Skip to main content

BibTeX

@inProceedings{landqvist-1999-genreschema-113330,
	title    = {Genreschema och makrostruktur. Om form och innehåll i nutida svenskspråkiga lagtexter},
	booktitle  = {Andersson, L-G.et al. (utg.), Svenskans beskrivning},
	author    = {Landqvist, Hans},
	year     = {1999},
	volume    = {23},
	pages    = {197--206},
}