Hoppa till huvudinnehåll

Lars Borin

Jag är föreståndare för Nationella språkbanken, nationell koordinator för Swe-Clarin och professor i ämnet språkvetenskaplig databehandling, som faller under det vidare forskningsområdet språkteknologi. Språkteknologi omfattar många olika forskningsinriktningar. Det har en uppenbart praktisk aspekt, där man utforskar och utvecklar metoder för att få datorer att uppvisa ”mänskligt” språkligt beteende, t.ex. textförståelse för storskalig dokumenthantering och informationssökning, automatisk översättning och automatisk omvandling av tal till text och vice versa. Språkteknologi har även en mer teoretisk sida, där man med datorns hjälp belyser egenskaper hos människans språk som generellt fenomen, både i avsikt att bidra till den språkvetenskapliga forskningen – ett av mina centrala forskningsintressen – och för att de kunskaper man vinner ska föras tillbaka så att man kan bygga alltmer sofistikerade språkhanterande datorsystem.

En ökande användning för såna system är som forskningsstöd i forskningsämnen där sakinnehållet i text (och tal) utgör centrala forskningsdata, en rik källa till information om historia, samhälle, politik, etc. Idag produceras enorma mängder digital text och de historiska texter som utgör en betydande och viktig del av vårt kulturarv digitaliseras i rask takt. Språkteknologi kan hjälpa forskarna att utnyttja detta jättelika material – miljardtals ord bara på svenska – genom att utveckla effektiva verktyg för digital humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Detta är också ett viktigt fokus i min forskning, och särskilt de metodologiska frågor som uppstår i spänningsfältet mellan traditionella ”närläsande”, kvalitativa metoder och storskaliga kvantitativa metoder.

Utvecklingen av högpresterande språkanalyssystem fordrar tillgång till vad man brukar kalla språkresurser, både stora mängder relevant text och databaser med högvärdig lingvistisk information, t.ex. rikt strukturerade lexikon. Därför handlar en annan central del av min forskning om att utveckla och på bästa sätt utnyttja språkresurser för alla moderna och historiska former av skriven svenska.

Forskningsintressen

språkteknologiinfrastruktur, digitala språkresurser, e-vetenskap, forskningsmetodologi, digital historisk lingvistik, lexikografi, ordsemantik, språktypologi, digital humaniora, datorstödd språkinlärning, flerordsuttryck

Anställningar och uppdrag

Organisationer och samarbeten

Annat
Swedish FrameNet++ Semantic change Constructicography Constructions and Frames 6(1) Linguistic differences Lesser known lgs of SA

Projekt - avslutade

Publikationer BibTeX

2024 BibTeX

2023 BibTeX

2022 BibTeX

2021 BibTeX

2020 BibTeX

2019 BibTeX

2018 BibTeX

2017 BibTeX

2016 BibTeX

2015 BibTeX

2014 BibTeX

2013 BibTeX

2012 BibTeX

2011 BibTeX

2010 BibTeX

2009 BibTeX

2008 BibTeX

2007 BibTeX

2006 BibTeX

2005 BibTeX

2004 BibTeX

Profile picture for user xborla@gu.se

Tjänst

  • Professor