Hoppa till huvudinnehåll

BibTeX

@inProceedings{olsson-johansson-2020-undersoka-298132,
	title    = {Att undersöka mellanstadieelevers utveckling av ordförråd},
	abstract   = {I detta bidrag problematiserar vi tillvägagångssätt i skapandet av ett svenskt evidensbaserat ordförrådstest med målgruppen mellanstadieelever. Vi diskuterar vilken kunskap som testas och varför. Nations (2013) receptiva bedömningstest för ordförrådets storlek har använts som inspirationskälla.
Ordförrådet är centralt för förståelse av texter och uppgifter elever möter i skolan liksom för förmågan att uttrycka kunskap (se t.ex. Elgort & Nation, 2010). Ordförrådstestet är utprövat för att bland annat användas i forskningsprojekt där elevers utveckling i svenska och engelska undersöks och jämförs mellan elever som följer tvåspråkig undervisning på engelska och svenska, och elever som följer reguljär undervisning på svenska. Preliminära resultat av det initiala vokabulärtest i svenska som genomförts bland elever i årskurs 5 redovisas och diskuteras. Resultaten jämförs mellan 200 elever som följer tvåspråkig undervisning och 120 elever som deltar i reguljär undervisning på svenska.
Analysen av ingångsvärden är av stor vikt i forskningsprojektet, inte minst avseende eventuella selektionseffekter, eftersom resultaten kan indikera om det i årskurs 5 finns skillnader i ordförråd mellan elever som följer tvåspråkig undervisning och elever som deltar i reguljär undervisning, och vilka skillnaderna i så fall är.
Ordtestets reliabilitet och validitet i det syfte det används i forskningskontexten diskuteras liksom användning av ordtest i skolans undervisning.
},
	booktitle  = {Svenska med didaktisk inriktning, SMDI 14, 19 november 2020.},
	author    = {Olsson, Eva and Johansson, Sofie},
	year     = {2020},
}