Skip to main content

BibTeX

@inProceedings{landqvist-2022-termer-316458,
	title    = {Termer och begrepp – både nytta och nöje! Rapport från ett pågående forskningsprojekt},
	abstract   = {Termer, begrepp och begreppsdefinitioner är centrala resurser när experter inom fackområden kommunicerar med varandra, experter kommunicerar med icke-experter och icke-experter kommunicerar med andra icke-experter. Exempel på dessa tre situationer, hämtade från juridikens fackområde, är kommunikation mellan jurister i en tingsrätt, kommunikation mellan jurister och icke-juridiskt insatta i en tingsrätt och kommunikation mellan en privatperson som ingår ett köpeavtal med en annan privatperson. 

Mellan 1941 och 2018 fungerade Tekniska Nomenklaturcentralen TNC (2000–2018: Terminologicentrum TNC) som nationellt centrum för terminologiskt arbete i Sverige. TNC verkade både i den offentliga sektorn och den privata. Efter nedläggningen av TNC vid årsskiftet 2018/2019 har Institutet för språk och folkminnen – Isof börjat bygga upp en verksamhet inriktad på fackspråk och terminologi, med fokus på den offentliga sektorn. Isof har också i uppdrag att förvalta och utveckla termdatabasen Rikstermbanken, som initierades och utvecklades av TNC, samt förvalta TNC:s bibliotek. Vid sidan av Isof finns också andra aktörer som arbetar med terminologi i Sverige, bl.a. företag som fordonstillverkaren Scania, och den ideella föreningen Terminologifrämjandet.

Mot denna bakgrund arbetar forskare vid Göteborgs universitet och Vasa universitet i Finland sedan 2016 inom projektet Termer i tid – Tidens termer. Terminologi som språklig infrastruktur då, nu och sedan. Den övergripande målsättningen för projektet är att detta ska kartlägga hur ett antal centrala institutionella aktörer agerar och interagerar i terminologiska frågor i Sverige från 1940-talet och framåt samt klarlägga vilka möjligheter och utmaningar som det finns för terminologiskt arbete som en språklig infrastruktur i dagens och framtidens Sverige. Under seminariet presenteras projektet, ett antal resultat från arbetet inom projektet och några tankar om fortsättningen av projektet.
},
	booktitle  = {Högre seminariet för språk och svenska, Linnéuniversitetet, 24 maj 2022},
	author    = {Landqvist, Hans},
	year     = {2022},
}