Skip to main content

BibTeX

@article{landqvist-1995-"betalningsprogram"-114024,
	title    = {"Betalningsprogram", "utmätningsmän" och "betalningsrörelser". Något om finlandismer i skuldsaneringslagstiftningen},
	journal   = {Språkbruk. Tidskrift utgiven av Svenska språkbyrån},
	author    = {Landqvist, Hans},
	year     = {1995},
	volume    = {1995},
	number    = {3},
	pages    = {13--18},
}