Hoppa till huvudinnehåll

BibTeX

@inProceedings{volodina-etal-2017-svalex-262848,
	title    = {SVALex. En andraspråksordlista med CEFR-nivåer},
	abstract   = {När man planerar att utveckla en språkkurs i ett andra- eller främmandespråk (L2) ställs man inför utmaningen att definiera vilket ordförråd inlärarna behöver tillägna sig. Forskning inom andraspråksinlärning tyder på att läsaren behöver kunna 95–98 % av löporden i en text för att förstå den (Laufer & Ravenhorst-Kalovski 2010). Sådana studier är användbara för att uppskatta storleken på det ordförråd som behövs för att tillägna sig innehållet i en text, men de ger ingen närmare metodologisk vägledning för den som vill utveckla nivåstrukturerade läromedel eller kurser för andraspråksundervisning. Speciellt tydligt är detta inom CALL, Computer-Assisted Language Learning, där läromaterial (t.ex. övningar) genereras automatiskt, och behöver elektroniska resurser som kunskapskälla.

Man kan istället angripa problemet från andra hållet. Om man har en samling nivåklassificerade texter för andraspråksinlärare kan man utifrån dem bygga ordlistor där varje ord är placerat på en färdighetsskala. Om man känner till den förutsatta färdighetsnivån hos läsaren, kan man helt enkelt anta att den textnivå där ett ord dyker upp första gången också anger ordets svårighetsgrad. SVALex är ett lexikon som har byggts enligt den principen. Resursen ska kunna användas av inlärare och lärare i svenska som andraspråk, men även av lexikografer, av kursutvecklare och provkonstruktörer samt av dem som likt oss själva ägnar sig åt utveckling av språkteknologibaserade datorstöd för språkinlärning och språktestning.

SVALex utgör en vidareutveckling i förhållande till tidigare lexikonresurser för svenska som andraspråk (se avsnitt 2), genom att den konsekvent relaterar de 15 681 lexikoningångarna till en vida använd färdighetsskala för andra- och främmandespråksinlärning, Europarådets gemensamma europeiska referensram för språk (Common European Framework of Reference, i fortsättningen refererad till som CEFR) (Council of Europe 2001; Skolverket 2009).

Nivåklassningen av lexikonenheterna i SVALex görs på basis av deras distribution i COCTAILL, en korpus innehållande lärobokstexter i svenska som andraspråk, där lärare har placerat in varje text i någon av CEFR-nivåerna (Volodina et al. 2014).
},
	booktitle  = {Svenskans beskrivning. 35, Förhandlingar vid trettiofemte sammankomsten : Göteborg 11–13 maj 2016 / Redigerad av Emma Sköldberg, Maia Andréasson, Henrietta Adamsson Eryd, Filippa Lindahl, Sven Lindström, Julia Prentice & Malin Sandberg},
	author    = {Volodina, Elena and Borin, Lars and Pilán, Ildikó and François, Thomas and Tack, Annaïs},
	year     = {2017},
	publisher  = {Göteborgs universitet},
	address   = {Göteborg},
	ISBN     = {978-91-87850-64-6},
}