Skip to main content

BibTeX

@techreport{hoglund-etal-2012-maskininlarningsbaserad-159347,
	title    = {Maskininlärningsbaserad indexering av digitaliserade museiartefakter - projektrapport},
	abstract   = {Projektet har genomfört försök med maskinbaserad analys och maskininlärning för 
automatisk indexering och analys av bilder som stöd för registrering av föremål i 
museibestånd. Resultaten visar att detta är möjligt för avgränsade delmängder i kombination 
med maskininlärning som stöd för, men inte som ersättning för, manuell analys. Projektet har 
också funnit behov av utveckling av ett användargränssnitt för både text och bildsökning och 
utvecklat en prototyplösning för detta, vilket finns dokumenterat i denna rapport och i ett 
separat appendix till rapporten. Materialet utgör grundunderlag för implementeringar som 
innebär utökade sökmöjligheter, effektivare registrering samt ett användarvänligt gränssnitt. 
Arbetet ligger i framkant av forskningsområdets resultat och etablerade metoder och 
kombinerar statististiska, lingvistiska och datavetenskapliga metoder. 

Se länk till rapport och även länk till appendix längre ned. 
},
	author    = {Höglund, Lars and Eklund, Johan and Wilhelmsson, Kenneth},
	year     = {2012},
	publisher  = {University of Gothenburg},
	address   = {Göteborg},
}