Skip to main content

BibTeX

@inProceedings{rogstrom-landqvist-2015-forsok-211966,
	title    = {Ett försök att etablera en svensk juridisk terminologi på 1600-talet? Lexikaliska och fackspråkliga perspektiv på Clas Rålambs handbok OBSERVATIONES JURIS PRACTICÆ, Thet är Åthskillige påminnelser vthi rättegångs saker … (1674)},
	booktitle  = {Rajojen dynamiikkaa - Gränsernas dynamik - Borders under Negotiation – Grenzen und ihre Dynamik. Abstraktit Abstrakt Abstracts. VAKKI SYMPOSIUM XXXV Vaasan yliopisto, Vasa universitet, University of Vaasa, Universität Vaasa 12.–13.2.2015 },
	author    = {Rogström, Lena and Landqvist, Hans},
	year     = {2015},
	pages    = {22--23},
}