Skip to main content

BibTeX

@inProceedings{landqvist-pilke-2018-(o)lika-275080,
	title    = {(O)lika? Två experters verksamhet inom ett terminologiskt nätverk},
	abstract   = {Tämä tutkimus tarkastelee yhden alan asiantuntijan ja yhden kieliasiantuntijan osallistumista omakielisten käsitteiden ja termien valintaan ja vakiinnuttamiseen Ruotsin kansallisen terminologiakeskuksen toiminnassa 1940‒1983. Vertaamme asiantuntijoiden kommentointia määrällisesti ja laadullisesti induktiivisen luokittelun pohjalta. Aineisto koostuu kirjemuotoisista asiantuntijalausunnoista, joiden pohjalta Tekniska Nomenklaturcentralen (TNC) on antanut alakohtaisia suosituksiaan. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että molemmat asiantuntijat ovat aktiivisia toimijoita lausuntoprosessissa. Kemian alan insinööri Halvard Liander on vastaanottanut 73 ja pohjoismaisten kielten professori Gösta Bergman 84 pyyntöä, joista he ovat jättäneet vastaamatta vain muutaman. Vastausten sisällön tarkastelu osoittaa, että 36 % Lianderin ja 51 % Bergmanin vastauksista kuuluu pääkategoriaan Enkla svar siinä merkityksessä, että niissä hyväksytään annetut ehdotukset, ei oteta kantaa, kerrotaan mielipide parhaasta vaihtoehdosta tai ei ole huomauttamista. Bergman hyväksyy annetut ehdotukset useammin kuin Liander. Sisällöltään kattavammissa pääkategoriassa Utvecklade svar molemmat asiantuntijat pohtivat vastauksissaan useimmiten kielenkäyttöä. Bergman ottaa useammin kantaa kieleen järjestelmänä ja Liander puolestaan kielenvälityksen aspekteihin eli esim. termivastineisiin.},
	booktitle  = {Kääntä, Liisa, Mona Enell-Nilsson & Nicole Keng (utg.), Työelämän viestintä, Arbetslivskommunikation, Workplace Communication, Kommunikation im Berufsleben. VAKKI-symposiumi XXXVIII. Vaasa 8.—9.2.2018},
	author    = {Landqvist, Hans and Pilke, Nina},
	year     = {2018},
	publisher  = {Vaasan yliopisto},
	address   = {Vaasa},
	ISBN     = {978-952-68538-5-7},
}