Hoppa till huvudinnehåll

BibTeX

@article{kokkinakis-gerdin-2009-uppbyggandet-105136,
	title    = {Uppbyggandet av en svensk medicinsk korpus för termvalidering och termextrahering - hur bra täcker SNOMED CT olika delfackområden?},
	abstract   = {Syftet med denna studie är dels att skapa en stor samling svenska medicinska elektroniska texter,
en korpus, och dels att validera och kvalitetssäkra existerande termer ur SNOMED CT (the
Systematized NOmenclature of MEDicine - Clinical Terms) gentemot korpusinnehållet. På det
sättet kan man få en objektiv uppfattning om SNOMED CT:s validitet, täckning och reliabilitet.
Man kan även berika terminologin med nya termer eller termvarianter genom att automatiskt
extrahera termkandidater inom olika delfackområden från korpusen med hjälp av olika statistiska
och lingvistiska metoder. Resultat av de korpusbaserade, empiriska studierna ska kunna användas
av terminologer i deras arbete med att göra SNOMED CT mer täckande, pålitlig och enhetlig.
Samtidigt, genom användning av autentisk data, kan man försäkra sig om att termvarianterna
(existerande eller nya) är vedertagna termer hos fackmän. I fall flera etablerade termvarianter
(nya termkandidater) förekommer i korpusen kan dessa införas efter manuell granskning som
synonymer till rekommenderade termer (med stöd av ett lämpligt granskningsgränssnitt) och
därmed vidare utveckla innehållet i SNOMED CT. Följaktligen kommer vår presentation att
innehålla en redovisning som bygger på tre huvudpelare – korpusuppbyggnad – termvalidering –
termextrahering. Korpusen samlades in från två källor efter erhållet tillstånd. Texternas ursprung
i korpusen kommer dels från Läkartidningens (LT) digitala arkiv
<http://ltarkiv.lakartidningen.se> och dels från DiabetologNytts (DN) digitala arkiv
<http://diabetolognytt.se/aterkommande/arkivet.html>.
},
	journal   = {2009 års nationella termkonferens Språk och Kommunikation},
	author    = {Kokkinakis, Dimitrios and Gerdin, Ulla},
	year     = {2009},
}