Hoppa till huvudinnehåll

BibTeX

@inProceedings{smith-etal-2012-forbattra-170895,
	title    = {Hur kan vi förbättra skriftligt informations- och utbildningsmaterial för patienter som opereras elektivt för kolorektal cancer?},
	abstract   = {Kolorektal cancer (KRC) är den tredje största cancerdiagnosen i Sverige med drygt 5500 drabbade årligen. Primär behandling är kirurgi kompletterad av pre- och postoperativ onkologisk behandling. Standardiserade koncept för accelererat vårdförlopp med kortare vårdtider lägger mycket fokus på fysisk rehabilitering, men mindre på den psykiska påfrestning det innebär att bli opererad för en cancerdiagnos. Patienter förväntas ta stort ansvar för sin rehabilitering, både på sjukhuset och hemma. För att vara förberedd behövs både skriftlig och muntlig information.
Syftet med studien var att kartlägga och karaktärisera det skriftliga informations- och utbildningsmaterial (IOU) som används till patienter som opereras elektivt för KRC. Vidare var syftet att beskriva patienters uppfattning om struktur och innehåll på IOU.
IOU från 28 kliniker som opererar patienter med KRC samlades in (totalt 220 st). För att kunna ge ett mått på texternas svårighetsgrad gjordes språkteknologisk analys på samtliga IOU, där bl.a. ordlängd, meningsbyggnad och jämförelse med annan typ av litteratur mättes På 117 st gjordes en suitabilityanalys med instrumentet SAM+CAM där domän som innehåll, läsbarhet, bilder, layout samt stimulans och motivation för lärande bedömdes. Fem fokusgrupper med patienter genomfördes där patienterna uppmanades att berätta om vad de tycker utmärker ett bra respektive dåligt IOU, vad de saknar i innehåll och när och på vilket sätt de vill ha materialet utlämnat.
Resultatet av språkteknologiska- och suitabilityanalysen visar att de flesta IOU bedömdes som ”adequate”, men spridningen var stor. Patienterna hade önskemål om mer nivåuppdelat/nivåriktat material, där man själv kan välja hur mycket information man vill ha vid ett visst tillfälle. Flera ämnen saknades, eller var för otydligt beskrivna för att patienterna skulle känna sig trygga vid hemgång. 
Resultatet av de tre analysmetoderna bör kunna användas för att utveckla en ”verktygslåda” för att i framtiden kunna utforma bättre riktat IOU för patientgruppen.
},
	booktitle  = {Nationella konferensen i Cancervård, 24-25 maj 2012, Stockholm},
	author    = {Smith, Frida and Öhlén, Joakim and Carlsson, Eva and Forsberg, Markus and Kokkinakis, Dimitrios and Friberg, Febe},
	year     = {2012},
}