Skip to main content

BibTeX

@edited_book{helgesson-etal-2017-text-250550,
	title    = {Text och kontext. Perspektiv på textanalys},
	abstract   = {Syftet med Text och kontext. Perspektiv på textanalys är att presentera olika metoder för att analysera texter av olika slag och visa hur metoderna kan användas för att besvara olika forskningsfrågor. Författarna redovisar ett antal undersökningar av texter som hör hemma i olika sammanhang – kontexter.

Bokens undertitel, perspektiv på textanalys, syftar på ett antal skilda forskningstraditioner som ofta används inom dagens textforskning. Denna teoretiska och metodologiska variation ligger också till grund för upplägget av boken. Den övergripande tanken är att de olika kapitlen ska presentera undersökningar ”från ax till limpa” med särskilt fokus på fem övergripande områden i fråga om textanalys: retorisk analys, skriftbruksansatser, kritiska ansatser, multimodala ansatser och automatiska analyser av text.

Text och kontext riktar sig främst till studenter i svenska och i svenska som andraspråk, studenter inom olika lärarutbildningar, blivande språkkonsulter och kommunikatörer liksom blivande översättare. Den kan också vara till nytta för andra som intresserar sig för analys av texter, till exempel samhällsvetare och kulturvetare.},
	editor    = {Helgesson, Karin and Landqvist, Hans and Lyngfelt, Anna and Nord, Andreas and Wengelin, Åsa},
	year     = {2017},
	publisher  = {Gleerups },
	address   = {Malmö},
	ISBN     = {978-91-40-69364-8},
}