Hoppa till huvudinnehåll

BibTeX

@inProceedings{lindholm-johansson-2022-diakroniskt-326865,
	title    = {Ett diakroniskt perspektiv på bedömning av ordkunskap},
	abstract   = {
Anna Lindholm, Sofie Johansson

Ett diakroniskt perspektiv på bedömning av ordkunskap

I grundskolan möter lärare ständigt nya elever. För att kunna anpassa undervisningen så att
eleverna kan mötas på den kunskapsnivå de befinner sig finns därför ett behov av att fastställa
elevers kunskaps- och språkutveckling, inte minst om eleverna har ett annat modersmål än
svenska.

Denna studie fokuserar på innehållet vid ordkunskapsbedömning. Hur länge kan ett
bedömningstest användas och anses bedöma modern och aktuell svenska? I studien analyseras
DLS ordförståelsetest för åk 4-6 (Järpsten & Taube, 2010). Testet är enligt författarna ”avsett
att bedöma kunskaper om ord och deras innebörd och anses vara exempel på ord som elever i
aktuella åldrar möter i olika typer av texter”. Testet bedömer receptiv ordkunskap och består
av 40 flervalsuppgifter som alla har 3 distraktorer och 1 rätt svar.

Det empiriska materialet har samlats in inom ramen för ett avhandlingsprojekt (Författare
2019). På skolan där materialet samlats in var majoriteten av eleverna flerspråkiga. En
metodkombination av två olika kvantitativa metoder har använts i studien. Den ena metoden
användes för att undersöka ordens förekomst i läromedelstexter och romantexter för den
relevanta åldern. Metoden är korpuslingvistisk och undersöker testordens och testalternativens
förekomster i korpusar med läromedelstexter (2 miljoner ord) samt romantexter (600 000
ord). Resultatet av metodtillämpningen blev en kategorisering av testorden; ovanliga ord,
avancerade ord, tveksamma distraktorer, lexikaliserade fraser och morfosyntaktisk
problematik. Den andra metoden användes för att undersöka samband mellan de ovan nämna
kategorierna och prestation hos elever med svenska som första- och andraspråk.

Signifikanta samband fanns mellan språklig bakgrund och prestation samt mellan språklig
bakgrund och de identifierade testordskategorierna.

Referenser
Järpsten, Birgitta & Taube, Karin (2010). DLS för skolår 4-6 Reviderad utgåva. Stockholm:
Hogrefe Psykologiförlaget.
},
	booktitle  = {Book of abstracts at ASLA-conference 2022, 7–8 April 2022, Stockholm},
	author    = {Lindholm, Anna and Johansson, Sofie},
	year     = {2022},
}