus-
614beträffande
preposition
korpusconcerning, regarding
615fördel
substantiv
korpusadvantage, benefit
616slutligen
adverb
korpusfinally, in the end, ultimately
617antyda
verb
korpus-
618utöva
verb
korpus-
619avsikt
substantiv
korpusaim, intention, purpose
620betydlig
adverb
korpusconsiderable, significant
621uppfylla
verb
korpus-
622identifikation
substantiv
korpus-
623passiv
adjektiv
korpuspassive
624därtill
adverb
korpusbesides, to that
625observera
verb
korpus-
626citera
verb
korpus-
627hierarki
substantiv
korpushierarchy
628dubbel
adjektiv
korpusdouble
629auktoritet
substantiv
korpusauthority
630engelska
substantiv
korpusEnglish
631indelning
substantiv
korpus-
632påvisa
verb
korpus-
633hinder
substantiv
korpusimpediment, obstacle, obstruction
634beteende
substantiv
korpusbehaviour
635potentiell
adjektiv
korpuspotential
636likaså
adverb
korpuslikewise
637tilldela
verb
korpus-
638historia
substantiv
korpushistory, story, tale
639kärna
substantiv
korpuspip, seed
640omtala
verb
korpus-
641kollektiv
substantiv
korpuscollective, collective
642härleda
verb
korpus-
643samling
substantiv
korpusassembly, collection, gathering
644komplicerad
particip
korpuscomplicated
645resonera
verb
korpus-
646grundad
particip
korpus-
647acceptera
verb
korpus-
648felaktig
adjektiv
korpusincorrect, mis-, wrong
649avsaknad
substantiv
korpusloss, regret, want
650framföra
verb
korpus-
651insikt
substantiv
korpusinsight
652integrera
verb
korpus-
653dokument
substantiv
korpusdocument
654bestående
particip
korpusexisting, lasting, permanent
655kännedom
substantiv
korpusawareness, knowledge
656make
substantiv
korpusequal, husband, match
657lärande
substantiv
korpus-
658frihet
substantiv
korpusfreedom, liberty
659möjligen
adverb
korpuspossibly
660redskap
substantiv
korpustool
661konstruerad
particip
korpus-
662mängd
substantiv
korpusamount, multitude, number, quantity
663mått
substantiv
korpusdimensions, measurement, measure, measuring cup, size
664inspirerad
particip
korpus-
665uppbygga
particip
korpus-
666nutida
adjektiv
korpusmodern, of today
667granskning
substantiv
korpus-
668utmärkande
particip
korpus-
669extern
adjektiv
korpusexternal
670synvinkel
substantiv
korpusvisual angle
671snarast
adverb
korpusas soon as possible, if anything, rather, very soon
672föregående
adjektiv
korpuspreceding, previous
673bevara
verb
korpus-
674samlad
particip
korpuscollected
675skede
substantiv
korpusera, period, phase, stage
676inverkan
substantiv
korpusaction, effect, influence
677kvinnlig
adjektiv
korpusfemale, feminine, womanly
678per
preposition
korpusby, each, per
679användbar
adjektiv
korpususeful
680reducera
verb
korpus-
681förefalla
verb
korpus-
682likväl
adverb
korpusnevertheless, still, yet
683insats
substantiv
korpuseffort, stake
684inspirera
verb
korpus-
685framhäva
verb
korpus-
686ifråga
adverb
korpus-
687tvärtom
adverb
korpuscontrary
688intellektuell
adjektiv
korpusintellectual
689ställning
substantiv
korpusposition, score, standing, stand, status
690utvecklad
particip
korpus-
691uppmaning
substantiv
korpusinvitation, urgent request
692utmaning
substantiv
korpuschallenge
693sakna
verb
korpus-
694ansats
substantiv
korpusapproach, run-up
695nuvarande
particip
korpuspresent
696fastställa
verb
korpus-
697mental
adjektiv
korpusmental
698linje
substantiv
korpusline, policy, route
699bryta
verb
korpus-
700spänning
substantiv
korpusexcitement, tension, voltage
701frånvaro
substantiv
korpusabsence
702värdefull
adjektiv
korpusvaluable
703besvara
verb
korpus-
704kurs
substantiv
korpusclass, course, rate
705general
substantiv
korpusgeneral
706blivande
particip
korpus-
707därefter
adverb
korpusafterward, then
708avspegla
verb
korpus-
709lösning
substantiv
korpussolution
710vanligtvis
adverb
korpus-
711ständig
adjektiv
korpusconstant
712prägel
substantiv
korpusimpression, mark, stamp
713betrakta
verb
korpus-
714önskan
substantiv
korpuswish
715karakterisera
verb
korpus-
716neutral
adjektiv
korpusneuter, neutral
717råda
verb
korpus-
718hållas
verb
korpus-
719medverka
verb
korpus-
720tillhörande
particip
korpus-
721givetvis
adverb
korpusnaturally, of course
722föra
verb
korpus-
723omdöme
substantiv
korpusjudgement, opinion
724betydande
particip
korpusconsiderable, important, significant
725närvarande
particip
korpuspresent
726klargöra
verb
korpus-
727art
substantiv
korpuskind, sort, species, type
728speciell
adjektiv
korpusspecial
729ägna
verb
korpus-
730reaktion
substantiv
korpusreaction
731förhoppning
substantiv
korpusexpectation, hope
732inlägg
substantiv
korpuscontribution
733motsatt
particip
korpuscontrary, opposite
734osäkerhet
substantiv
korpus-
735pröva
verb
korpus-
736sannolikhet
substantiv
korpus-
737kroppslig
adjektiv
korpusbodily, physical
738sist
adverb
korpusat the end, last
739effektiv
adjektiv
korpuseffective, efficient
740professor
substantiv
korpusprofessor
741ytterst
adverb
korpusextremely, farthest out
742föreläsning
substantiv
korpus-
743yttra
verb
korpus-
744konstnärlig
adjektiv
korpusartistic
745vittna
verb
korpus-
746framgångsrik
adjektiv
korpus-
747tecken
substantiv
korpuscharacter, sign
748engagerad
particip
korpus-
749existera
verb
korpus-
750privat
adjektiv
korpusprivate