Hoppa till huvudinnehåll

BibTeX

@inProceedings{kokkinakis-gerdin-2009-kvalitetssakring-105141,
	title    = {Kvalitetssäkring av SNOMED CT med hjälp av Läkartidningens arkiv. },
	abstract   = {Inom ramen för regeringens satsning ”Nationell IT-strategi för vård och omsorg” har Socialstyrelsen fått i uppdrag att översätta och anpassa begreppssystemet ’the Systematized Nomenclature of Medicine, Clinical Terms’ (SNOMED CT) till svenska. Arbetet är både omfattande och tidskrävande samtidigt som uppdragstagaren har krav om kvalitetssäkring av översättningen.

Hur kan Läkartidningens arkiv bidra till kvalitetssäkringen?
Med hjälp av Läkartidningens digitala arkiv, LDA, (årgångarna 1996-2009) har vi utvecklat metoder för att effektivisera kvalitetssäkringen av olika SNOMED CT-urval (t.ex. diabetestermer). Det innebär att vi underlättar för utförandet av empiriska, SNOMED CT-relaterade studier, som t.ex. framtagning av underlag om termernas användning, variation och frekvensdistribution över tid.

Arkivets förädling: LDA:t omvandlades till ett enhetligt textbaserat format och textinnehållet normaliserades med avseenden på dokumentformat och teckenkodning för att kunna skapa ett bra underlag för den efterföljande språkteknologiska analysen. Alla artiklar i varje publicerad årgång extraherades och märktes upp dels med olika slags metainformation (t.ex. genretillhörighet) dels med lingvistisk och semantisk information, sammanlagt 27 000 artiklar. Den språkteknologiska bearbetningen innefattade automatiskt tillägg av lingvistisk information som t.ex. ordklasstillhörighet för varje ord i korpusen och automatiskt, semantisk mappning dels till den svenska MeSH-tesaurusen och dels till delar av den svensköversatta SNOMED-hierarkin.

LDA i en ny skepnad: LDA utgör sedan länge en värdefull svensk medicinsk resurs för alla som yrkesmässigt jobbar med termer och språk. Vi har dock bidragit med att göra textmaterialet ännu mer välstrukturerat och förädlat, som kan vara till hjälp för explorativa studier där sökningar kan förfinas på ett flertal sätt och därmed ge forskare möjligheter att göra djupare innehållsanalyser av texterna och samla grundläggande kunskaper inom olika ämnesområden. Kombinationen av enstaka termer och ord med lingvistisk och semantisk information ger unika möjligheter till att skaffa information och generera fakta som kan leda till nya hypoteser och eventuellt ny kunskap om olika aspekter som gäller termanvändning och variation och vi kommer att redovisa exempel på sådana analyser.
},
	booktitle  = {Svenska Läkaresällskapets Riksstämman },
	author    = {Kokkinakis, Dimitrios and Gerdin, Ulla},
	year     = {2009},
}