Hoppa till huvudinnehåll

ALZ-RJ-Cognitive Decline

Projektet "Språkliga och extra-lingvistiska parametrar för tidig upptäckt av kognitiv svikt" (NHS14-1761:1 – 2016-2020) syftar till att utveckla språkteknologiska metoder för att utvinna, kombinera, bearbeta, analysera och tolka olika former av skrift- och talspråk samt ögonrörelsemätningar under textläsning hos personer i olika, väldigt tidiga stadier av kognitiv nedsättning och friska kontroller. Därmed vill man kunna snabbt identifiera signifikanta språkliga och extra-lingvistiska signaler/biomarkörer som kan användas som komplement till tidig diagnostik samt som prognostisk eller screeningsverktyg för att t.ex. kunna skilja personer med lindriga kognitiva symtom från "normalt åldrande" eller från personer som befinner sig i början av att utveckla hjärnsjukdomar som Alzheimers.

Genom att identifiera och jämföra språkliga och ögonrörelsemönster hos patientkandidater och friska individer, kan man på ett objektivt sätt hitta stöd för att skilja mellan demenssjukdomar från mer godartade störningar. I dagsläget är det svårt att skilja sådana fall samtidigt som personer med lindriga kognitiva symtom blir allt vanligare inom vården. Resultaten kan ha ett avgörande betydelse för vårdpersonal som vill snabbare diagnostisera och identifiera individer med olika former av kognitiv funktionsnedsättning långt innan de första (kliniska) symptomen uppträder. På det sättet kan man utveckla nya och förbättrade, kognitiva screeningtester som kunde användas i stor skala inom primär- och specialistvården samt utveckla och tillämpa mer rationella (prekliniska) åtgärdsstrategier mha (nya) läkemedel eller metoder som påverkar beteendemönster.