Hoppa till huvudinnehåll

BibTeX

@inProceedings{johansson-olander-2017-bedomning-279764,
	title    = {Bedömning av en- och flerspråkiga elevers ordförståelse i naturvetenskapliga ämnen.},
	abstract   = {Forskningsprojektet SALT, (Science and Literacy Teaching), med finansiering från Vetenskapsrådet, syftar till att stödja lärares språkundervisning i de naturvetenskapliga ämnena i årskurs 7-9. En av de utmaningar som lärare ställs inför är att använda ett språkbruk som stöttar elevernas lärande. Beroende på vilken utvecklings- och kunskapsnivå eleverna befinner sig på både språkligt och innehållsmässigt så krävs att undervisningen anpassas för att vara effektiv, jmf. ”zone of proximal development” (ZPD), Vygotsky (1978). 

I flera internationella studier har det konstaterats att elevers kunskaper över tid (2000 till 2012) i bl.a. läsförståelse och naturvetenskapliga ämnen försämras (OECD Pisa, 2015). För att vara framgångsrik i sitt läsande behöver elever förstå samanhang vilket bland annat bygger på kunskap om orden i texterna. 
Syftet med SALT-projektet är dels att bedöma elevers kunskaper om skolrelaterade och ämnesrelaterade mångtydiga ord, dels att informera lärare om empiriskt belagda språkliga utmaningar i det naturvetenskapliga språket samt hur undervisningen kan anpassas efter individuella skillnader. Lärarna utveckling över tid analyseras genom en utvecklingsmodell av Clarke & Hollingsworth (2002).

Forskningsfrågor som behandlas i detta paper är; vilka ord utgör utmaningar för eleven och huruvida det finns något samband mellan bakgrundsfaktorer och ordkunskap. Bakgrundsfaktorer som studeras är; modersmål, undervisning i svenska som andraspråk, modersmålsundervisning, födelseland och startålder. 

Under ett år har fem ordtester i biologi, kemi och fysik utförts i två större städer i Sverige på elever i årskurs 7 och 8 med svenska som första eller andraspråk. Vi kommer att redovisa starka samband som har identifierats mellan resultat och elever som är födda utomlands och mellan resultat och elever som inte är födda i Sverige. Strategier, tillvägagångssätt och metoder i samband med testens konstruktion enligt en ordtypsmodell där ord klassificeras efter frekvens och spridning i läromedel från högstadiet i naturvetenskapliga ämnen (Kanebrant et al., 2015) kommer också att beskrivas.},
	booktitle  = {Paper presenterat på 13:e konferensen om Nordens språk som andraspråk, NordAnd, Vaasa, 7-9 June, 2017},
	author    = {Johansson, Sofie and Olander, Clas},
	year     = {2017},
}