Hoppa till huvudinnehåll

Funktionella somatiska symtom

Bakgrund

Vanligt med oförklarliga symtom
En stor del av alla patienter som kontaktar primärvården har fysiska symtom som kan etiketteras som ”medicinskt oförklarliga”. Det innebär att symtomen finns utan att det finns någon organisk orsak som ligger bakom. Några vanliga oförklarliga symtom är kolon irritable, spänningshuvudvärk och kroniskt trötthets syndrom.

Frustration hos patienter och vårdgivare
De personer som har symtom utan synlig orsak är generellt frustrerade över att sjukvården inte har förmågan att lindra sjukdomen. Sjukvårdspersonal känner även de en frustration. Det diskuteras kring om kommunikationen mellan patient och vårdgivare är nyckeln till att komma till rätta med problemet.

Studera kommunikationen
I projektet kommer vi att studera samspelet mellan patient och sjuksköterska vid telefonrådgivning, samt rådfrågningar mellan patient och läkare. Vi kommer även att intervjua och studera patienterjournaler.

Projektbeskrivning

Syfte

Beskriva kommunikation och samarbete
Syftet med projektet är att undersöka hur komplexa, vaga och långvariga symtom utan identifierad organisk orsak (funktionella somatiska syndrom) tolkas och förstås i primärvårdskonsultationer mellan patient och sjuksköterska samt mellan patient och läkare. Det kommer att ske genom att beskriva vad som kännetecknar kommunikation och samarbete mellan deltagarna och hur (destruktiva) representationer av sjukdom och ohälsa skapas i dessa sammanhang.

Utveckling av två metoder
Utifrån denna beskrivning hoppas vi kunna lägga grunden för två typer av interventioner:

 1. utveckla metoder för tidig identifiering av personer som befinner sig i tidigt skede av funktionella somatiska syndrom.
 2. föreslå metoder som möjliggör och stödjer alternativa och mer ändamålsenliga (om)tolkningar av patientens symtom.

Metoder

Flertalet analysmetoder används
Projektet innefattar ett antal delprojekt som syftar till att utveckla kunskap om kommunikationen mellan patienter och olika sjukvårdspersonal samt mellan patienter och forskare. Exempel på metoder som används av delprojekt i analysen av insamlade data:

 • diskursanalys
 • funktionell språkteori
 • kritisk diskursanalys med fokus på genusperspektiv i kommunikation (telefonsamtal och konsultationssamtal)
 • fenomenologisk-hermeneutisk analys (patient intervjuer)
 • lingvistisk analys/språkteknologi (journalanteckningar och konsultationssamtal)

Förväntade resultat

Underlätta insatser
Data från projektet förväntas underlätta insatser som syftar till:

 1. tidig identifiering av patienter med begynnande funktionella somatiska syndrom.
 2. identifiera metoder som syftar till att förändra patienternas förståelse av sina symtom.

Denna "omdaning" är tänkt som ett sätt att ersätta den aktuella, maladaptiva mentala representationen av sjukdom med en mer funktionell representation. Den senare delen av interventionen är personcentrerad i den meningen att den är anpassad till individens åsikter och tolkningar, snarare än en åtgärd baserad på generiska kunskaper.

Preliminära resultat

Datainsamling pågår sedan maj 2011 och prövning av analyser pågår. Resultatet hittills indikerar att patienterna har en omfattande hälsoproblematik som är svår att kommunicera.

Institut/organisationer

Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

Institutionen för svenska språk, Centrum i språkteknologi, Göteborgs universitet

Kunskapscentrum för Jämställd Vård, VG-regionen, Göteborg

Angereds Vårdcentral, Göteborg

Projektlängd

Projektmedlemmar

 • Dimitrios Kokkinakis
  dimitrios.kokkinakis@svenska.gu.se
 • Eva Lidén (Projektkoordinator och vetenskaplig ledare)
  Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin
 • Elisabeth Björk Brämberg
  Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin
 • Sylvia Määttä (Kunskapscentrum för Jämställd Vård, VG-regionen)
 • Staffan Svensson
  Angereds Vårdcentral

Projekttyp

 • Forskningsprojekt

Paraplyprojekt

Nej