Skip to main content

BibTeX

@incollection{landqvist-2010-svenska-129388,
	title    = {Svenska i juridiska kontexter sedan 1809},
	booktitle  = {Mattila, H.E.S., A. Piehl & S. Pajula (toim./red.), Oikeuskieli ja säädöstieto Suomenkielinen lakikirja 250 vuotta - Rättsspråk och författningsinformation Den finskspråkiga lagboken 250 år},
	author    = {Landqvist, Hans},
	year     = {2010},
	publisher  = {Suomalainen Lakimiesyhdistys},
	address   = {Helsinki/Helsingfors},
	ISBN     = {978-951-855-301-7},
	pages    = {41--54},
}

@incollection{landqvist-2010-juridiska-129389,
	title    = {Juridiska genrer på svenska},
	booktitle  = {Mattila, H.E.S., A. Piehl & S. Pajula (toim./red.), Oikeuskieli ja säädöstieto Suomenkielinen lakikirja 250 vuotta - Rättsspråk och författningsinformation Den finskspråkiga lagboken 250 år},
	author    = {Landqvist, Hans},
	year     = {2010},
	publisher  = {Suomalainen Lakimiesyhdistys},
	address   = {Helsinki/Helsingfors},
	ISBN     = {978-951-855-301-7},
	pages    = {55--71},
}

@incollection{landqvist-etal-2010-inledning-129387,
	title    = {Inledning [till avdelningen Juridik på svenska i Finland]},
	booktitle  = {Mattila, H.E.S., A. Piehl & S. Pajula (toim./red.), Oikeuskieli ja säädöstieto Suomenkielinen lakikirja 250 vuotta - Rättsspråk och författningsinformation Den finskspråkiga lagboken 250 år},
	author    = {Landqvist, Hans and Kvist, Maria and Laurén, Christer and Nordman, Marianne},
	year     = {2010},
	publisher  = {Suomalainen Lakimiesyhdistys},
	address   = {Helsinki/Helsingfors},
	ISBN     = {978-951-855-301-7},
	pages    = {31--33},
}

@inProceedings{landqvist-2010-trade-122431,
	title    = {Trade Slang Terms among Swedish Musicians: Form, Meaning, and Function. A Study based on Primary Sources and Secondary Literature},
	booktitle  = {Heine, Carmen & Engberg, Jan (eds.), Reconceptualizing LSP. Online proceedings of the XVII European LSP Symposium 2009. Aarhus 2009. Extended Contributions Section},
	author    = {Landqvist, Hans},
	year     = {2010},
}

@inProceedings{landqvist-2010-fackmannen-131751,
	title    = {Fackmännen, lekmännen och juridiken: några aspekter på juridiska handböcker för lekmän},
	booktitle  = {Nissilä, Niina & Nestori Siponkoski (red.), Språk och känslor. VAKKI-symposium XXX. (Publikationer av Forskargruppen för översättningsteori, fackspråk och flerspråkighet vid Vasa universitet 37.)},
	author    = {Landqvist, Hans},
	year     = {2010},
	pages    = {165--175},
}

@book{landqvist-2010-systrars-124431,
	title    = {I systrars och doktorers sällskap. Kommunikativa funktioner hos titlar på läkar- eller sjuksköterskeromaner på engelska och svenska},
	abstract   = {Denna undersökning ägnas frågan hur kommunikativa funktioner hos titlar på läkar- eller sjuksköterskeromaner uttrycks. Materialet består av 288 titlar på romaner utgivna i den svenska Vita serien under 1970-, 1980- och 1990-talet. Av dessa är 130 engelska originaltitlar med sina svenska motsvarigheter, medan de återstående 28 romantitlarna är svenska originaltitlar. Den teoretisk-metodiska utgångspunkten för undersökningen utgörs av Christiane Nords funktionellt inriktade översättningsteori, tillämpad på titlar och överskrifter till olika typer av tryckta verk.

Undersökningens primära syfte är att kartlägga – utifrån Nords teoretiska modell – hur sex olika kommunikativa funktioner kommer till uttryck i materialet som helhet, att klarlägga likheter och skillnader mellan de tre delmaterialen samt att förklara resultaten. Till det primära syftet – med sin empiriska inriktning, och sina deskriptiva, kontrastiva och explanativa aspekter – kommer ett sekundärt syfte som är av mer teoretisk-metodisk karaktär, nämligen att pröva och utvärdera Nords modell för att studera titlar och överskrifter till litterära verk.

Resultaten för de tre grundläggande kommunikativa funktionerna, dvs. den distinktiva, den metatextuella och den fatiska funktionen, och för de tre möjliga kommunikativa funktionerna, dvs. den referentiella funktionen, den expressiva funktionen och appellfunktionen, redovisas och diskuteras. På vissa jämförelsepunkter finns överensstämmelser mellan samtliga tre delmaterial, medan det i andra fall finns överensstämmelser mellan de båda svenskspråkiga delmaterialen kontra det engelskspråkiga. 

Ett centralt begrepp för diskussionen av resultaten är ’normer’. Normer för titlar på läkar- eller sjuksköterskeromaner kan vara kodifierade i skriven form, men de kan också ha formen av en värdegemenskap mellan uppdragsgivaren och den eller de som ska producera titlarna, dvs. titelproducenterna. Resultaten för delmaterialet med engelska originaltitlar och deras svenska motsvarigheter diskuteras även utifrån de krav som Nord ställer på översättningar av titlar och överskrifter; dessa ska vara både funktionella för mottagaren av översättningen och lojala mot den ursprunglige sändarens intentioner. För denna diskussion utnyttjas även resultat för delmaterialet med svenska originaltitlar.

Olika fördelar och nackdelar med Nords modell för att undersöka titlar och överskrifter diskuteras. Utifrån den genomförda undersökningen ges slutligen förslag på vidare forskning inom området.
},
	author    = {Landqvist, Hans},
	year     = {2010},
	publisher  = {University of Gothenburg},
	address   = {Göteborg},
	ISBN     = {1102-4518},
}