Skip to main content

BibTeX

@inProceedings{landqvist-etal-2023-terminologisamarbete-327015,
	title    = {Terminologisamarbete i Norden. Teman, fokus och resultat från 1940-talet till 1970-talet},
	abstract   = {År 2026 kommer Nordterm att kunna fira sin femtioårsdag (jfr Bucher 2016b). Men det nordiska terminologiarbetet har en längre historia: ”i alla nordiska länder har [det] funnits ett visst centralt ansvar för terminologiarbete för ländernas huvudspråk ända sedan 1930-talet […]” (Bucher 2016a:74-75). Några aktörer som tagit sådant ansvar är danska Terminologicentralen – TC (1940–1960), norska Rådet for Teknisk Terminologi – RTT (1938–2001) och svenska Tekniska Nomenklaturcentralen/Terminologicentrum – TNC (1941–2018) (Selander 1972; Bucher 2016b; Store norske leksikon 2020; Terminologifrämjandet 2023). Också i Finland bedrevs terminologi(sam)arbete före Nordterms tid, men Centralen för Teknisk Terminologi rf – TSK/Terminologicentralen TSK rf/Terminologicentralen rf inrättades 1974 och bedriver alltjämt verksamhet (Nissilä et al. 2021; Heittola et al. 2022; Terminologicentralen rf 2023).

Inom det pågående projektet Termer i tid – Tidens termer kartlägger vi TNC:s arbete för att trygga tillgången på god terminologi inom olika fackområden och bidra till god terminologisk praxis. För detta utnyttjar vi bl.a. det omfattande TNC-arkivet (Heittola et al. 2022; Landqvist et al. 2022). I vår presentation fokuserar vi på samarbetet mellan de tre nationella terminologiorganisationerna TC, RTT och TNC utifrån material i TNC-arkivet. Våra forskningsfrågor är:

1.	Vilka teman är aktuella under olika decennier i kontakterna mellan TC, RTT och TNC?
2.	Vilka särskilda fokusområden finns mellan å ena sidan TC och TNC och å andra sidan RTT och TNC?
3.	Vilka resultat ger kontakterna i fråga om utvalda terminologifrågor?

Som material fungerar två delmängder av TNC-arkivet: Utlandskorrespondens Danmark – Udan och Utlandskorrespondens Norge – Unor. Dessa dokumenterar kontakter i skrift mellan TNC, TC och RTT. Vi klarlägger kontakterna över tid och utifrån tema/n, försöker identifiera fokusområden samt redovisar och diskuterar hur utvalda terminologifrågor hanteras (jfr Heittola et al. 2022; Landqvist et al. 2022). Studien anlägger således både ett makro- och ett mikroperspektiv på kontakterna mellan de tre institutionerna.

Referenser
Bucher, A-L. (2016a). Nationella terminologicentraler – i allmännyttans intresse. I: N. Pilke & N. Nissilä (Red.). Tänkta termer. Terminologihänsyn i nordiskt perspektiv. VAKKI Publications 5. Vasa universitet, 72–99. Tillgänglig: https://vakki.net/wp-content/uploads/2020/08/tankta_termer_72-99_bucher.pdf (citerad 12.2.2023).

Bucher, A-L. (2016b). Nordterm 40 år. Terminfo 2016:3. Tillgänglig: http://www.terminfo.fi/sisalto/nordterm-40-ar-359.html (citerad 12.2.2023).

Heittola, S., Landqvist, H., Nissilä, N. & Pilke, N. (2022). TNC och Finland. Korrespondens inom terminologiområdet 1941–1999. I: S. Björklund, B. Haagensen, M. Nordman & A. Westerlund (Red.). Svenskan i Finland 19. Föredrag vid den nittonde sammankomsten för beskrivningen av svenskan i Finland. Vasa den 6–7 maj 2021. Skrifter utgivna av Svensk-Österbottniska Samfundet 82. Åbo Akademi & Svensk-Österbottniska Samfundet, 88–103. Tillgänglig: https://www.doria.fi/handle/10024/185549 (citerad 12.2.2023).

Landqvist, H., Nissilä, N., Pilke, N. & Sjöberg, S. (2022). Organisationer, frågor och (an)svar – Institutionellt terminologiskt samarbete mellan Sverige och Finland 1975–1998. I: H. Katajamäki, M. Enell-Nilsson, H. Kauppinen-Räisänen & H. Limatius (Red.). Responsible Communication. VAKKI Publications 14. Vaasan yliopisto, 89–104. Tillgänglig: https://vakki.net/index.php/2022/12/15/responsible-communication/ (citerad 12.2.2023). 

Nissilä, N., Heittola, S., Pilke, N. & Landqvist, H. (2021). ”Av intresse för saken dristar jag mig att till diskussion framlägga ett par spörsmål” – Kaksi suomalaista akateemista uranuurtajaa terminologiaverkoston kirjeenvaihdossa. I: H. Katajamäki, M. Enell-Nilsson, H. Kauppinen-Räisänen, L. Kääntä & H. Salovaara (Red.). Workplace Communication IV. VAKKI Publications 13. Vaasan yliopisto, 153–168. Tillgänglig: https://vakki.net/index.php/2021/12/21/workplace-communication-iv/ (citerad 12.2.2023).

Selander, E. (1972). Terminologisamarbete i Norden – erfarenheter i Sverige. I: A. Hamburger, A. Sudmann & B. Molde (Red.). Språk i Norden 1972. Årsskrift för de nordiska språknämnderna. Skrifter utgivna av Nämnden för svensk språkvård 47. Nämnden för svensk språkvård, 95–102. Tillgänglig: http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1179421/FULLTEXT01.pdf (citerad 12.2.2023).

Store norske leksikon (2020). Tillgänglig: https://snl.no/R%C3%A5det_for_teknisk_terminologi (citerad 12.2.2023).

Termer i tid – Tidens termer (2023). Terms in Time – The Terms of the Time. Tillgänglig: https://sites.uwasa.fi/term/ (citerad 12.2.2023).

Terminologicentralen rf (2023). Tillgänglig: https://sanastokeskus.fi/tsk/sv/terminologicentralen_rf-29.html (citerad 12.2.2023).

Terminologifrämjandet (2023). Från Tekniska nomenklaturcentralen till Terminologicentrum. Tillgänglig: https://terminologiframjandet.se/h552a9FtZ/sveriges-terminologiska-landskap-2019/fran-tekniska-nomenklatur%d1%81entralen-till-terminologicentrum/ (citerad 12.2.2023).},
	booktitle  = {Nordterm 2023, 14–15 juni 2023, Stockholm},
	author    = {Landqvist, Hans and Nissilä, Niina and Sjöberg, Sannina},
	year     = {2023},
}