Hoppa till huvudinnehåll

BibTeX

@inProceedings{johansson-2016-ordforradet-279776,
	title    = {Ordförrådet i läromedel och ordtypsmodeller. Beskrivning av en ny ordtypsmodell. },
	abstract   = {Detta bidrag behandlar analys av ordförrådet i grundskolans läromedel. Med inspiration från Nations (2012) forskning om andraspråksinlärares ordinlärning har även forskning om ordförrådet i svenska läromedel i åtta olika ämnen genomförts (Lindberg & Johansson Kokkinakis, 2007). Bland annat utvecklades en ordtypsmodell för att kategorisera orden i läromedlen. Vidare har även ordförrådstester med utgångspunkt från ämnestexterna skapats och används fortfarande i flera skolrelaterade sammanhang. 
Den ovan nämnda ordtypsmodellen används idag i undervisning för att skapa en medvetenhet hos lärare och elever om hur man kan kategorisera ord i ämnestexter för att urskilja ämnesneutrala och ämnesrelaterade ord i läromedelstexter. Syftet med denna form av indelning av ord är att vissa ord kan innebära en särskild utmaning för andraspråksinlärare och därför bör studeras och beskrivas ytterligare. Dessutom kan ordkunskapstester med fokus på en speciell typ av ord utformas med större precision. 
En vidareutveckling av den ordtypsmodell som beskrivs i Lindberg & Johansson Kokkinakis (2007) har skett under senare år (Kanebrant et al. 2015). I vidareutvecklingen beskrivs en kategorisering av orden mer detaljerat. I detta bidrag kommer skillnader mellan den äldre och den nyare modellen att belysas. De grupper av ord som utgör störst utmaningar för andraspråksinlärare, t.ex. skolrelaterade ord samt homonyma ord (med vardagliga och ämnesspecifika betydelser) diskuteras och exemplifieras med resultat från utförda ordkunskapstester på elevers receptiva kunskap om orden. 
Referenser Lindberg Inger & Johansson Kokkinakis Sofie, OrdiL- En kartläggning av ordförrådet i läromedel. Rapporter om svenska som andraspråk, ROSA 8, Göteborgs universitet. Nation, I. S. P, 2012, Learning Vocabulary in Another Language. Cambridge University Press. Kanebrant Erik, Heimann Mühlenbock Katarina, Johansson Kokkinakis Sofie, Jönsson Arne, Liberg Caroline, af Geijerstam Åsa, Wiksten Folkeryd Jenny, Falkenjack Johan T-MASTER -- A tool for assessing students' reading abilities, Proceedings of the 7th International Conference on Computer Supported Education (CSEDU 2015), Lisbon, Portugal, 2015. },
	booktitle  = {Posterpresentation vid Svenskans beskrivning 35, Göteborg, 11-13 May 2016.},
	author    = {Johansson, Sofie},
	year     = {2016},
}