Skip to main content

BibTeX

@article{landqvist-2022-telefoner-316926,
	title    = {Telefoner, tidpunkter och termometrar – i verkligheten och i språket},
	journal   = {GU Journalen},
	author    = {Landqvist, Hans},
	year     = {2022},
	volume    = {2022},
	number    = {3},
	pages    = {54--55},
}

@article{landqvist-etal-2022-organisationer-321827,
	title    = {Organisationer, frågor och (an)svar – Institutionellt terminologiskt samarbete mellan Sverige och Finland 1975–1998},
	abstract   = {This article describes and analyses the contacts between the Swedish and Finnish national terminology organisations between the 1970s and the 1990s. The Swedish Tekniska nomenklaturcentralen TNC (1941–2018; 2000–2018 Terminologicentrum TNC) was Sweden’s national center for special languages and terminology work for more than 75 years. Since its founding in 1941, the TNC was active not only in Sweden, but also in establishing and maintaining international contacts. The Finnish Centre for Technical Terminology TSK (after 2004 Finnish Terminology Centre TSK) was founded in 1974. The research material used is the collection of correspondence in the TNC’s document archive, in particular the section stored with the code “Ufin”, i.e., letters (N=98) documenting written communication between the TNC and the TSK. The article describes the topics covered in the communication, the individuals involved, the objectives and consequences of the communication and the results achieved. In a quantitative analysis, the themes of the letters are categorized in four main categories: publications, communication, information, and language issues. In a qualitative analysis, a specific terminological issue in the field of wood technology is analysed by close reading and content analysis. Finally, further studies, which complete the picture of terminological co- operation on institutional level in the Nordic countries, are proposed.},
	journal   = {Responsible Communication. VAKKI Publications. Eds H. Katajamäki, M. Enell-Nilsson, H. Kauppinen-Räisänen & H. Limatius },
	author    = {Landqvist, Hans and Nissilä, Niina and Pilke, Nina and Sjöberg, Sannina},
	year     = {2022},
	volume    = {14},
	pages    = {89–104},
}

@inProceedings{heittola-etal-2022-finland-317133,
	title    = {TNC och Finland. Korrespondens inom terminologiområdet 1940–1999 },
	booktitle  = {Svenskan i Finland 19. Föredrag vid den nittonde sammankomsten för beskrivningen av svenskan i Finland, Vasa 6–7 maj 2021. Red. Siv Björklund, Bodil Haagensen, Marianne Nordman och Anders Westerlund},
	author    = {Heittola, Sanna and Landqvist, Hans and Nissilä, Niina and Pilke, Nina},
	year     = {2022},
	publisher  = {Åbo Akademi/Svensk-Österbottniska Samfundet},
	address   = {Vasa},
	ISBN     = {978-952-69650-4-8},
}

@inProceedings{landqvist-2022-finlandssvenska-317134,
	title    = {Finlandssvenska översättare i Svenskt översättarlexikon utifrån översättningssociologiska utgångspunkter},
	booktitle  = {Svenskan i Finland 19. Föredrag vid den nittonde sammankomsten för beskrivningen av svenskan i Finland, Vasa 6–7 maj 2021. Red. Siv Björklund, Bodil Haagensen, Marianne Nordman och Anders Westerlund},
	author    = {Landqvist, Hans},
	year     = {2022},
	publisher  = {Åbo Akademi/Svensk-Österbottniska Samfundet},
	address   = {Vasa},
	ISBN     = {978-952-69650-4-8},
}

@inProceedings{landqvist-2022-termer-316458,
	title    = {Termer och begrepp – både nytta och nöje! Rapport från ett pågående forskningsprojekt},
	abstract   = {Termer, begrepp och begreppsdefinitioner är centrala resurser när experter inom fackområden kommunicerar med varandra, experter kommunicerar med icke-experter och icke-experter kommunicerar med andra icke-experter. Exempel på dessa tre situationer, hämtade från juridikens fackområde, är kommunikation mellan jurister i en tingsrätt, kommunikation mellan jurister och icke-juridiskt insatta i en tingsrätt och kommunikation mellan en privatperson som ingår ett köpeavtal med en annan privatperson. 

Mellan 1941 och 2018 fungerade Tekniska Nomenklaturcentralen TNC (2000–2018: Terminologicentrum TNC) som nationellt centrum för terminologiskt arbete i Sverige. TNC verkade både i den offentliga sektorn och den privata. Efter nedläggningen av TNC vid årsskiftet 2018/2019 har Institutet för språk och folkminnen – Isof börjat bygga upp en verksamhet inriktad på fackspråk och terminologi, med fokus på den offentliga sektorn. Isof har också i uppdrag att förvalta och utveckla termdatabasen Rikstermbanken, som initierades och utvecklades av TNC, samt förvalta TNC:s bibliotek. Vid sidan av Isof finns också andra aktörer som arbetar med terminologi i Sverige, bl.a. företag som fordonstillverkaren Scania, och den ideella föreningen Terminologifrämjandet.

Mot denna bakgrund arbetar forskare vid Göteborgs universitet och Vasa universitet i Finland sedan 2016 inom projektet Termer i tid – Tidens termer. Terminologi som språklig infrastruktur då, nu och sedan. Den övergripande målsättningen för projektet är att detta ska kartlägga hur ett antal centrala institutionella aktörer agerar och interagerar i terminologiska frågor i Sverige från 1940-talet och framåt samt klarlägga vilka möjligheter och utmaningar som det finns för terminologiskt arbete som en språklig infrastruktur i dagens och framtidens Sverige. Under seminariet presenteras projektet, ett antal resultat från arbetet inom projektet och några tankar om fortsättningen av projektet.
},
	booktitle  = {Högre seminariet för språk och svenska, Linnéuniversitetet, 24 maj 2022},
	author    = {Landqvist, Hans},
	year     = {2022},
}