Skip to main content

HUMINFRA

HUMINFRA  är en ny distribuerad, nationell infrastruktur för forskning inom humaniora, konst och samhällsvetenskap. Forskningen i dessa ämnen blir alltmer tvärvetenskaplig, kvantitativ och multimetodologisk. Humanister använder t.ex. ögonrörelsemätning och tangentbordloggning för att studera skolbarns läs- och skrivutveckling, 3D-teknik och AI-baserad bildanalys för att studera hällristningar, och de kombinerar medeltida kartor med registerdata över befolkningsstatistik. Skiftet leder till ett växande behov av teknik, digitala/e-vetenskapliga resurser, verktyg och expertis som kompletterar de traditionella infrastrukturerna bibliotek och arkiv. Idag skapas nya digitala resurser, databaser och digitala verktyg hos enskilda forskare och forskargrupper på många av landets lärosäten. Det saknas dock etablerade strukturer som underlättar skapande, tillgängliggörande, och användande av dessa resurser och metoder. Tillgången till och informationen om resurser inom dessa ämnen, inklusive kurser och träningstillfällen, är utspridd och svår att finna och överblicka. För att stärka fältet nationellt och internationellt samlar HUMINFRA därför högt specialiserad expertis från 11 lärosäten och organisationer kring e-vetenskapliga/digitala material och verktyg samt experimentella och kvantitativa metoder för humaniora, samhällsvetenskap och konst (HSK).

HUMINFRA avser att 1) skapa en webbaserad informationsplattform (WIP) som på en plats sammanställer och länkar till befintliga svenska digitala/e-vetenskapliga datasamlingar, verktyg, expertis och utbildningsmöjligheter för HSK; 2) skapa nya gemensamma, nationella kurser i e-vetenskapliga/digitala metoder för HSK; 3) förbereda svenskt medlemskap i det europeiska konsortiet för kulturarvsdata Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities (DARIAH-EU) och länka de svenska resurserna dit. HUMINFRA är öppet och fritt tillgänglig. De lokala resurser som pekas ut från WIP:pen tillämpar därefter sina lokala villkor för tillträde till resurser och material och respektive Part ansvarar själv för sin verksamhet och sitt material vid den nod de ansvarar för.

HUMINFRA kommer att stärka forskningen inom områden av särskilt intresse för Sverige (kulturarv, språk som talas i Sverige, nationella arkiv). HUMINFRA kommer också att öka humanioras synlighet, skapa nya möjligheter till innovation och genomslag, och främja samverkan med samhälleliga aktörer inom t.ex. kultursektorn, utbildningsväsendet, industrin och hälso- och sjukvård. HUMINFRAs vision är att stärka och främja svensk humaniora, och säkerställa dess internationella konkurrenskraft.

 

Templates for HiC-2024

Project duration

Project members

Funding

  • Vetenskapsrådet (2021-00176)

Project type

  • Research infrastructure project
  • Externally funded

Umbrella project

No