Meny

Blingbring

Blingbring, en SALDO-länkad och moderniserad version av Brings "Svenskt ordförråd ordnat i begreppsklasser" (1930)

Sven Casper Bring 1902

1902

Brings tesaurus

1930


Förordet till Sven Casper Brings Svenskt ordförråd ordnat i begreppsklasser (1930)

Denna ordlista är en efterbildning av P. M. Rogets »Thesaurus of English Words and Phrases». En sådan ordlista kan betraktas som ett slags synonymlexikon. Men i varje begreppsklass sammanföras icke blott egentliga synonymer, utan ord av alla slag, vilka utgöra det huvudsakligaste ordförråd, som plägar komma till användning vid tal om sådana ämnen, som kunna hänföras under klassbegreppet, fattat i vidsträckt bemärkelse.

Vad Rogets klassificeringssystem angår, kan det ligga nära att ifrågasätta både sammanslagning och uppdelning av åtskilliga klasser. Men denna klassificering synes hava vunnit hävd genom många upplagor av Rogets verk och genom tyska efterbildningar därav. Det torde även få anses såsom en fördel att i dylika ordlistor använda samma klassificering i olika språk.

Uppsala i September 1930.

S. C. Bring


Blingbring

Blingbring (version 0.2) bygger på innehållet i Brings Svenskt ordförråd ordnat i begreppsklasser (1930). Ingångarna i Blingbring har försetts med motsvarande SALDO-ordbetydelser. I föreliggande version är ordbetydelselänkarna ibland flertydiga, något som kommer att åtgärdas i framtida versioner.

Som en konsekvens av SALDO-länkningen har ungefär 13.000 ingångar i Bring har tagits bort, antingen därför att de är föråldrade eller för att de utgör kompositionella sammansättningar.

Blingbring kan användas under licensen Creative Commons Attribution (CC BY) 4.0 International

CC BY


Publikationer • Publications

  1. Laddar publikation...
  2. Laddar publikation...