Hoppa till huvudinnehåll

SweCcn -- ett svenskt konstruktikon

Projektbeskrivning

Projektet går ut på att utveckla en databas över svenska konstruktioner, ett s.k. konstruktikon. Konstruktikonet ska utgöra en storskalig elektronisk resurs för lingvistiska, språkteknologiska och på sikt pedagogiska och lexikografiska ändamål. Vi vill särskilt täcka in konstruktioner som är problematiska ur inlärarsynpunkt och har ambitionen att utveckla metoder för automatisk igenkänning av konstruktioner.

En stor del av språket utgörs av begränsade, semiproduktiva konstruktioner. Sådana strukturer är problematiska för såväl språkteknologiska tillämpningar som andra- och främmandespråksinlärare och verkar dessutom vara tämligen vanliga. Ändå negligeras de ofta i både grammatikor och ordböcker, vilka är inriktade på generella regler respektive enskilda ord. Följaktligen saknas en samlad och något sånär uttömmande redogörelse för konstruktionsspecifika uttrycksmönster. Det är just en sådan resurs vi vill utveckla, med målet att konstruktionsbeskrivningarna ska vara deskriptivt adekvata, tillräckligt enkla för att kunna tillämpas i stor skala och formaliserade för att möjliggöra språkteknologiska tillämpningar.

Konstruktikonet är ett möte mellan å ena sidan konstruktionsgrammatik och å andra sidan datoriserad lexikografi så som den yttrar sig i dels Berkeleys FrameNet, dels språkbankstraditionen i Göteborg. De båda sistnämnda förenas i den svenska motsvarigheten till FrameNet, Svenskt Frasnät, som utvecklas i nära samarbete med konstruktikonet.

Projektlängd

Projektmedlemmar

 • Lars Borin
  lars.borin@svenska.gu.se
 • Dana Dannélls
  dana.dannells@svenska.gu.se
 • Markus Forsberg
  markus.forsberg@svenska.gu.se
 • Leif-Jöran Olsson
  leif-joran.olsson@svenska.gu.se
 • Jonatan Uppström
  jonatan.uppstrom@svenska.gu.se
 • Benjamin Lyngfelt (PI)
  Institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi
 • Kristian Blensenius
  Institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi
 • Linnea Bäckström
  linnea.backstrom@hh.se
  Institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi
 • Anna Ehrlemark
  Institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi
 • Per Malm
  Institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi
 • Joel Olofsson
  Institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi
 • Julia Prentice
  Institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi
 • Rudolf Rydstedt
  Institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi
 • Emma Sköldberg
  Institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi
 • Sofia Tingsell
  Institutet för språk och folkminnen

Finansiering

Forskningsområden

 • Lexicography
 • integrerad lexikonresurs
 • constructicon

Projekttyp

 • Forskningsinfrastrukturprojekt
 • Externt finansierat

Paraplyprojekt

Nej

Paraplyprojekt

Svenskt konstruktikon