Skip to main content

BibTeX

@inProceedings{LindströmTiedemann-Therese2022-321899,
	title    = {CEFR-nivåer och svenska flerordsuttryck},
	abstract   = {När vi lär oss ett nytt språk ska vi inte bara lära oss enstaka ord och hur vi använder dessa, utan vi måste också lära oss vilka ordkombinationer som är ”fasta uttryck” till betydelsen (t.ex. hälsa på någon) eller till formen (t.ex. lättare sagt än gjort) eller båda delarna (t.ex. huller om buller). Enligt en del studier kan dessa uttryck utgöra så mycket som 50 % av vokabulären i ett språk som förstaspråk (L1) eller ännu mer (Jackendoff 1997; Erman 2007, 28). Men det är möjligt att de är vanligare i vardagligt språk och talspråk (Prentice & Sköldberg 2013). Flerordsenheter kan vara problematiska för andraspråkstalare (Nesselhauf 2003, 223) till och med på avancerad nivå (jfr Pawley & Syder 1983; Wray & Perkins 2000; Nesselhauf 2003; Prentice 2010). Samtidigt är de en helt nödvändig del av språket (Nesselhauf 2003, 223) och kan utmärka andraspråkstalarna som icke-modersmålstalare (Pawley & Syder 1983; Wray 2002). Flerordsuttryck är alltså en värdefull del av andraspråkskompetensen (se även Paquot 2019) och något som är viktigt att studera hur vi på bästa sätt introducerar för L2-talaren och om de kan kopplas till nivåer i bedömning.
I den här studien presenterar vi resultat kring förståelsen av flerordsuttryck i svenska som andraspråk i relation till färdighetsnivåerna enligt Gemensam Europeisk Referensram för Språk (GERS eller CEFR, Common European Framework of Reference) (COE 2001; 2018; Skolverket 2009; Utbildningsstyrelsen 2018) genom crowdsourcing experiment.},
	booktitle  = {Svenskan i Finland 19 : föredrag vid den nittonde sammankomsten för beskrivningen av svenskan i Finland, Vasa den 6-7 maj 2021 / redigerade av Siv Björklund, Bodil Haagensen, Marianne Nordman och Anders Westerlund},
	author    = {Lindström Tiedemann, Therese and Alfter, David and Volodina, Elena},
	year     = {2022},
	publisher  = {Svensk-Österbottniska Samfundet},
	address   = {Vasa},
	ISBN     = {978-952-69650-5-5},
}